Министарство државне управе и локалне самоуправе


Правни основ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09  и 99/14) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9364/2017 од 29. септембра 2017. године, оглашава

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе

Орган у коме се радно место попуњава

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

Радна места која се попуњавају

1. Радно место за подршку праћењу примене прописа, Одсек за припрему и праћење спровођења прописа и општих аката, Сектор за развој добре управе, звање саветник 1 извршилац.
Опис послова радног места: Учествује у праћењу, анализирању и проучавању стратешких докумената, закона, других прописа и упоредно-правних решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одсека и пружа подршку у припреми нацрта закона и предлога прописа и општих аката из делокруга Одсека; пружа подршку у припреми мишљења на нацрте стратешких докумената, закона и предлоге других прописа овлашћених предлагача; учествује у припреми мишљења о примени одредаба закона, прописа и других општих аката из делокруга Одсека; учествује у праћењу спровођења Закона о инспекцијском надзору; учествује у припреми међународних уговора, стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији и пројеката из делокруга Одсека; учествује у изради извештаја, анализа и информација из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору и подзаконских прописа за спровођење наведених закона, познавање Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018. године – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за подршку праћењу колективних уговора и прописа из области радних односа, Група за колективне преговоре, Одсек за радне односе и колективне преговоре, Сектор за управљање људским ресурсима, звање млађи саветник-приправник 1 извршилац.
Опис послова радног места: Пружа стручну подршку у припреми мишљења на колективне уговоре; прикупља податке и материјале неопходне за учешће у колективним преговорима (државни органи, јавне службе, ЈЛС и ООСО); учествује у колективним преговорима и сачињава информације и белешке о закључцима са одржаних преговора; учествује у праћењу стања у области система радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама и изради извештаја; прикупља податке и материјале за израду прописа у области система радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; учествује у припреми мишљења о правилној примени прописа из области система радно-правних односа; учествује у припрема анализе, извештаја и информација из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж  или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

3
. Радно место руководилац Групе за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Сектор за управљање људским ресурсима, звање виши саветник 1 извршилац.
Опис послова радног места: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; прати стање у области система плата у делу који се односи на радна места, односно звања, чинове, положаје и функције у јавном сектору, послове који се обављају и висину основне плате запослених на тим радним местима, односно у одговарајућим звањима, чиновима, на положајима и функцијама у циљу успостављања Општег каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; припрема стручне основе за доношење прописа којима се припрема Општи каталог радних места и прати примену посебних каталога радних места које израђују други државни органи као и органи аутономне покрајине; координира активности и сарађује са органима, организацијама и установама у јавном сектору у поступку припреме и објављивања Општег каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; припрема и примењује методологију за евалуацију радних места, врши вредновање радних места у јавном сектору на бази израђене методологије и утврђује међусобни однос радних места у свим деловима јавног сектора и обавља послове који се односе на сврставање радних места у платне групе и платне разреде; даје стручна мишљења о амандманима, нацртима и предлозима закона, предлозима других прописа и општих аката који се односе на примену Општег каталога радних места; припрема мишљења и даје стручна објашњења о примени закона и других прописа којима је уређен систем плата, односно припрема мишљења на нацрте закона, других прописа и стратешких докумената које припремају други органи из делокруга Групе; припрема анализе, извештаје и информације из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Закона о раду, Закона о платама државних службеника и намештеника, Закона о платама у државним органима и јавним службама усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно,  путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку систему локалне самоуправе и надзор над законитошћу аката јединица локалне самоуправе,
Одсек за развој система локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе, звање млађи саветник – 1 извршилац.
Опис послова радног места: Учествује у припреми извештаја, анализа и информација о стању у области територијалне организације; учествује у припреми препорука за усаглашавање аката јединица локалне самоуправе са законом; прикупља и анализира податке везане за организацију и рад органа аутономних покрајина; учествује у припреми мишљења о примени прописа из делокруга Одсека; учествује у обради представки и притужби на рад органа и служби јединица локалне самоуправе; учествује у припреми текста нацрта закона и других прописа и општих аката из области локалне самоуправе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који уређују систем локалне самоуправе и територијалне организације – Закон о локалној самоуправи, Закон о територијалној организацији, Закон о локалним изборима и Закон о главном граду – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

