Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; - nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; - primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine; - sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; - zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; - prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; - utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objeka��a; - zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; - zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; - upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; - upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; - stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; - odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom. Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; - registar zagađujućih materija i dr.); - sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; - upravljanje Nacionalnom laboratorijom; - prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; - vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; - saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Konkurs za ustupanje ribarskih područja na korišćenje


Naziv usluge

Konkurs za ustupanje ribarskih područja na korišćenje

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo zaštite životne sredine (http://www.ekologija.gov.rs/)

Opis

 

K O N K U R S

ZA USTUPANjE RIBARSKIH PODRUČJA NA KORIŠĆENjE

 I

               Oglašava se ustupanje na korišćenje ribarskih područja Republike Srbije koja su određena Rešenjem o ustanovljavanju ribarskih područja („Službeni glasnik RS”, broj 90/2015) i to:

1)      Ribarsko područje ,,Sava”;

2)      Ribarsko područje ,,Velika Morava 2”.

 

II

Ribarska područja ustupaju se na period od deset godina i to od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2027. godine.

III

Pravo prijave na konkurs imaju privredna društva, javna preduzeća ili druga pravna lica ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 6.stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (u daljem tekstu: Zakon).

IV

Prijava na konkurs, prilaže se na propisanom obrascu sa obaveznim prilozima, koji se mogu preuzeti sa sajta Ministarstva zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) www.ekologija.gov.rs.

Uz prijavu na konkurs, učesnik konkursa prilaže dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova iz člana 6. Zakona, i to:

 

1. DOKAZI O ISPUNjENOSTI USLOVA PROPISANIH ČLANOM 6. STAV 1. ZAKONA:

1) Uslov- da je privredno društvo, javno preduzeće ili drugo pravno lice registrovano kod nadležnog organa, odnosno upisano u odgovarajući registar;

Dokaz: izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno drugog odgovarajućeg registra izdat nakon objavljivanja konkursa.

2) Uslov-da je tehnički i stručno opremljeno za obavljanje delatnosti, odnosno da ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, biološkog, ekološkog, veterinarskog, ili stočarskog (zootehničkog) usmerenja, a na kojima je odslušalo i položilo kurs(eve) iz oblasti ribarstva ili ihtiologije (u daljem tekstu stručno lice);

Dokaz:

 1. Tehnička opremljenost:

  • očitane saobraćajne dozvole za sva motorna vozila automobile u vlasništvu učesnika konkursa, namenjena za rad ribočuvarske službe i overena fotokopija polise osnovnog osiguranja motornih vozila za tekuću godinu;

  • overene fotokopije plovidbenih dozvola za čamce u vlasništvu učesnika konkursa ili račun o kupovini čamca, odnosno kupoprodajni ugovor;

  • izvod iz katastra nepokretnosti, odnosno drugi dokaz o vlasništvu,za poslovne objekte koji će biti korišćeni za rad korisnika i smeštaj ili boravak ribočuvarske službe i drugim nepokretnostima od značaja za rad i funkcionisanje korisnika ribarskih područja ili overene fotokopije ugovora o zakupu poslovnih prostorija, na teritoriji ribarskog područja za koje se konkuriše;

  Napomena 1: tehnička oprema koju učesnik na konkursu prijavi kao raspoloživu (kvantitativni sastav), predstavljaće minimum tehničke opreme koju će korisnik stalno koristiti u obavljanju poslova čuvanja i zaštite ribarskog područja i biće sastavni deo ugovora o ustupanju ribarskog područja.

  Napomena 2: učesnik konkursa je dužan da na zahtev ministarstva, u traženom roku, u određenom mestu i vremenu, omogući uvid u prijavljena materijalno - tehnička sredstva.Ministarstvo zadržava pravo da nakon uvida, u zavisnosti od viđenog stanja, ne prizna određena materijalno tehnička sredstva kao raspoloživa.

  Napomena 3: prijave na konkurs u kojima je naveden manji broj materijalno – tehničkih sredstava od najmanjeg broja navedenog u tabelama u poglavlju VII tačka 3. konkursa neće se uzeti u razmatranje.

  1. Radni status stručnog lica

  • overena fotokopija ugovora o radu i MA obrazac PIO fonda;

    

  1. Stručna sprema angažovanog stručnog lica

   • overena fotokopija diplome i uverenje (potvrda o položenom ispitu ili kursu, dodatak diplomi) iz poglavlja IV tačka 1. podtačka 2), o završenom i položenom kursu ili položenom ispitu iz oblasti ribarstva ili ihtiologije, izdato od strane odgovarajuće visokoškolske ustanove;

   1. Uslov: da privredno društvo, javno preduzeće ili drugo pravno lice nije u roku od dve godine, pre objavljivanja konkursa za ustupanje ribarskog područja na korišćenje, kažnjavano za privredne prestupe i prekršaje iz oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda;

   Dokaz: uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda.

