Najčešća pitanja oko izdavanja novih ličnih dokumenata

29.12.2011

 

Gde mogu pronaći detalje oko dokumenata potrebnih taksi za plaćanje procedure izdavanja nove lične karte?

Detalje oko potrebnih dokumenata kao i neophodnih taksi za izdavanje nove lične karte možete naći na zvaničnoj internet prezentaciji MUP-a na sledećem linku: http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/licna-karta.h

 

Da li mogu da se dobiju biometrijska dokumenta ako lice ima prijavljen boravak u Srbiji?

Shodno Zakonu o ličnoj karti (“Službeni glasnik RS” br. 62/06 i 36/11) pravo na biometrijsku ličnu kartu imaju državljani Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, stariji od 16 odnosno 10 godina života, dok se stranim državljanima i licima bez državljanstva koji borave na teritoriji Republike Srbije lična karta izdaje u skladu sa posebnim zakonom.

Shodno Zakonu o putnim ispravama (''Sl. glasnik RS'', br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10), zahtev za izdavanje pasoša podnosi se nadležnom organu u zemlji na čijem području podnosilac zahteva ima prijavljeno prebivalište, odnosno boravište, a može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

 

Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije, koja su dokumenta potrebna da bih dobio biometrijski pasoš i obrnuto? 
Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu, a prošlo je 6 meseci od njenog izdavanja, koja su mi dokumenta potrebna za dobijanje biometrijskog pasoša?

U slučaju kada lice već poseduje novu biometrijsku ličnu kartu, bez obzira na datum njenog izdavanja, a podnosi zahtev za biometrijski pasoš, treba da priloži:

 • važeću ličnu kartu - na uvid;
 • može se priložiti i fotografija veličine 50h50mm - "an fas", na jednobojnoj sivoj pozadini - (nije obavezno - po želji građana);
 • putnu ispravu čiji je rok važenja istekao ili ne može služiti svojoj nameni - na uvid;
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša.

Napominjemo: Nije potrebno prilagati uverenje o državljanstvu Republike Srbije, jer je isto već priloženo prilikom podnošenja zahteva za izdavanje nove biometrijske lične karte.

U slučaju kada je građaninu već izdata biometrijska putna isprava, prilikom naknadnog podnošenja zahteva za izdavanje lične karte građanin je u obavezi da, ukoliko nije došlo do promene nekog od podataka koji su evidentirani prilikom podnošenja zahteva za izdavanje putne isprave, priloži na uvid prethodnu ličnu kartu, odnosno biometrijsku putnu ispravu i izvod iz matične knjige rođenih, uz dokaze o uplaćenim naknadama za izdavanje lične karte.

 

Kako da postupite kada izgubite novu biometrijsku ličnu kartu ili pasoš?

Shodno članu 22. Zakona o ličnoj karti (“Službeni glasnik RS” br. 62/06 i 36/11) lice koje ostane bez lične karte je dužno da bez odlaganja prijavi nestanak lične karte organizacionoj jedinici ovog Ministarstva koja je nestalu ličnu kartu izdala i koja će doneti rešenje kojim se lična karta proglašava nevažećom. Nakon što se nestala lična karta proglasi nevažećom građanin je dužan da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte.

Lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da, bez odlaganja, prijavi nestanak putne isprave najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ako je putna isprava nestala u inostranstvu, imalac iste je dužan da njen nestanak prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Napominjemo da nestanak nevažeće putne isprave niste u obavezi da prijavite nadležnom organu unutrašnjih poslova.

 

Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu sa čipom i pasoš, a menjam prezime, adresu..., šta treba priložiti od dokumenata? 
U kom roku treba da prijavim promenu ličnog podatka u ličnoj karti, a u kom roku to treba učiniti u putnoj ispravi?

U skladu sa članom 19. Zakona o ličnoj karti (“Službeni glasnik RS” br. 62/06 i 36/11) imalac lične karte je dužan da ukoliko se promene njegovi lični podaci, podnese zahtev za izdavanje nove lične karte u roku od 15 dana od dana nastupanja promene.

Shodno navedenom, imalac biometrijske lične karte sa čipom, kao i bez čipa, čiji su se lični podaci promenili, dužan je da podnese zahtev za izdavanje nove biometrijske lične karte, i da uz isti između ostalog, priloži na uvid izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu u kojima je evidentirana promena nekog od ličnih podataka.

