Opština Kovin


Naziv usluge

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih (MKR)

Organ zadužen za sprovođenje

OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU I JAVNE SLUŽBE
MATIČNA SLUŽBA

Opis

Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

Gde i kako

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih (na domaćem i međunarodnom obrascu) podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja matične knjige u kojoj je izvršen upis činjenice rođenja. Uz zahtev prilažem dokaz o uplaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi od 310.00 dinara na domaćem obrascu, odnosno od 490,00 dinara za internacionalne izvode, i dokaz o uplaćenoj Naknadi za usluge Opštinske uprave Kovin od 86,00 dinara na domaćem obrascu, odnosno od 184,00 dinara za internacionalne izvode.

Napomena: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije AP KiM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, plaćaju Republičku administrativnu taksu i to umanjenu za 70% .

Pravna podloga

Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS" broj 20/2009. od 19.03.2009. godine)
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Službeni glasnik RS" broj 108/2009. od 25.12.2009. godine)

Originalni obrasciOpština Kovin

www.kovin.org.rs

JNA 5

013/742-114

-

eAnkete