Град Врање


Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Орган задужен за спровођење

- градски и општински органи управе надлежни за послове управе
- за општине са подручја АП Косово и Метохија органи управе:
- града Ниша за општине: Приштина, Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље;
- града Крагујевца за општине: Пећ, Исток и Клина;
- града  Краљево за општине: Косовска Митровица, Србица, Зубин Поток, Вучитрн, Звечан и Лепосавић;
- града  Крушевац за општине: Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора;
- града Јагодина за општине: Ђаковица и Дечани;
- града  Врање за општине: Гњилане, Витина, Косовска Каменица и Ново Брдо;
- града Лесковац за општине: Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце.
- Министарство спољних послова и дипломатско-конзуларна представништва за матичне књиге које се воде у дипломатским и  конзуларним  представништвима  Србије у  иностранству.           

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем и међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице рођења. Уз захтев прилажем доказ о уплаћеној Републичкој административној такси од 100,00 динара на домаћем обрасцу, односно од 280,00 динара за интернационалне изводе, и доказ о уплаћеној Накнади за услуге Градске управе од 230,00 динара на домаћем обрасцу, односно од 1.850,00 динара за интернационалне изводе.

Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама (за: 1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;4) пријаве за упис у матичне књиге;5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом;7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне обавезе;9) списе и радње у поступку за сахрањивање;10) поднеске упућене органима за представке и притужбе;11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;12) поднеске јавном тужилаштву;13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;15) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова за кандидовање;16) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;17) за потврду о пријему захтева; 18) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт).

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)Град Врање

http://www.vranje.rs

Краља Милана 1

017 402-303

-

еАнкете