Управа за јавне набавке

Управа за јавне набавке је посебна организација која обавља стручне послове у области јавних набавки, обезбеђује услове за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних финансијских средстава за јавне набавке и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки. Управа за јавне набавке обавља послове који се односе на: 1) учешће у припреми прописа у области јавних набавки; 2) пружање саветодавне помоћи наручиоцима и понуђачима; 3) праћење поступака јавне набавке; 4) подношење захтева за заштиту права у случају повреде јавног интереса; 5) обавештавање органа надлежног за послове ревизије јавних средстава, буџетске инспекције и других органа надлежних за покретање прекршајног поступка о неправилностима у спровођењу поступака јавних набавки и достављању извештаја о јавним набавкама које утврди приликом обављања послова за које је надлежна; 6) издавање сертификата службеницима за јавне набавке, као и вођење регистра службеника за јавне набавке којима су издати сертификати; 7) објављивање и дистрибуцију одговарајуће стручне литературе; 8) припремање модела одлука и других аката које наручилац доноси у поступцима јавне набавке; 9) прикупљање информација о јавним набавкама у другим државама; 10) прикупљање статистичких и других података о спроведеним поступцима, закљученим уговорима о јавним набавкама и о ефикасности система јавних набавки у целини; 11) формирање и одржавање Портала јавних набавки ради унапређења опште информисаности наручилаца и понуђача; 12) сарадњу са страним институцијама и стручњацима из области јавних набавки; 13) сарадњу са другим државним органима и организацијама, организацијама за обавезно социјално осигурање, као и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; 14) друге послове у складу са законом.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Управа за јавне набавке

http://www.ujn.gov.rs

Немањина 22-26

+381 11 / 288-87-12

+381 11 / 289-34-69

еАнкете