Дирекција за мере и драгоцене метале

Дирекција за мере и драгоцене метале обавља следеће послове: стара се о систему законских мерних јединица у Републици Србији; развија, остварује, проглашава, чува, одржава, усавршава еталоне Републике Србије; обезбеђује метролошку следивост; обавља послове метролошке експертизе; спроводи испитивање претходно упакованих производа, ради провере испуњености метролошких захтева; представља Републику Србију у међународним и регионалним метролошким организацијама и успоставља сарадњу у области метрологије; врши метролошки надзор; одлучује у управним поступцима из области метрологије; учествује у припреми прописа из области метрологије; води регистар мерила која подлежу законској контроли; обезбеђује метролошке информације и издаје службено гласило; дистрибуције времена; обавља и друге послове из области метрологије у складу са законом.

Услуге

Нема услуга

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Дирекција за мере и драгоцене метале

http://www.dmdm.gov.rs

Мике Аласа 14

011 32 82 736

011 21 81 668

еАнкете