Агенција за реституцију

Aгенција за реституцију (Агенција) основана је Законом о враћању (реституцији) одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/2011) ради вођења поступка и одлучивања о захтевима за враћање имовине, односно обештећења, пружања стручне помоћи подносиоцима захтева и обвезницима враћања, вођења евиденције прописане законом, извештавања Владе годишње, преко министарства надлежног за послове финансија, о обављеним пословима из своје надлежности, као и обављања других послова прописаних законом (члан 55).

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Агенција за реституцију

http://www.restitucija.gov.rs

Масарикова 5

011/3061-398; 011/ 3061-387

-

еАнкете