Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Delokrug Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike sa organima uprave u sastavu, utvrđen je u članu 17. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“ br. 72/12), koji obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa, plate u javnom sektoru, izuzev u državnim organima i poslova koje obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; zaključivanje sporazuma o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo; evidencije u oblasti rada; saradnju sa međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu; antidiskriminacionu politiku; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; ravnopravnost polova; populacionu politiku; planiranje porodice, porodicu i decu; ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.


Predmet javnog poziva

Na osnovu Odluke br: 560-00-551/2017-21 od 10. novembra 2017. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređivanje rodne ravnopravnosti, u skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11–dr.zakoni), članom 16. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 93/15), članom 40. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS” 24/11), kao i prema Uredbi o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 94/13 i 93/15) – upućuje Javni poziv udruženjima radi pružanja usluga SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja. 
Sredstva u iznosu ne većem od 30.000.000,00 dinara biće planirana u okviru limita, koje utvrdi Ministarstvo finansija za 2018. godinu na razdelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
            Način rada i funkcionisanje posebne telefonske SOS linije, kao i radno angažovanih lica za pružanje ovakvih usluga – regulisani su Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja („Službeni glasnik RS”, broj 93/15). 
Svrha socijalne usluge SOS telefona je osnaživanje žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja da ostvare pravo na život bez nasilja. 
Usluga SOS telefona obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti tražiocu usluge na način koji ne ugrožava sigurnost i bezbednost tražiocu usluge i ranjivih osoba povezanih sa slučajem, kao i osoblja koje radi na pružanju usluge SOS telefona. 

Učesnici javnog poziva mogu biti

Registrovana udruženja kod Agencije za privredne registre sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koja: 
sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije; 
direktno su odgovorna za pripremu i realizaciju usluge SOS telefona; 
imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje usluge SOS telefona; i
poseduju licencu za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja. 

Opis poslova

Poslovi pružaoca usluga SOS telefona sastoje se od:
1) prijema poziva tražioca usluge SOS telefona i informisanja o uslugama koje se pružaju besplatnim telefonskim pozivom;
2) identifikovanje potreba osobe/osoba sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja i preliminarno sagledavanje situacije u kojoj se tražilac usluge nalazi,
3) osnovne procene bezbednosnog rizika tražioca usluge i ranjivih osoba povezanih sa slučajem, kao i osoblja koje radi na pružanju usluge SOS telefona; 
4) informisanja o načinima za smanjenje rizika i mogućim aktivnostima za reagovanje u situaciji nasilja;
5) pomoći u razumevanju vrste nasilja i uobičajene dinamike ispoljavanja nasilja radi odgovarajućeg preventivnog reagovanja;
6) pomoći i ohrabrivanja sa samostalno donošenje odluka, bez savetovanja;
7) pomoći u izgradnji i održanju lične socijalne mreže i komunikacije sa okruženjem;
8) pomoći u sticanju praktičnih životnih veština osobe/osoba sa iskustvom nasilja u obavljanju svakodnevnih poslova;
9) informisanja o ustanovama, uslugama i službama koje mogu obezbediti odgovarajuću pomoć i podršku;
10) informisanja o zakonskim i institucionalnim pravima i mogućnostima, kao i procedurama u situacijama rodno zasnovanog nasilja;
11) omogućavanja pristupa stručnim resursima zajednice kroz povezivanje tražioca usluge SOS telefona ili osobe/osoba sa iskustvom nasilja sa nadležnim službama, institucijama i organizacijama;
12) posredovanja i obavljanja aktivnosti u cilju zaštite interesa i prava osobe/osoba sa iskustvom nasilja kod nadležnih službi, institucija i organizacija,
13) povezivanja tražioca usluge SOS telefona sa službama, institucijama i organizacijama radi obezbeđivanja zaštite i podrške osoba sa iskustvom nasilja, na osnovu zahteva korisnika usluge.

Korišćenje odobrenih sredstava

Odobrena sredstva udruženje može koristiti isključivo za sprovođenje aktivnosti u okviru pružanja usluge SOS telefona. Finansiranje usluge SOS telefona vrši se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. 
Udruženju se po ovom javnom pozivu mogu odobriti sredstva za najviše godinu dana u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine.