   Napomena: ovaj dokaz mora biti pribavljen nakon objavljivanja konkursa.

   1. Uslov: da zakonski zastupnik privrednog društva, javnog preduzeća ili drugog pravnog lica nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

   Dokaz: uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova– zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu prebivališta ili prema mestu rođenja.

   Napomena: ovaj dokaz mora biti pribavljen nakon objavljivanja konkursa.

   1. Uslov: da privrednom društvu, javnom preduzeću ili drugom pravnom licu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja konkursa;

   Dokaz: uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda da učesniku konkursa nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja konkursa;

   Napomena:ovaj dokaz mora biti pribavljen nakon objavljivanja konkursa.

   1. Uslov: da je privredno društvo, javno preduzeće ili drugo pravno lice izmirilo dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

   Dokaz: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirilo dospele poreze i doprinose i Uverenje Uprave javnih prihoda grada, odnosno opštine da je izmirilo obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

   Napomena 1: ukoliko učesnik konkursa ima registrovane ogranke ili izdvojena mesta, koja obavljaju delatnost na teritoriji ribarskog područja za koje konkuriše, a čija se sedišta razlikuju od njegovog sedišta, potrebno je da dostavi potvrdu mesno nadležnog poreskog organa lokalne samouprave o izmirenosti dospelih obaveza javnih prihoda za ogranak ili izdvojeno mesto;

   Napomena 2: ovaj dokaz mora biti pribavljen nakon objavljivanja konkursa.

    

   2. PROGRAM ULAGANjA U RIBARSKO PODRUČJE ZA PERIOD NA KOJI SE RIBARSKO PODRUČJE USTUPA NA KORIŠĆENjE, KOJI SADRŽI PRIKAZ MERA I AKTIVNOSTI KOJE PODNOSILAC PRIJAVE PLANIRA DA PREDUZME U PERIODU KORIŠĆENjA RIBARSKOG PODRUČJA, I TO:

   1. mere za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda i mogućnosti i načine njegovog povećanja;

   2. mere za zaštitu posebnih staništa riba;

   3. uslove obavljanja ribolovnih aktivnosti i mere za njihovo unapređenje, kao i za unapređenje ribolovnog turizma na ribarskom području;

   4. opis uočenih nedostataka u dosadašnjem korišćenju ribarskog područja;

   5. sve ostale mere sa stanovišta zaštite ribljeg fonda, staništa i vrsta;

   6. planirana vrednost ulaganja sopstvenih sredstava;

   7. broj ribočuvara koje planira da zaposli/rasporedi.

   Napomena 1:mere i aktivnosti iz tačke 2. podtačke 2), 3), 5), 6) i 7) mogu biti sastavni deo ugovornih obaveza o ustupanju na korišćenje ribarskog područja.

   Napomena 2: prijave na konkurs u kojima je naveden manji broj ribočuvara od najmanjeg broja navedenog u tabeli u poglavlju VII tačka 2. konkursa neće se uzeti u razmatranje.

   Program ulaganja iz tačke 2. prilaže se na obrascu 4.

   3. DOKAZI O MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA U VLASNIŠTVU OD INTERESA ZA ZAŠTITU I ODRŽIVO KORIŠĆENjE RIBLjEG FONDA

   Dokazi koji se prilažu za tačku 1. podtačka 2.1. – tehnička opremljenost, smatraju se dokazom za ovu tačku.

   4. BIOGRAFIJA I REFERENCE ODGOVORNOG LICA

   Dokaz: overene fotokopije diplome o stručnoj spremi, radne knjižice, ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu i referencama.

   Napomena 1: biografija i reference odgovornog lica prilažu se na obrascu 5.

   5. REFERENCE STRUČNOG LICA

   Dokaz: overene fotokopije radne knjižice, ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu i referencama. 

   V

   Ako učesnik konkursa konkuriše za ustupanje oba ribarska područja navedena u poglavlju I ovog Konkursa, za svako prilaže posebnu dokumentaciju i mora imati posebnu tehničku opremu kao i po jedno stručno lice za svako od njih.

   VI

   Nakon objavljivanja rezultata konkursa, a pre zaključivanja ugovora o ustupanju ribarskog područja na korišćenje,izabrani učesnik konkursa dužan je da dostavi Ministarstvu dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje poslova ribočuvara, a prema broju navedenom u konkursnoj dokumentaciji, i to:

   1. potpisan i overen ugovor o radu na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, zaključen između korisnika ribarskog područja i ribočuvara;

   2. fotokopiju uverenja o položenom ispitu za ribočuvara;

   3. fotokopiju licence ribočuvara;

   4. overenu fotokopiju diplome o završenom četvrtom stepenu stručne spreme.

   Ako izabrani učesnik konkursa ne dostavi traženu dokumentaciju, na način i u roku koji odredi ministarstvo, smatraće se da je odustao od zaključivanja ugovora.

