Национална служба за запошљавање

Послове запошљавања, осигурања за случај незапослености, остваривања права из осигурања за случај незапослености, вођење евиденција у области запошљавања и других послова, у складу са законом, обавља Национална служба за запошљавање, у складу са одредбама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09 и др.закон). Послови запошљавања, у смислу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, јесу: обавештавање о могућностима и условима за запошљавање; посредовање у запошљавању у земљи и иностранству; професионална оријентација и саветовање о планирању каријере; спровођење мера активне политике запошљавања; издавање радне дозволе странцу и лицу без држављанства, у складу са законом. У оквиру својих послова прописаних Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Национална служба за запошљавање обавља и следеће послове: вођење евиденције, осигурање запосленог, остваривање права на основу осигурања, контрола од значаја за стицање статуса незапосленог; остваривање права по основу незапослености.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Национална служба за запошљавање

http://www.nsz.gov.rs

Краља Милутина 8

+381 11 / 292-98-00

+381 11 / 292-99-80

еАнкете