Управа царина

Управа царина, као орган управе у саставу Министарства финансија и привреде, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством, као и друге послове одредене законом. Управа царина обавља послове из свог делокруга на основу принципа професионалности и интегритета, јавности рада, пружања услуга јавности, одговорности и доследности у примени закона и употреби законских овлашћења. Управа царина, у складу са делокругом утврђеним законом који уређује образовање и делокруг министарстава: 1) спроводи мере царинског надзора и контроле над царинском робом одређене овим законом и другим прописима; 2) спроводи царински поступак; 3) врши обрачун, наплату и принудну наплату увозних и других дажбина, акциза и пореза на промет и накнада за робу која се увози, односно када је то посебним прописима одређено, извози; 4) спроводи превентивну и накнадну контролу; 5) издаје општа обавештења о примени царинских прописа, обавезујућа обавештења о сврставању и пореклу робе, као и обавештења о примени других прописа из надлежности царинских органа; 6) спроводи законом предвиђени поступак у циљу откривања царинских прекршаја, привредних преступа и кривичних дела; 7) води првостепени и другостепени царинско-управни поступак; 8) води првостепени царинско-прекршајни поступак за прекршаје прописане овим законом и другим прописима којима јој је то дато у надлежност; 9) врши контролу уношења и изношења динарских и девизних средстава у међународном путничком и пограничном промету са иностранством; 10) врши контролу уношења, изношења и транзита робе за коју су прописане посебне мере ради сигурности, заштите здравља и живота људи, животиња и биљака, заштите животне средине, националног блага, историјских, уметничких или археолошких вредности, заштите интелектуалне или индустријске својине и друго; 11) води евиденције из свог делокруга; 12) обрађује и статистички прати податке о увозу и извозу; 13) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.


Управа царина

http://www.carina.rs

Булевар Зорана Ђинђића 155а

+381 11 / 214-38-46

+381 11 / 269-74-55

еАнкете