Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта пољопривредних производа; билансе пољопривредно-прехрамбених производа и систем робних резерви основних пољопривредно-прехрамбених производа; мере тржишно-ценовне политике, структурне политике и земљишне политике у пољопривреди; мере подстицаја за унапређење пољопривредне производње; предлагање системских решења и мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; заштиту и коришћење пољопривредног земљишта; производњу аграрних инпута за пољопривредну и прехрамбену индустрију, производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених производа; контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, минералних вода, етанола, дувана и производа од дувана у унутрашњем и спољном промету; рурални развој; стручне пољопривредне службе; систем тржишних информација у пољопривреди; производњу, цертификацију и контролу квалитета и промета семена и садног материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња; утврђивање испуњености услова, процену ризика и спровођење мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, увођења у производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих организама; очување и одрживо коришћење биљних и животињских генетичких ресурса за храну и пољопривреду, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; инспекцијски надзор у области пољопривреде који обављају пољопривредни инспектори у складу са законом, као и друге послове одређене законом.


Правни основ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7303/2017 од 01.08.2017. године и Закључка  о измени Закључка 51 број: 112-7303/2017 од 01.08.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број:  112-9113/2017 од 29.09.2017. године,  оглашава

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Орган у коме се радна места попуњавају

Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекција за националне референтне лабораторије, ул. Батајнички друм 7 део број: 10, Земун

Радна места која се попуњавају

1. Радно место за испитивања присуства регулисаних штених организама, карантинских штетних и економских штетних организама у узорцима биљака и регулисаним биљним производима, у звању саветник, Фитосанитарна лабораторија са банком биљних гена у Дирекцији за националне референтне лабораторије, 1 извршилац.

Опис послова: Прикупља елементе за израду стандардних оперативних процедура за валидацију и верификацију микробиолошких метода испитивања; води картоне опреме; врши пријем и обраду узорака за испитивање; испитује присуство регулисаних штених организама, карантинских штетних и економских штетних организама у узорцима биљака и регулисаним биљним производима применом лабораторијских метода; прикупља елементе за израду стандардних оперативних процедура за валидацију и верификацију микробиолошких метода испитивања; води картоне опреме, програма и планова валидације метода; обавља и друге послове по налогу шефа Лабораторије.

           Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке – смер заштита биља на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

            Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа  који регулишу област здравља биља, познавање протокола испитивања карантинских штетних организама, регулисаних некарантинских штетних организама, регулисаних штетних организама односно биљних патогена; познавање прописа који регулишу област државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  усмено.

Место рада: Београд – Земун, Батајнички друм 7 део број: 10.

2. Радно место за испитивања састава и квалитета млека, у звању виши саветник, Лабораторија за безбедност хране и испитивање квалитета млека, Дирекција за националне референтне лабораторије, 3 извршиоца.

Опис послова: Израђује и уводи стандардне оперативне процедуре валидације и верификације метода испитивања квалитета млека; организује и обавља послове у вези са припремом узорака за обављање испитивања параметара квалитета (укупан број бактерија, соматских ћелија, хемијског састава и присуства остатака ветеринарских лекова); обавља послове лабораторијских испитивања применом метода инструменталне анализе састава млека; планира и спроводи набавку, одржавање и дистрибуцију референтног материјала и чување узорака; учествује у изради националних водиче за узорковање и руковање узорцима ради спровођења лабораторијских испитивања млека; учествује у организацији тестова потврде, набавци, одржавању и дистрибуцији референтних материјала; уводи нове методе у рад, проверава њихову погодност за испитивање и обавља валидацију развијених метода; обавља и друге послове по налогу начелника Лабораторије.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или из научне области биотехничке науке – смер прехрамбена технологија или из научне области технолошко инжењерство – смер прехрамбена технологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијамао дносно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, од чега 1 година радног искуства на пословима сарадника у микробиолошкој лабораторији или сарадника за хигијену и технологију хране у микробиолошкој лабораторији, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о безебедности хране и других прописа који уређују област производње и промета хране и хране за животиње, познавање поступка акредитације лабораторија за испитивање и еталонирање, захтева стандарда СРПС ИСО 17025:2006 Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање, познавање релевантних домаћих прописа и метода везаних за  лабораторијска испитивања млека - усмено; познавање прописа који регулишу систем државне управе – усмено; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  усмено. 

Место рада: Београд – Земун, Батајнички друм 7 део број: 10.

Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс

Поштом на адресу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд,  са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11000 Београд.

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу

Светлана Трпковић и Љиљана Аларгић, телефон 011 3621-958.

Општи услови за запослење на свим радним местима

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), а за радно место под редним бројем 2. и доказ (потврде, решења и други акти) из ког се види да је кандидат најмање једну годину обављао послове сарадника у микробиолошкој лабораторији или сарадника за хигијену и технологију хране у микробиолошкој лабораторији. 

Напомена:

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
 
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило,  у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина број 22-26, или Омладинских бригада број 1, као и у просторијама Дирекције за националне референтне лабораторије, Београд – Земун, Батајнички друм 7 део број: 10, почев од  25.10.2017. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или телефонским путем или путем телеграма на контакте које су навели у пријави.

Напомене:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.  Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 


Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. 

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  www.minpolj.gov.rs, web страници Дирекције за националне референтне лабораторије, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати опис послова радног места,  на порталу е-управе, као и на web страници  и у периодичном издању  огласа Националне службе за запошљавање.Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

http://www.mpt.gov.rs

Немањина 22-26

+381 11/ 361-98-24

-

еАнкете