Најчешћа питања око издавања нових личних докумената

29.12.2011

 

Где могу пронаћи детаље око докумената потребних такси за плаћање процедуре издавања нове личне карте?

Детаље око потребних докумената као и неопходних такси за издавање нове личне карте можете наћи на званичној интернет презентацији МУП-а на следећем линку: http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/licna-karta.h

 

Да ли могу да се добију биометријска документа ако лице има пријављен боравак у Србији?

Сходно Закону о личној карти (“Службени гласник РС” бр. 62/06 и 36/11) право на биометријску личну карту имају држављани Републике Србије са пријављеним пребивалиштем на територији Републике Србије, старији од 16 односно 10 година живота, док се страним држављанима и лицима без држављанства који бораве на територији Републике Србије лична карта издаје у складу са посебним законом.

Сходно Закону о путним исправама (''Сл. гласник РС'', бр. 90/07, 116/08, 104/09 и 76/10), захтев за издавање пасоша подноси се надлежном органу у земљи на чијем подручју подносилац захтева има пријављено пребивалиште, односно боравиште, а може се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије у иностранству.

 

Када поседујем биометријску личну карту Републике Србије, која су документа потребна да бих добио биометријски пасош и обрнуто? 
Када поседујем биометријску личну карту, а прошло је 6 месеци од њеног издавања, која су ми документа потребна за добијање биометријског пасоша?

У случају када лице већ поседује нову биометријску личну карту, без обзира на датум њеног издавања, а подноси захтев за биометријски пасош, треба да приложи:

 • важећу личну карту - на увид;
 • може се приложити и фотографија величине 50х50мм - "an fas", на једнобојној сивој позадини - (није обавезно - по жељи грађана);
 • путну исправу чији је рок важења истекао или не може служити својој намени - на увид;
 • доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша.

Напомињемо: Није потребно прилагати уверење о држављанству Републике Србије, јер је исто већ приложено приликом подношења захтева за издавање нове биометријске личне карте.

У случају када је грађанину већ издата биометријска путна исправа, приликом накнадног подношења захтева за издавање личне карте грађанин је у обавези да, уколико није дошло до промене неког од података који су евидентирани приликом подношења захтева за издавање путне исправе, приложи на увид претходну личну карту, односно биометријску путну исправу и извод из матичне књиге рођених, уз доказе о уплаћеним накнадама за издавање личне карте.

 

Како да поступите када изгубите нову биометријску личну карту или пасош?

Сходно члану 22. Закона о личној карти (“Службени гласник РС” бр. 62/06 и 36/11) лице које остане без личне карте је дужно да без одлагања пријави нестанак личне карте организационој јединици овог Министарства која је несталу личну карту издала и која ће донети решење којим се лична карта проглашава неважећом. Након што се нестала лична карта прогласи неважећом грађанин је дужан да поднесе захтев за издавање нове личне карте.

Лице које изгуби путну исправу дужно је да, без одлагања, пријави нестанак путне исправе најближој полицијској управи, односно полицијској станици Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Ако је путна исправа нестала у иностранству, ималац исте је дужан да њен нестанак пријави најближем дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије. Напомињемо да нестанак неважеће путне исправе нисте у обавези да пријавите надлежном органу унутрашњих послова.

 

Када поседујем биометријску личну карту са чипом и пасош, а мењам презиме, адресу..., шта треба приложити од докумената? 
У ком року треба да пријавим промену личног податка у личној карти, а у ком року то треба учинити у путној исправи?

У складу са чланом 19. Закона о личној карти (“Службени гласник РС” бр. 62/06 и 36/11) ималац личне карте је дужан да уколико се промене његови лични подаци, поднесе захтев за издавање нове личне карте у року од 15 дана од дана наступања промене.

Сходно наведеном, ималац биометријске личне карте са чипом, као и без чипа, чији су се лични подаци променили, дужан је да поднесе захтев за издавање нове биометријске личне карте, и да уз исти између осталог, приложи на увид извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству у којима је евидентирана промена неког од личних података.

Уколико је ималац биометријске личне карте са чипом променио адресу пребивалишта, исти је дужан да се захтевом за пријаву пребивалишта на новој адреси обрати организационој јединици овог Министарства по месту свог новог пребивалишта, при чему не мења образац личне карте коју има.

У случају промене адресе пребивалишта имаоца личне карте без чипа, исти је дужан да, уз захтев за пријаву новог пребивалишта, поднесе и захтев за издавање нове личне карте.

Напомињемо: Извод из матичне књиге рођењих и уверење о држављанству подносилац захтева за издавање биометријске личне карте прилаже само приликом првог издавања биометријске личне карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података евидентираних у наведеним документима подносиоца захтева.