    VII  Kriterijumi za vrednovanje učesnika konkursa

   1.

   Program ulaganja u ribarsko područje za period na koji se ribarsko područje ustupa na korišćenje u skladu sa članom 6. stav 2. tačka 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda:

    1. mere za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda i mogućnosti i načine njegovog povećanja;

      

     

    sadrži

    ne sadrži

    broj bodova

    1

    0

     1. mere za zaštitu posebnih staništa riba;

       

      

     sadrži

     ne sadrži

     broj bodova

     1

     0

      1.  uslovi obavljanja ribolovnih aktivnosti i mere za njihovo unapređenje,  kao i za unapređenje ribolovnog turizma na ribarskom području;

        

       

      sadrži

      ne sadrži

      broj bodova

      1

      0

       1. opis uočenih nedostataka u dosadašnjem korišćenju ribarskog područja;

         

        

       sadrži

       ne sadrži

       broj bodova

       1

       0

        1.  sve ostale mere sa stanovišta zaštite ribljeg fonda, staništa i vrsta;

         

        sadrži

        ne sadrži

        broj bodova

        1

        0

         1. planirana vrednost ulaganja sopstvenih sredstava;

          

         sadrži

         ne sadrži

         broj bodova

         1

         0

          1. broj ribočuvara koje planira da zaposli.

           

          sadrži

          ne sadrži

          broj bodova

          1

          0

           

           

          2. Broj ribočuvara koje učesnik konkursa planira da zaposli/rasporedi

           

          Ribarsko područje

          ,,Sava”

          ,,Velika Morava 2”

          bodovi

          broj ribočuvara

          20

          9

          10

          30

          10

          11

          40

          11 i više

          12 i više

           

           

           

           

           

           

           

           

            3. Materijalno-tehnička sredstva u vlasništvu od interesa za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda

          Broj vozila namenjenih za rad ribočuvarske službe

          Ribarsko područje

          ,,Sava”

          ,,Velika Morava 2”

          bodovi

          broj motornih vozila

          10

          4

          5

          15

          5

          6

          20

          6 i više

          7 i više

           

          broj čamaca

          Ribarsko područje

          ,,Sava”

          ,,Velika Morava 2”

          bodovi

          broj čamaca

          5

          4

          5

          6

          5 i više

          6 i više

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           4. Biografija i reference odgovornog lica

          1. Reference odgovornog lica:

           

          bez iskustva u oblasti zaštite prirode, zaštite ribljeg fonda ili ribarstva

          sa iskustvom stečenim u obavljanju poslova u oblasti zaštite prirode

          sa iskustvom stečenim u obavljanju poslova u oblasti zaštite ribljeg fonda ili ribarstva

          bodovi

          0

          2

          4

           

          1. Stručna sprema odgovornog lica:

           

          srednja stručna sprema

          studije prvog stepena odnosno studije u trajanju do tri godine

          studije drugog stepena odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godin��

          bodovi

          1

          2

          3

           

          5.

          Reference stručnog lica

           

           

          bez iskustva u struci

          sa iskustvom stečenim u struci

          sa iskustvom stečenim u obavljanju poslova u oblasti zaštite ribljeg fonda ili ribarstva

          bodovi

          0

          2

          4

           

          Napomena 1: ukoliko dva ili više učesnika na konkursu imaju isti broj osvojenih bodova, prednost će imati učesnik koji ima više bodova po kriterijumima, prema sledećem redosledu:

          1. broj ribočuvara;

          2. broj motornih vozila;

          3. broj čamaca;

          4. program ulaganja u ribarsko područje za period na koji se ribarsko područje ustupa na korišćenje;

          5. reference odgovornog lica;

          6. stručna sprema odgovornog lica;

          7. reference stručnog lica.

          Gde i kako

          Konkursna dokumentacija se podnosi u pisarnici neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, u roku od 14 dana od dana objavljivanja Konkursa za ustupanje na korišćenje ribarskih područja na zvaničnoj internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu eUprave.

          Konkursna dokumentacija podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS ZA USTUPANjE NA KORIŠĆENjE RIBARSKOG PODRUČJA naziv ribarskog područja - NE OTVARATI.  

          Konkursna dokumentacija podneta po isteku navedenog roka kao i prijave sa nepotpunom, neurednom, nečitkom, neispravnom ili netačnom dokumentacijom, neće se uzeti u razmatranje.

          Napomena: ne dostavljati dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom jer ista neće biti uzeta u razmatranje.

          Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti elektronskom poštom: boban.stojanovic@ekologija.gov.rs .

          Pravni osnov

          Na osnovu člana 5. st. 1. i 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14)          Komentari

          Ministarstvo zaštite životne sredine

          http://www.ekologija.gov.rs

          Bulevar Mihajla Pupina 2

          011/3110-271

          011/3110-298

          eAnkete