Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Delokrug Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike sa organima uprave u sastavu, utvrđen je u članu 17. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“ br. 72/12), koji obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa, plate u javnom sektoru, izuzev u državnim organima i poslova koje obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; zaključivanje sporazuma o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo; evidencije u oblasti rada; saradnju sa međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu; antidiskriminacionu politiku; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; ravnopravnost polova; populacionu politiku; planiranje porodice, porodicu i decu; ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

Konkurs za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite


Naziv usluge

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

PREDMET OGLAŠAVANjA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu, na osnovu člana 38. stava 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11-dr. zakoni), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 94/13 i 93/15), člana 2. Uputstva o sprovođenju Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite broj: 401-00-52/2014-04 od 10. januara 2014. godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite broj: 401-01-89/1/2018-11 od 19.01.2018. godine, upućuje Javni poziv zainteresovanim udruženjima građana, osnovanim radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, da podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije.
Prioritet u ovom pozivu jeste unapređivanje socijalne uključenosti boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji, kao i negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, kroz:

1. Promociju tekovina Prvog svetskog rata,
2. Podizanje kapaciteta udruženja koja deluju u oblasti boračko-invalidske zaštite.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI:

- registrovana udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;

- udruženja koja sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;

- udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta; 

- udruženja koja imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta;

 - udruženja koja vode uredno finansijsko poslovanje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROJEKATA

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru, na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom, latinicom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji budu dostavljeni bez elektronske verzije dokumentacije na CD-u ili mimo propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.
Svako udruženje građana ima pravo da aplicira sa jednim predlogom projekta, koji će realizovati u maksimalnom trajanju do devet meseci.

Obavezna dokumentacija:
 Aneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta,
 Aneks 2 - Obrazac budžeta projekta,
 Aneks 3 - Narativni budžet,
 Aneks 4 - Izvršni pregled projekta (svi aneksi dostupni su na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs),
 elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.

Poželjna dokumentacija:
 Prilog 1 - model ugovora o partnerstvu, ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu sa udruženjem građana, lokalnom samoupravom, institucijom (dostupan na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs),
 fotokopija rešenja o registraciji,
 fotokopija izvoda iz statuta udruženja, u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje,
 izveštaj o urednom finansijskom poslovanju u 2017. godini (bilans stanja i bilans uspeha).

Prijavu za učešće na konkursu po Javnom pozivu podnosi ovlašćeno lice udruženja građana i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.
Udruženja građana, odnosno korisnici sredstava koji nisu ispunili ugovorne obaveze i poštovali procedure vezane za projekte finansirane od strane Ministarstva na konkursima u 2015, 2016. i 2017. godine, neće se uzeti u razmatranje.

KRITERIJUMI ZA OCENU PREDLOŽENIH PROJEKATA:

Svakom predlogu projekta Komisija za pregled i vrednovanje predloga projekata dodeliće određen broj bodova od maksimalnih 100. Predlozi projekata će se procenjivati na osnovu sledeće skale:


 KRITERIJUM                                                                                                                                                                                        BODOVI
1 usklađenost predloga projekta sa prioritetima konkursa                                                                                                                    do 15
2 uključenost većeg broja pripadnika ciljnih grupa u realizaciju projekta                                                                                            do 5
3 učešće partnerskih organizacija                                                                                                                                                        do 10
4 jasno sastavljen, realan i opravdan budžet u skladu sa aktivnostima projekta, precizno struktuiran prema vrsti troškova                 do 30
5 jasno opisani problemi, preduslovi realizacije projekta i aktivnosti projekta                                                                                 do 10
6 kreativnost i inovativnost ponuđenih rešenja                                                                                                                                  do 15
7 jasno opisani i merljivi rezultati projekta, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost                                                        do 10
8 kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju projektnih aktivnosti                                                                do 5

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA

Odobrena sredstva udruženje građana može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženje građana ne može koristiti odobrena sredstva za:

 promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
 pokrivanje dugovanja;
 namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 kupovinu zemlje i izgradnja objekata;
 kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
 individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
 kupovinu vozila;
 retroaktivno finansiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih projekata.
Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju projekta, kao i zaključenog ugovora, a na osnovu redovnih i vanrednih izveštaja o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENjE PRIJAVA PROJEKATA

Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 7. februara 2018. godine u 10 časova. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog roka.
Predlog projekta dostavlja se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u (isključivo u formatima Word i Excel), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom, sa naznakom:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu

na adresu: Makedonska 4, Beograd

NA KOVERTI OBAVEZNO TREBA NAZNAČITI:
 PUNO IME I ADRESU POŠILjAOCA,
NAZIV PROJEKTA I SLEDEĆI TEKST:
„NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”

Obrasci za prijavu dostupni su na web adresi www.minrzs.gov.rs  Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će svakom prispelom predlogu projekta dodeliti referentni broj, a spisak pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima biće postavljen na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na adresi  www.minrzs.gov.rs.
Lista vrednovanja i rangiranja projekata koji se finansiraju iz opredeljenih sredstava donosi se u roku ne dužem od 60 radnih dana od dana zaključenja konkursa i objavljuje se na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs.
Na Listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od pet dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru Komisija za pregled i vrednovanje predloga projekata donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Odluku kojom se odobrava finansiranje projektnih aktivnosti donosi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ovog ministarstva www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs.
U skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16), posebni korisnici javnih sredstava koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta dužni su da otvore poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor.
Takođe, posebni korisnici javnih sredstava koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta dužni su da dostave instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa/projekata, odnosno za slučaj neizvršavanja ugovorne obaveze.Komentari

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

http://www.minrzs.gov.rs/

Nemanjina 22-26

+381113616599

-