5. Радно место за послове праћења стања у области остваривања слободе удруживања грађана, односно политичког организовања,
Група за остваривање слободе удруживања, Сектор за људска и мањинска права и слободе, звање саветник – 1 извршилац.
Опис послова радног места: Прати и утврђује стање у области удруживања грађана у политичке странке и удружења и проучава последице утврђеног стања и припрема информације и анализе; израђује информације и обавештења ради утврђивања стања и предузимања мера у овој области и учествује у пружању стручне помоћи подносиоцима пријава за упис, брисање и промену података у Регистру политичких странака у циљу подношења документације у складу са прописима; учествује у вођењу првостепеног управног поступка и припреми нацрта решења о упису, брисању и промени података у Регистру политичких странака; учествује у припреми мишљења о примени закона из области делокруга Групе као и на нацрте закона и других прописа других органа; учествује у припреми нацрта закона, других прописа и општих аката у  области остваривања слободе удруживања грађана, односно политичког организовања; припрема анализе, извештаје и информације о утврђеном стању из области делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области остваривања слободе удруживања грађана у политичке странке и удружења: Закон о политичким странкама и Закон о удружењима и подзаконска акта и Закон о општем управном поступку – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место за праћење стања у области људских и мањинских права, Група за људска и мањинска права, Сектор за људска и мањинска права и слободе, звање саветник – 1 извршилац.
Опис послова радног места: Прати и утврђује стање у области општих питања људских и мањинских права и припрема информације и анализе; прати међународна аката који се односе на питања људских и мањинских права и припрема анализе; припрема извештаје и анализе о напретку људских и мањинских права према обавезама које произилазе из придруживања ЕУ; учествује у припреми стручне основе и смерница за нормативно уређење питања људских и мањинских права; учествује у припреми закона и других прописа из области људских и мањинских права; учествује у припреми прописа и прати примену прописа из области заштитника грађана и  слободног приступа информацијама од јавног значаја; учествује у припреми мишљeња o примeни зaкoнa из oблaсти дeлoкругa Групе, кao и нa нaцртe зaкoнa и других прoписa других oргaнa; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијима у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области људских и мањинских права: Закон о заштити права и слобода националних мањина и Закон о националним саветима националних мањина и подзаконска акта и Закон о општем управном поступку – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место за информатичке-аналитичке послове,
Одсек за регистре и евиденције, Сектор за матичне књиге и регистре, звање саветник – 1 извршилац. 
Опис послова радног места: Обавља послове информатичке припреме за аналитику рада и за израду статистичких извештаја у електронском и папирном облику; прати спровођење аналитичко-статистичких послова коришћењем пословних софтвера; послове вођења података о корисницима система; обавља послове вођења дневника приступа коришћења, организује и спроводи дистрибуирање корисничких упутстава; прати и документује појаве нерегуларности у приступу и коришћењу извора података и обавља послове припреме увођења нових електронских регистара; прати рад сервиса; води речник података информационог система; пружање подршке током изборних радњи; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области  у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање  4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области информационе технологије (општи појмови) – писмено, путем теста, и усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару (MS Word, MS Excel, Internet) - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

8. Радно место за финансијско-документационе послове
, Одељење за правне и финансијске послове, Секретаријат Министарства, звање млађи саветник – 1 извршилац.
Опис послова радног места: Попуњава  и доставља обрасце надлежним органима у прописаним  роковима; припрема документацију за исплату плата, одвојеног живота од породице, службених путовања у земљи и иностранству, накнаде запосленима за долазак и одлазак са рада; врши унос и обраду података који се односе на исплату отпремнина запослених у државним органима и преузетих обавеза по основу реализације уговорених обавеза; припрема захтеве за преузимање обавеза и захтеве за плаћања по преузетој обавези;  припрема податке о присутности запослених на раду ради обрачуна  накнаде за превоз запослених на посао и са посла; врши обрачун путних трошкова за службена путовања у земљи; сарађује са Управом за трезор везано за техничко функционисање и рад у апликацији Ф-МИС програма; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж  или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Правилника о систему извршења буџета, Уредбе о буџетском рачуноводству, Закона државној управи – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

9
.
Радно место шеф Одсека за опште и информатичке послове, Секретаријат Министарства, звање саветник – 1 извршилац.
Опис послова радног места: Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; координира послове финансијског управљања и контроле за Министарство са другим унутрашњим јединицама и Централном јединицом за хармонизацију; прати рад апликације електронске писарнице; обавља послове безбедности и здравља на раду и води послове противпожарне заштите, учествује у изради докумената везаних за послове одбране; води евиденцију о пословном простору Министарства и сарађује са Управом за заједничке послове и другим органима у вези обезбеђења коришћења пословног простора и опреме за потребе Министарства, припрема и спроводи поступак пописа имовине и израђује извештај о стању имовине, контролише стање основних средстава; координира рад и распоред возача и прати документацију везану за коришћење службених аутомобила, обезбеђује податке и анализе за потребе набавке услуга и добара, за једногодишње и вишегодишње потребе Министарства; координира рад Одсека и припрема извештаје, информације и анализе потрошње горива, телефонских услуга, канцеларијског материјала и угоститељских услуга, као и друге извештаје из делокруга Одсека; координира рад на информатичким пословима и пословима техничке подршке при организацији округлих столова, конференција и других догађаја; предлаже акте из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу секретара Министарства.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области информационе технологије (општи појмови), Закона о државним службеницима, Уредбе о начину коришћења службених возила, Закона о безбедности и здрављу на раду,  правила финансијског управљања и контроле и дужности органа државне управе у области одбране – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно,  путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

10. Радно место за подршку интерној ревизији,
Група за интерну ревизију, звање млађи саветник – 1 извршилац.
Опис послова радног места: Учествује у раду ревизорског тима и у ревизијама коришћења средстава ЕУ; врши прикупљање и обраду ревизорских доказа, спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; врши формирање ревизорских налаза за ревизије које су му тимски додељене верификацијом вође тима; даје препоруке за побољшање активности у субјекту ревизије; врши копирање ревизорских доказа, нормативне регулативе и друге потребне документације за стални и текући досије; прати спровођење препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање основа Закона о буџетском систему и Закона о државној управи – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

Место рада

За сва радна места место рада је Београд

Адреса на коју се подносе пријаве

Министарство државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, Бирчанинова број 6, са назнаком „За јавни конкурс“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу

Милена Ђорђевић, тел: 011/2646-939

Услови за рад на радним местима

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

-  потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
- за радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 5, 6, 7. и 10. оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
 
Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

Трајање радног односа

За радно место под редним бројем 2. радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину, док се за остала радна места радни однос заснива на неодређено време.За радно место под редним бројем 2. радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину, док се за остала радна места радни однос заснива на неодређено време.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 11. децембра 2017. године. О месту  и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, као и кандидате који су доставили доказ о познавању рада на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Ул. Бирчанинова број 6, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 11. децембра 2017. године. О месту  и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, као и кандидате који су доставили доказ о познавању рада на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Ул. Бирчанинова број 6, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Министарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-