Привредни суд у Суботици

Привредни судови Србије су првостепени судови који су надлежни за спорове који настану поводом привредног пословања и то: у споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа и њихових асоцијација ( привредних субјеката),у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности па и када је, под одређеним условима, у наведеним споровима једна од странака физичко лице; у споровима о ауторским и сродним правима и заштити интелектуалне својине; у споровима који произилазе из примене прописа о организацији и статусу привредних субјеката као и у споровима о примени прописа о приватизацији; води поступак за упис предузећа, других правних лица и субјеката у судски регистар води поступак принудног поравнања и стечаја и поступак ликвидације; одређује и спроводи извршење и обезбеђење на основу одлука привредних судова; одлучује о признавању и извршавању страних судских и арбитражних одлука; одлучује о привредним преступима, привременим мерама, правним последицама пресуде.


Привредни суд у Суботици

http://www.su.pr.sud.rs

Сенћански пут 1

+381 24 / 524-861

+381 24 / 524-861

еАнкете