Законом о путним исправама чланом 33. став 1. регулисано је да ће се лицу које поседује путну исправу чији рок важења није истекао, на захтев, издати нова путна исправа у случају када је дошло до промене личних података имаоца путне исправе уписаних у путну исправу.

Напомињемо да су подаци о имену и презимену, као и адреси пребивалишта у обрасцу биометријске путне исправе видљиви подаци, те се након промене истих и издавање нове личне карте са датим подацима, може поднети захтев за замену путне исправе, у складу са поменутим чланом Закона о путним исправама.

 

Који су услови које треба да испуњавам да бих имао право на хитну израду нових докумената?

У складу са чланом 17. Закона о личној карти(“Службени гласник РС” бр. 62/06 и 36/11), у хитним случајевима (лечење, болест или смрт члана породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, надлежни орган је дужан да изда биометријску личну карту и у краћем року од 15 дана од дана подношења захтева, при чему је подносилац захтева у обавези да уз остала неопходна документа приложи и доказ о хитности.

Сходно члану 34. Законa о путним исправама (''Сл. гласник РС'', бр. 90/07, 116/08, 104/09 и 76/10), рок за издавање путне исправе у земљи износи 30 дана од дана подношења захтева, а у дипломатском или конзуларном представништву Р Србије 60 дана од дана подношења захтева.

Истим чланом Закона предвиђено је да изузетно, у хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган дужан је да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева.

 

Како до биометријских докумената ако сам становник Косова и Метохије?

Сходно Правилнику о личној карти биометријске личне карте се издају свим грађанима Републике Србије, по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта истих на територији Републике Србије.

Обавештавамо Вас да је Влада Републике Србије дана 15. 09. 2009. године, донела Уредбу о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја АП Косово и Метохија, која је објављена у “Службеном гласнику Р Србије” бр. 76/09 од 16. 09. 2009. године. Ова уредба ступила је на снагу 17. 09. 2009. године.

Чланом 1. ове уредбе прописано је да се Уредба односи на држављане Републике Србије који имају пријављено пребивалиште на подручју АП Косово и Метохија, као и на држављане Републике Србије којима су уверења о држављанству издата од органа Републике Србије надлежних за подручје АП Косово и Метохија, а немају пријављено пребивалиште у Републици Србији.

Одредбе ове уредбе не односе се на интерно расељена лица.

Сходно члану 3. ове уредбе, захтев за издавање пасоша са потребним прилозима, држављани Републике Србије који имају пријављено пребивалиште на подручју АП Косово и Метохија, као и држављани Републике Србије којима су уверења о држављанству издата од органа Републике Србије надлежних за подручје АП Косово и Метохија, а немају пријављено пребивалиште у Републици Србији - подносиће искључиво у Београду, у Министарству унутрашњих послова - у Координационој управи, улица Љермонтова број 12-а.

 

Да ли је потребно да сам оглашавам изгубљена документа у ''Службеном гласнику'' или то обавља МУП РС?

Сходно члану 8. Закона о измена и допунама Закона о личној карти, лична карта се оглашава неважећом у Службеном гласнику Републике Србије о трошку лица чија се лична карта оглашава неважећом. Орган који издаје личну карту, након доношења решења о проглашењу личне карте неважећом и достављања решења Службеном гласнику Републике Србије издаје нову личну карту. У вези са тим није потребно да сами оглашавате изгубљену личну карту у Службеном гласнику Републике Србије.

Надлежни орган који је издао несталу путну исправу решењем ће прогласити ту путну исправу неважећом. Решење о проглашењу нестале путне исправе неважећом оглашава се у ''Службеном гласнику РС'', о трошку странке.

Приликом пријаве нестанка изгубљених докумената грађанин је дужан да приложи доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за пријаву нестанка личне карте, односно путне исправе и доказ о уплаћеној накнади за оглашавање решења о проглашењу личне карте, односно путне исправе неважећом у ''Службеном гласнику Републике Србије''

Износи накнада и бројеви жиро рачуна на који се врше уплате налази се на сајту Министарства унутрашњих послова на страници  "Документа грађана - личне карте".

 

Биометријска путна исправа малолетном или особама под старатељством

За издавање биометријског пасоша малолетном или пословно неспособном лицу потребно је да захтев за издавање путне исправе поднесе један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно други законски заступник или старатељ. Формулар за сагласност родитеља оверава се у општини (или суду).

Уколико се један од родитеља или старатеља налази у иностранству, потребно је да сагласност за издавање пасоша детету овери у најближем дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије или, ако је реч о страном држављанину, код надлежног иностраног органа земље у којој борави.

