Привредни суд у Лесковцу

Надлежност привредних судова је регулисана чланом 25 Закона о уређењу судова. Привредни судови су надлежни у следећим споровима: 1. У споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти), у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности привредних субјеката, па и кад је у наведеним споровима једна од странака физичко лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства. 2. У споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, модела, узорака, жигова и географских ознака порекла кад настану између субјеката из тачке 1. овог става; у споровима поводом извршења и обезбеђења из надлежности привредних судова, а у споровима поводом одлука избраних судова само кад су донете у споровима из тачке 1. овог става; 3. У споровима који произилазе из примене Закона о привредним друштвима или примене других прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и у споровима о примени прописа о приватизацији; 4. У споровима о страним улагањима; о бродовима и ваздухопловима, пловидби на мору и унутрашњим водама, и споровима у којима се примењују пловидбено и ваздухопловно право, изузев спорова о превозу путника; о заштити фирме; поводом уписа у судски регистар; поводом стечаја и ликвидације. Привредни суд у првом степену води поступак за упис у судски регистар правних лица и других субјеката ако за то није надлежан други орхан; води поступак стечаја и реорганизације; одређује и спроводи извршење на основу веродостојних исправа када се односе на лица из тачке 1. става 1. овог члана, одређује и спроводи извршење и обезбеђење одлука привредних судова, а одлука изабраних судова само кад су донете у споровима из тачке 1. става 1. овог члана; одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука донетих у споровима из тачке 1. става 1. овог члана; одређује и спроводи извршење и обезбеђење на бродовима и ваздухопловима; води ванпарничне поступке који призилазе из примене Закона о привредним друштвима. Привредни суд у првом степену одлучује о привредним преступима и с тим у вези о престанку заштитне мере или правне последице осуде. Привредни суд врши и друге послове одређене законом. Територијална надлежност Привредног суда у Лесковцу утврђена је за територије општина: Бојник, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Власотинце, Лебане, Медвеђа, Прешево, Сурдулица, Трговиште и за градове Врање и Лесковац, са судском јединицом у Врању, за територије општина Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и Трговиште и за град Врање.


Привредни суд у Лесковцу

http://www.le.pr.sud.rs

Булевар ослобођења 2

+381 16 / 230-502

+381 16 / 243-209

еАнкете