Привредни суд у Пожаревцу

Привредни судови суде у првом степену следеће врсте спорова: 1. спорове између домаћих и страних привредних друштава, предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти), спорове који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности привредних субјеката, па и кад је у наведеним споровима једна од странака физичко лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства; 2. спорове о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, модела, узорака, жигова и ознака географског порекла кад настану између субјеката из тачке 1. овог става; спорове поводом извршења и обезбеђења из надлежности привредних судова, а у споровима поводом одлука изабраних судова само кад су донете у споровима из тачке 1. овог става; 3. спорове који произлазе из примене Закона о привредним друштвима или примене других прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и у спорове о примени прописа о приватизацији; 4. спорове о страним улагањима; о бродовима и ваздухопловима, пловидби на мору и унутрашњим водама и споровима у којима се примењују пловидбено и ваздухопловно право, изузев спорова о превозу путника; о заштити фирме; поводом уписа у судски регистар; поводом стечаја и ликвидације; 5. у првом степену води поступак за упис у судски регистар правних лица и других субјеката ако за то није надлежан други орган; води поступак стечаја и реорганизације; одређује и спроводи извршење на основу веродостојних исправа када се односе на лица из тачке 1. става 1. овог члана, одређује и спроводи извршење и обезбеђење одлука привредних судова, а одлука изабраних судова само кад су донете у споровима из тачке 1. става 1. овог члана; одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука донетих у споровима из тачке 1. става 1. овог члана; одређује и спроводи извршење и обезбеђење на бродовима и ваздухопловима; води ванпарничне поступке који произлазе из примене Закона о привредним друштвима; 6. у првом степену одлучује о привредним преступима и с тим у вези о престанку заштитне мере или правне последице осуде Привредни суд у Пожаревцу надлежан је за територију два града и 9 општина и то: Градове - Пожаревац и Смедерево; Општине - Смедеревска Паланка, Велика Плана, Жабари, Петровац, Жагубица, Кучево, Голубац, Велико Градиште и Мало Црниће


Привредни суд у Пожаревцу

http://www.po.pr.sud.rs

Јована Шербановића 4

+381 12 / 521-654

+381 12 / 521-652

еАнкете