Ukoliko je imalac biometrijske lične karte sa čipom promenio adresu prebivališta, isti je dužan da se zahtevom za prijavu prebivališta na novoj adresi obrati organizacionoj jedinici ovog Ministarstva po mestu svog novog prebivališta, pri čemu ne menja obrazac lične karte koju ima.

U slučaju promene adrese prebivališta imaoca lične karte bez čipa, isti je dužan da, uz zahtev za prijavu novog prebivališta, podnese i zahtev za izdavanje nove lične karte.

Napominjemo: Izvod iz matične knjige rođenjih i uverenje o državljanstvu podnosilac zahteva za izdavanje biometrijske lične karte prilaže samo prilikom prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenim dokumentima podnosioca zahteva.

Zakonom o putnim ispravama članom 33. stav 1. regulisano je da će se licu koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, na zahtev, izdati nova putna isprava u slučaju kada je došlo do promene ličnih podataka imaoca putne isprave upisanih u putnu ispravu.

Napominjemo da su podaci o imenu i prezimenu, kao i adresi prebivališta u obrascu biometrijske putne isprave vidljivi podaci, te se nakon promene istih i izdavanje nove lične karte sa datim podacima, može podneti zahtev za zamenu putne isprave, u skladu sa pomenutim članom Zakona o putnim ispravama.

 

Koji su uslovi koje treba da ispunjavam da bih imao pravo na hitnu izradu novih dokumenata?

U skladu sa članom 17. Zakona o ličnoj karti(“Službeni glasnik RS” br. 62/06 i 36/11), u hitnim slučajevima (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, nadležni organ je dužan da izda biometrijsku ličnu kartu i u kraćem roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, pri čemu je podnosilac zahteva u obavezi da uz ostala neophodna dokumenta priloži i dokaz o hitnosti.

Shodno članu 34. Zakona o putnim ispravama (''Sl. glasnik RS'', br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10), rok za izdavanje putne isprave u zemlji iznosi 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu R Srbije 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Istim članom Zakona predviđeno je da izuzetno, u hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ dužan je da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

 

Kako do biometrijskih dokumenata ako sam stanovnik Kosova i Metohije?

Shodno Pravilniku o ličnoj karti biometrijske lične karte se izdaju svim građanima Republike Srbije, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta istih na teritoriji Republike Srbije.

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije dana 15. 09. 2009. godine, donela Uredbu o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP Kosovo i Metohija, koja je objavljena u “Službenom glasniku R Srbije” br. 76/09 od 16. 09. 2009. godine. Ova uredba stupila je na snagu 17. 09. 2009. godine.

Članom 1. ove uredbe propisano je da se Uredba odnosi na državljane Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na području AP Kosovo i Metohija, kao i na državljane Republike Srbije kojima su uverenja o državljanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP Kosovo i Metohija, a nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.

Odredbe ove uredbe ne odnose se na interno raseljena lica.

Shodno članu 3. ove uredbe, zahtev za izdavanje pasoša sa potrebnim prilozima, državljani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na području AP Kosovo i Metohija, kao i državljani Republike Srbije kojima su uverenja o državljanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP Kosovo i Metohija, a nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji - podnosiće isključivo u Beogradu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova - u Koordinacionoj upravi, ulica Ljermontova broj 12-a.

 

Da li je potrebno da sam oglašavam izgubljena dokumenta u ''Službenom glasniku'' ili to obavlja MUP RS?

Shodno članu 8. Zakona o izmena i dopunama Zakona o ličnoj karti, lična karta se oglašava nevažećom u Službenom glasniku Republike Srbije o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom. Organ koji izdaje ličnu kartu, nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavljanja rešenja Službenom glasniku Republike Srbije izdaje novu ličnu kartu. U vezi sa tim nije potrebno da sami oglašavate izgubljenu ličnu kartu u Službenom glasniku Republike Srbije.

Nadležni organ koji je izdao nestalu putnu ispravu rešenjem će proglasiti tu putnu ispravu nevažećom. Rešenje o proglašenju nestale putne isprave nevažećom oglašava se u ''Službenom glasniku RS'', o trošku stranke.

Prilikom prijave nestanka izgubljenih dokumenata građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka lične karte, odnosno putne isprave i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte, odnosno putne isprave nevažećom u ''Službenom glasniku Republike Srbije''

Iznosi naknada i brojevi žiro računa na koji se vrše uplate nalazi se na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova na stranici  "Dokumenta građana - lične karte".