Udruženje ne može koristiti odobrena sredstva za:
- promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita; 
- pokrivanje dugovanja;
- namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate; 
- stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
- kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
- kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
- individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje; 
- kupovinu vozila;
- retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.
Tokom realizacije usluge SOS telefona Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje efekata sprovođenja te usluge i namenskog utroška odobrenih finansijskih sredstava. 
Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju usluge SOS telefona, na osnovu redovnih i vanrednih kontrola pružaoca usluge SOS telefona, kao i kontrole namenskog utroška odobrenih finansijskih sredstava.
Udruženje dostavlja Ministarstvu redovne mesečne, kvartalne polugodišnje i godišnje izveštaje izveštaje o sprovođenju usluge SOS telefona i utrošku odobrenih sredstava.

Rok i način za podnošenje prijava radi pružanja usluge sos telefona

Zainteresovana udruženja radi pružanja usluga SOS telefona dužna su da svoju prijavu na Javni poziv Ministarstva, sa pratećom dokumentacijom dostave najkasnije do 25. novembra 2017. godine u 15:30 časova. 
Predlozi se dostavljaju napisani na personalnom računaru i na propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju, na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje. 
 Obaveznu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci: 
- Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga udruženja, 
- Aneks 2 – Obrazac tabelarnog budžeta i
- Aneks 3 – Obrazac narativnog pregleda budžeta. 

Obrasci tražene dokumentacije mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa Internet strana Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u delu Konkursi (http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi) i E-Uprave.
Uz prijavu je potrebno dostaviti i:
- Fotokopiju dokaza da je udruženje registrovano kod Agencije za privredne registre sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;
- Fotokopiju statuta udruženja kao dokaz o aktivnostima udruženja na teritoriji Republike Srbije u pružanju usluga osobama sa iskustvom nasilja; 
- Overenu izjavu da je udruženje direktno odgovorno za pripremu i realizaciju usluge SOS telefona i da ima materijalne i ljudske resurse za sprovođenje usluge SOS telefona; i
- original ili overenu fotokopiju da udruženje poseduje licencu za pružanje usluge SOS telefona za osobe sa iskustvom nasilja.

Prijava i prateća dokumentacija se dostavljaju u zatvorenoj koverti, kao i u elektronskoj verziji na kompakt disku, preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom, sa naznakom: 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za antidiskriminacionu politiku i 
unapređivanje rodne ravnopravnosti
na adresu: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

NA KOVERTI OBAVEZNO TREBA NAZNAČITI PUNO IME I ADRESU POŠILjAOCA, NAZIV JAVNOG POZIVA ZA UDRUŽENjA RADI PRUŽANjA USLUGA SOS TELEFONA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILjA I SLEDEĆI TEKST: „NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA JAVNOG POZIVA”

Javni poziv za prijavu udruženja je dostupan na Internet stranama www.minrzs.gov.rs Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja i na E-Uprave www.euprava.gov.rs
Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će svakom prispeloj prijavi na Javni poziv dodeliti referentni broj, a spisak pristiglih prijava sa referentnim brojevima biće postavljen na Internet stranama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i E-Uprave. 
Lista vrednovanja i rangiranja prijava će biti objavljena najkasnije 10 radnih dana od dana zaključenja javnog poziva i objavljena na Internet stranama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i E-Uprave.
Na listu vrednovanja i rangiranja prijava učesnici Javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od pet dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru Komisija za pregled i vrednovanje prijava donosi najkasnije 15 dana dana od dana njegovog prijema.
Odluku kojom se odobrava finansiranje usluge SOS telefona donosi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najkasnije 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja prijava, koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ovog ministarstva i Portalu e-Uprave.
U skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16), posebni korisnici javnih sredstava koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta dužni su da imaju poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje se nalaze na Internet strani Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije. Informacije se mogu dobiti od osobe za kontakt, Ane Njamcul pozivom na broj 011/362-1345.Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

http://www.minrzs.gov.rs/

Nemanjina 22-26

+381113616599

-

eAnkete