Служба за управљање кадровима

Служба за управљање кадровима обавља следеће стручне послове везане за управљање кадровима у министарствима, посебним организацијама, службама Владе и стручним службама управних округа: 1. Оглашава интерне конкурсе за попуњавање извршилачких радних места и интерне и јавне конкурсе за попуњавање положаја у органима и стара се о правилном спровођењу поступка; 2. Припрема за Владу предлог кадровског плана органа и стара се о правилном спровођењу донесеног кадровског плана; 3. Даје мишљења о правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима; 4. Пружа стручну помоћ органима у вези са управљањем кадровима и унутрашњим уређењем; 5. Води Централну кадровску евиденцију о државним службеницима и намештеницима у органима; 6. Води евиденцију интерног тржишта рада у органима, помаже државним службеницима у вези с њиховим премештајем и радом у пројектним групама и помаже органима у решавању кадровских потреба; 7. Припрема за Владу предлог програма општег стручног усавршавања државних службеника и oрганизује стручно усавршавање сагласно донесеном програму; 8. Обавља стручно-техничке и административне послове за Високи службеничи савет и Жалбену комисију Владе и стара се о условима и средствима за њихов рад. Служба обавља и друге послове значајне за управљање кадровима.


Служба за управљање кадровима

http://suk.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

011 311 22 45

011 269 66 49

еАнкете