Министарство спољних послова

Министарство спољних послова обавља послове државне управе који се односе  на:  спољну  политику  и  одржавање  односа  Републике  Србије  с  другим  државама, међународним  организацијама  и  институцијама;  праћење  међународних  односа  и  билатералне сарадње с другим државама и њихов развој; учествовање у закључивању, ратификовању  и  примени  међународних  уговора,  према  закону  којим  се  уређује  закључивање међународних уговора и према делокругу министарстава који је одређен  Законом  о  министарствима;  заштиту  права  и  интереса  Републике  Србије  и  њених  држављана и правних лица у иностранству; обавештавање стране јавности о политици  Републике  Србије;  информисање  исељеника,  лица  српског  порекла  и  држављана  Републике  Србије  у  иностранству  о  политици  Републике  Србије;  праћење  делатности  страних средстава јавног информисања која се односи на Републику Србију;  припрему  учешћа  представника  Републике  Србије  на  међународним  конференцијама  или  преговорима за закључивање међународних уговора;  послове  везане  за  акредитоване  званичне представнике држава и међународних организација;  прикупљање,  чување  и  објављивање  документације  о  спољној  политици  Републике  Србије,  као  и  друге  послове  који  су  одређени  законом  којим  се  уређују  спољни  послови  и  другим  законима.

Документа институције

Министарство спољних послова

http://www.mfa.gov.rs

Кнеза Милоша 24-26

011/361-63-33

011/361-83-66

еАнкете