Пореска управа

Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија и привреде обавља следеће послове: врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води јединствен регистар пореских обвезника; води регистре у области мењачког пословања; води регистре у области игара на срећу; врши пореску контролу и утврђивање пореза у складу са законом; врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања; открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим предузима законом прописане мере; покреће и води првостепени порески прекршајни поступак и изриче казне за пореске прекршаје; одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском поступку од стране организационих јединица Пореске управе; одлучује о жалбама изјављеним против пореских управних аката које од 1. јануара 2013. године донесе јединица локалне самоуправе у пореском поступку за изворне јавне приходе; стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања; развија и одржава јединствени порески информациони систем; води пореско рачуноводство; планира и спроводи обуку запослених; врши надзор над применом закона и других прописа од стране њених организационих јединица; врши унутрашњу контролу рада и понашања пореских службеника и намештеника у вези са радом; обавља интерну ревизију свих организационих делова Пореске управе у складу са законом; пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских прописа за порезе које утврђује, контролише и наплаћује, у складу са кодексом понашања запослених у Пореској управи; обезбеђује јавност у раду; издаје и одузима овлашћења за обављање мењачких послова; организује обуку и издаје цертификате за обављање мењачких послова; врши контролу мењачког пословања у складу са законом; обавља и друге послове у складу са законом којим је уређено девизно пословање; обавља послове државне управе у области игара на срећу, у складу са прописима; обавља друге послове у складу са законом.

Услуге

Нема услуга

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs

Саве Машковића 3-5

0700-700-007

-

еАнкете