Gradska uprava Sombor

Izvod iz matične knjige rođenih
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Izvod iz matične knjige rođenih

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA
GRAD SOMBOR
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
MATIČNA SLUŽBA U SOMBORU

Opis

Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

Gde i kako

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih (na domaćem i međunarodnom obrascu) podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja matične knjige u kojoj je izvršen upis činjenice rođenja.
Uz zahtev je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 360,00 dinara za izvod na domaćem obrascu, odnosno od 580,00 dinara za internacionalne izvode.
Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije AP KiM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, plaćaju Republičku administrativnu taksu umanjenu za 70%.
Taksa se ne plaća u slučajevima iz člana 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama..

Pravna podloga

Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS" broj 20/2009. od 19.03.2009. godine)
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Službeni glasnik RS" broj 108/2009. od 25.12.2009. godine)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Gradska uprava Sombor

http://www.sombor.rs

Trg cara Uroša 1

025/468-111

025/468-116

eAnkete