Gradska opština Savski venac

Opština Savski venac je jedna od najstarijih i istovremeno centralna beogradska opština. Naziv Savskog venca je simboličan, jer teritorija opštine poput venca na desnoj obali Save prati njen tok. Obrazovana je 1957 na teritoriji od 1.580 hektara. Geografski gledano Savski venac od ušća Topčiderske reke do Brankovog mosta Savom graniči sa Novim Beogradom, a Brankovom i ulicama kraljice Natalije i Masarikovom sa Starim gradom. Preko ulice Kralja Milana, Slavije i Bulevara oslobođenja gledamo se sa Vračarcima, a potom od Autokomande, preko iste ulice, sve do Banjice i dalje Crnotravskom i Borskom sa Voždovčanima, odakle počinje granica sa Rakovicom. Rakovičkim putem i Bulevarom Vojvode Mišića sastajemo se sa Čukaricom. Prema poslednjem popisu, iz 2002.godine, na Savskom vencu živi nešto više od 46.000 stanovnika, a dvaput više Beograđana tu radi.

Javni konkurs udruženjima građana za sufinansiranje programa i projekata iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu


Naziv usluge

Javni konkurs udruženjima građana za sufinansiranje programa i projekata iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu 

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

objavljeno 05.06.2018. godine 

ažurirano 25.07.2018. godine 

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC 

Tekst konkursa

Predsednica Gradske opštine Savski venac, na osnovu člana 8. i 12. Odluke o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja građana iz budžeta Gradske opštine Savski venac, („Sl.list grada Beograda“, broj 66/15) i na osnovu člana 3. i 5. Odluke o izmeni odluke o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja građana iz Budžeta Gradske opštine Savski venac, („Sl.list grada Beograda“, broj 65/17), člana 37. Statuta Gradske opštine Savski venac, („Sl. list grada Beograda“ br. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 i 66/16), Odluke o Budžetu Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu, („Sl.list grada Beograda“, broj 105/17), a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, (Sl.glasnik RS“, br.16/18), raspisuje sledeći:  

JAVNI KONKURS UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU 

da dostave

PREDLOGE PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI ZAŠTITA I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE

I Razvoj i realizacija programa edukacije i podizanja javne svesti u oblasti zaštite životne sredine (u skladu sa Akcionim planom od značaja za zaštitu životne sredine na području gradske opštine Savski venac, specifičan cilj: 6.1. Povećanje nivoa svesti i informisanosti građana i građanki i ostalih zainteresovanih strana opštine Savski venac iz oblasti zaštite životne sredine, aktivnost 6.1.2. Kontinuirano sprovoditi programe edukacije i podizanja javne svesti u oblasti životne sredine (aerozagađenje, buka, zdravlje,otpad, reciklaža, hemikalije, biodivezitet i zelene površine, invazivne i korovske vrste, zaštita voda, zemljišta, zelenih površina i zelene infrastrukture, kvalitet životne sredine u zatvorenom prostoru, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, saobraćaj, zelena gradnja, neformalno obrazovanje za zaštitu životne sredine, pravo na zdravu životnu sredinu itd.) za različite ciljne grupe uz ravnomernu rodnu zastupljenost)

Ukupan iznos za sufinansiranje programa/projekata iz oblasti pod I Razvoj i realizacija programa edukacije i podizanja javne svesti u oblasti zaštite životne sredine je 1.100.000,00 dinara, minimalan iznos odobrenih sredstava po programu je 50.000,00 dinara, a maksimalan 300.000,00  dinara.

Predlozi programa/ projekata moraju biti dostavljeni u zapečaćenoj koverti i sa naznakom:

„Prijava za Javni konkurs udruženjima građana za sufinansiranje programa i projekata iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu, Komisiji za izbor programa i projekata udruženja građana, za Program/projekat iz oblasti pod I (Razvoj i realizacija programa edukacije i podizanja javne svesti u oblasti zaštite životne sredine) sa napomenom – NE OTVARATI“  

Predlozi programa/projekata sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju u dva primerka u štampanoj formi i na CD-u, na pisarnici Gradske opštine Savski venac ili poštom na adresu:

Grad Beograd, Gradska opština Savski venac, 11 000 Beograd, Ulica kneza Miloša br. 69.

Rok za podnošenje predloga programa je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Svi učesnici konkursa se mogu informisati o konkursu i rezultatima konkursa na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Gradske opštine Savski venac.

Učesnici javnog konkursa mogu preuzeti potrebnu konkursnu dokumentaciju sa zvaničnog internet sajta : www.savskivenac.rs ;

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem kontakt telefona  011/ 2061-709. 

Korisni linkovi

 www.savskivenac.rsKomentari

Gradska opština Savski venac

http://www.savskivenac.rs

Kneza Miloša 69

011/ 2061-700

-

eAnkete