 

Biometrijska putna isprava maloletnom ili osobama pod starateljstvom

Za izdavanje biometrijskog pasoša maloletnom ili poslovno nesposobnom licu potrebno je da zahtev za izdavanje putne isprave podnese jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu).

Ukoliko se jedan od roditelja ili staratelja nalazi u inostranstvu, potrebno je da saglasnost za izdavanje pasoša detetu overi u najbližem diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije ili, ako je reč o stranom državljaninu, kod nadležnog inostranog organa zemlje u kojoj boravi.

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnost�� drugog roditelja, u sledećim slučajevima:

 • ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice
 • ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta
 • ako je jedan od roditelja umrlo lice
 • ako je jednom od roditelja:
 • odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je
 • odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.
 • u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

Ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je dete presudom o razvodu braka povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

Ostali prilozi su isti kao u slučaju kada roditelji nisu razvedeni.

 

Kako da jedan od roditelja izvadi dokumenta detetu ako je drugi roditelj nedostupan, a kako ako je drugi roditelj preminuo?

Zakonom o putnim ispravama (“Sl. glasnik RS”, br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10) regulisano je da za maloletno lice zahtev za izdavanje pasoša podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti drugog roditelja u sledećim slučajevima:

 1. ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;
 2. ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;
 3. ako je jedan od roditelja umrlo lice;
 4. ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja. Ukoliko je brak razveden i ukoliko postoji presuda nadležnog sudskog organa kojom je jednom od roditelja dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, nije potrebna saglasnost drugog roditelja, koji ne vrši roditeljsko pravo;
 5. u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

 

Kako detetu izvaditi putnu ispravu ako je brakorazvodna parnica u toku?

Zakonom o putnim ispravama (“Sl. glasnik RS” br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10) regulisano je da za maloletno lice zahtev za izdavanje pasoša podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

U slučaju da je brakorazvodna parnica u toku, a iz bilo kog razloga nije moguće pribaviti saglasnost jednog od roditelja, potrebno je pribaviti mišljenje nadležnog Suda, odnosno Centra za socijalni rad.

 

Putovanje maloletnih lica preko granice

Po važećem Zakonu o putnim ispravama Republike Srbije, za maloletna lica zahtev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika ili staratelja.

S aspekta nadležnosti Uprave granične policije, pošto ne postoji zakonska obaveza posedovanja pisane saglasnosti roditelja prilikim putovanja u inostranstvo, nema smetnji da dete koje poseduje biometrijsku putnu ispravu Republike Srbije, putuje sa jednim od roditelja ili trećom osobom.

Pisana saglasnost može biti potrebna prilikom kontrole graničnih organa države u koju se putuje ili preko čije teritorije se tranzitira, pa zato preporučujemo da se pre polaska na put izvrše odgovarajuće provere u diplomatsko-konzularnim predstavništvima tih zemalja..

U slučaju brakorazvodne parnice, sud na zahtev jednog od roditelja određuje privremenu meru zabrane putovanja maloletnika koja se sprovodi na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Putovanje maloletnih lica u Republiku Crnu Goru

Oblast prelaženja državne granice sa Republikom Crnom Gorom još uvek nije uređena propisima koji bi striktno ukazivali na neophodnu putnu dokumentaciju za putovanje u Republiku Crnu Goru.

Dosadašnja praksa nalaže da su punoletni državljani Republike Srbije u obavezi da poseduju kod sebe važeću ličnu kartu ili važeći pasoš Republike Srbije, odnosno Republike Crne Gore.

Za maloletna lica, ako putuju sa roditeljima, potrebno je da poseduju dokument koji će ukazivati na njihov identitet. Za decu školskog uzrasta potreban je važeći dokument sa fotografijom (đačka knjižica, pasoš, lična karta...).

Za mlađa maloletna lica (deca predškolskog uzrasta), kada putuju sa roditeljima, potreban je dokument kojim se može potvrditi identitet deteta (putna isprava, izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvena knjižica...). Ukoliko maloletna lica putuju bez pratnje roditelja (staratelja), preporučuje se da dete uz identifikacioni dokument (putnu ispravu, izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvenu knjižica...) ima i pisanu saglasnost oba roditelja.

Ovakva praksa primenjivaće se do donošenja propisa koji će regulisati pitanje uzajamnog putovanja državljana Republike Srbije i Republike Crne Gore.

 

Adresar policijskih stanica

Spisak stanica možete videti na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova


Komentari