Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda; bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; mere tržišno-cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, certifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede koji obavljaju poljoprivredni inspektori u skladu sa zakonom, kao i druge poslove određene zakonom.


Pravni osnov

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE  na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-7303/2017 od 01.08.2017. godine i Zaključka  o izmeni Zaključka 51 broj: 112-7303/2017 od 01.08.2017. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj:  112-9113/2017 od 29.09.2017. godine,  oglašava

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Organ u kome se radna mesta popunjavaju

Organ u kome se radna mesta popunjavaju: 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, ul. Batajnički drum 7 deo broj: 10, Zemun

Radna mesta koja se popunjavaju

1. Radno mesto za ispitivanja prisustva regulisanih štenih organizama, karantinskih štetnih i ekonomskih štetnih organizama u uzorcima biljaka i regulisanim biljnim proizvodima, u zvanju savetnik, Fitosanitarna laboratorija sa bankom biljnih gena u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije, 1 izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja elemente za izradu standardnih operativnih procedura za validaciju i verifikaciju mikrobioloških metoda ispitivanja; vodi kartone opreme; vrši prijem i obradu uzoraka za ispitivanje; ispituje prisustvo regulisanih štenih organizama, karantinskih štetnih i ekonomskih štetnih organizama u uzorcima biljaka i regulisanim biljnim proizvodima primenom laboratorijskih metoda; prikuplja elemente za izradu standardnih operativnih procedura za validaciju i verifikaciju mikrobioloških metoda ispitivanja; vodi kartone opreme, programa i planova validacije metoda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Laboratorije.

           Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke – smer zaštita bilja na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

            Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa  koji regulišu oblast zdravlja bilja, poznavanje protokola ispitivanja karantinskih štetnih organizama, regulisanih nekarantinskih štetnih organizama, regulisanih štetnih organizama odnosno biljnih patogena; poznavanje propisa koji regulišu oblast državne uprave - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije -  usmeno.

Mesto rada: Beograd – Zemun, Batajnički drum 7 deo broj: 10.

2. Radno mesto za ispitivanja sastava i kvaliteta mleka, u zvanju viši savetnik, Laboratorija za bezbednost hrane i ispitivanje kvaliteta mleka, Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, 3 izvršioca.

Opis poslova: Izrađuje i uvodi standardne operativne procedure validacije i verifikacije metoda ispitivanja kvaliteta mleka; organizuje i obavlja poslove u vezi sa pripremom uzoraka za obavljanje ispitivanja parametara kvaliteta (ukupan broj bakterija, somatskih ćelija, hemijskog sastava i prisustva ostataka veterinarskih lekova); obavlja poslove laboratorijskih ispitivanja primenom metoda instrumentalne analize sastava mleka; planira i sprovodi nabavku, održavanje i distribuciju referentnog materijala i čuvanje uzoraka; učestvuje u izradi nacionalnih vodiče za uzorkovanje i rukovanje uzorcima radi sprovođenja laboratorijskih ispitivanja mleka; učestvuje u organizaciji testova potvrde, nabavci, održavanju i distribuciji referentnih materijala; uvodi nove metode u rad, proverava njihovu pogodnost za ispitivanje i obavlja validaciju razvijenih metoda; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Laboratorije.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama ili iz naučne oblasti biotehničke nauke – smer prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti tehnološko inženjerstvo – smer prehrambena tehnologija na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijamao dnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, od čega 1 godina radnog iskustva na poslovima saradnika u mikrobiološkoj laboratoriji ili saradnika za higijenu i tehnologiju hrane u mikrobiološkoj laboratoriji, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o bezebednosti hrane i drugih propisa koji uređuju oblast proizvodnje i prometa hrane i hrane za životinje, poznavanje postupka akreditacije laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, zahteva standarda SRPS ISO 17025:2006 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, poznavanje relevantnih domaćih propisa i metoda vezanih za  laboratorijska ispitivanja mleka - usmeno; poznavanje propisa koji regulišu sistem državne uprave – usmeno; znanje engleskog jezika – usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije -  usmeno. 

Mesto rada: Beograd – Zemun, Batajnički drum 7 deo broj: 10.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs

Poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd,  sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresi Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu

Svetlana Trpković i Ljiljana Alargić, telefon 011 3621-958.

Opšti uslovi za zaposlenje na svim radnim mestima

Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

Potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;  uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), a za radno mesto pod rednim brojem 2. i dokaz (potvrde, rešenja i drugi akti) iz kog se vidi da je kandidat najmanje jednu godinu obavljao poslove saradnika u mikrobiološkoj laboratoriji ili saradnika za higijenu i tehnologiju hrane u mikrobiološkoj laboratoriji. 

Napomena:

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). 

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.
 
Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs, u delu Konkursi. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u prostorijama „Palate Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočno krilo,  u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina broj 22-26, ili Omladinskih brigada broj 1, kao i u prostorijama Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, Beograd – Zemun, Batajnički drum 7 deo broj: 10, počev od  25.10.2017. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni elektronskom poštom ili telefonskim putem ili putem telegrama na kontakte koje su naveli u prijavi.

Napomene:

Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. 

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.  Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. 
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. 


Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze. 

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na oglasnoj tabli i web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  www.minpolj.gov.rs, web stranici Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, gde se može pogledati opis poslova radnog mesta,  na portalu e-uprave, kao i na web stranici  i u periodičnom izdanju  oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

http://www.mpt.gov.rs

Nemanjina 22-26

+381 11/ 361-98-24

-

eAnkete