Grad Sombor


Naziv usluge

Izvod iz matične knjige rođenih

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA
GRAD SOMBOR
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
MATIČNA SLUŽBA U SOMBORU

Opis

Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

Gde i kako

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih (na domaćem i međunarodnom obrascu) podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja matične knjige u kojoj je izvršen upis činjenice rođenja.
Uz zahtev je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 360,00 dinara za izvod na domaćem obrascu, odnosno od 580,00 dinara za internacionalne izvode.
Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije AP KiM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, plaćaju Republičku administrativnu taksu umanjenu za 70%.
Taksa se ne plaća u slučajevima iz člana 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama..

Pravna podloga

Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS" broj 20/2009. od 19.03.2009. godine)
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Službeni glasnik RS" broj 108/2009. od 25.12.2009. godine)Grad Sombor

http://www.sombor.rs

Trg cara Uroša 1

025/468-111

025/468-116