Изузетно, путна исправа ће се издати и без сагласности другог родитеља, у следећим случајевима:

 • ако се један од родитеља води као нестало лице
 • ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта
 • ако је један од родитеља умрло лице
 • ако је једном од родитеља:
 • одлуком суда додељено старатељство над малолетним лицем или је
 • одлуком суда дозвољено издавање путне исправе, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство, није условљено сагласношћу оба родитеља.
 • у другим случајевима правне и физичке спречености једног од родитеља да врши родитељско право.

Уколико су родитељи малолетног лица разведени, захтев за издавање пасоша подноси родитељ коме је дете пресудом о разводу брака поверено на самостално вршење родитељског права, уз прилагање правноснажне пресуде о разводу брака.

Ако је пресудом о разводу брака одлучено да родитељи заједнички врше родитељско право, у случају да је један од родитеља, који заједнички врше родитељско право, спречен да лично присуствује подношењу захтева за издавање пасоша детету, захтев подноси један од родитеља, уз писану и оверену сагласност другог родитеља.

Остали прилози су исти као у случају када родитељи нису разведени.

 

Како да један од родитеља извади документа детету ако је други родитељ недоступан, а како ако је други родитељ преминуо?

Законом о путним исправама (“Сл. гласник РС”, бр. 90/07, 116/08, 104/09 и 76/10) регулисано је да за малолетно лице захтев за издавање пасоша подноси један од родитеља, уз писaну сагласност другог родитеља, односно други законски заступник или старатељ.

Изузетно, путна исправа ће се издати и без сагласности другог родитеља у следећим случајевима:

 1. ако се један од родитеља води као нестало лице;
 2. ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта;
 3. ако је један од родитеља умрло лице;
 4. ако је једном од родитеља одлуком суда додељено старатељство над малолетним лицем или је одлуком суда дозвољено издавање путне исправе, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство, није условљено сагласношћу оба родитеља. Уколико је брак разведен и уколико постоји пресуда надлежног судског органа којом је једном од родитеља дете поверено на самостално вршење родитељског права, није потребна сагласност другог родитеља, који не врши родитељско право;
 5. у другим случајевима правне и физичке спречености једног од родитеља да врши родитељско право.

 

Како детету извадити путну исправу ако је бракоразводна парница у току?

Законом о путним исправама (“Сл. гласник РС” бр. 90/07, 116/08, 104/09 и 76/10) регулисано је да за малолетно лице захтев за издавање пасоша подноси један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно други законски заступник или старатељ.

У случају да је бракоразводна парница у току, а из било ког разлога није могуће прибавити сагласност једног од родитеља, потребно је прибавити мишљење надлежног Суда, односно Центра за социјални рад.

 

Путовање малолетних лица преко границе

По важећем Закону о путним исправама Републике Србије, за малолетна лица захтев за издавање путне исправе подноси један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно другог законског заступника или старатеља.

С аспекта надлежности Управе граничне полиције, пошто не постоји законска обавеза поседовања писане сагласности родитеља приликим путовања у иностранство, нема сметњи да дете које поседује биометријску путну исправу Републике Србије, путује са једним од родитеља или трећом особом.

Писана сагласност може бити потребна приликом контроле граничних органа државе у коју се путује или преко чије територије се транзитира, па зато препоручујемо да се пре поласка на пут изврше одговарајуће провере у дипломатско-конзуларним представништвима тих земаља..

У случају бракоразводне парнице, суд на захтев једног од родитеља одређује привремену меру забране путовања малолетника која се спроводи на целој територији Републике Србије.

 

Путовање малолетних лица у Републику Црну Гору

Област прелажења државне границе са Републиком Црном Гором још увек није уређена прописима који би стриктно указивали на неопходну путну документацију за путовање у Републику Црну Гору.

Досадашња пракса налаже да су пунолетни држављани Републике Србије у обавези да поседују код себе важећу личну карту или важећи пасош Републике Србије, односно Републике Црне Горе.

За малолетна лица, ако путују са родитељима, потребно је да поседују документ који ће указивати на њихов идентитет. За децу школског узраста потребан је важећи документ са фотографијом (ђачка књижица, пасош, лична карта...).

За млађа малолетна лица (деца предшколског узраста), када путују са родитељима, потребан је документ којим се може потврдити идентитет детета (путна исправа, извод из матичне књиге рођених, здравствена књижица...). Уколико малолетна лица путују без пратње родитеља (старатеља), препоручује се да дете уз идентификациони документ (путну исправу, извод из матичне књиге рођених, здравствену књижица...) има и писану сагласност оба родитеља.

Оваква пракса примењиваће се до доношења прописа који ће регулисати питање узајамног путовања држављана Републике Србије и Републике Црне Горе.

 

Адресар полицијских станица

Списак станица можете видети на сајту Министарства унутрашњих послова


Коментари