Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu


Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta 

Organ zadužen za sprovođenje

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Pravni osnov

Bulevar Zorana Đinđića br. 104, na osnovu člana 34. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RSbroj 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Odluka Ustavnog suda), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Odluka Ustavnog suda), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Odluka Ustavnog suda) i na osnovu člana 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ broj  79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014), člana 17. stav 3, člana 18.stav 1, člana 19, 20, 21 i 22. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 i 109/09), Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u javnim tužilaštvima ( Sl. Glasnik RS, br.43 )  i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za no��o zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-5822/2017 od 27. juna 2017. godine

Radna mesta koja se popunjavaju

1. Radno mesto tužilački pomoćnik – tužilački saradnik u zvanju savetnik – 1 izvršilac na neodređeno vreme.

Opis poslova radnog mesta : Pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu u predmetima manje složenosti, prati sudsku praksu, izrađuje nacrte jednostavnijih podnesaka, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca poslove manje složenosti predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi za rad na radnom mestu : Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i položen pravosudni ispit.       

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku :poznavanje Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Odluka Ustavnog suda), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Odluka Ustavnog suda), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Odluka Ustavnog suda)), Krivičnog zakonika ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 ) – neposredno kroz razgovor sa kandidatima;veština komunikacije - neposredno kroz razgovor sa kandidatima.

2.Radno mesto Šef dostavne i tehničke službe, u zvanju referent – 1 izvršilačko radno mesto na neodređeno vreme

Opis poslova radnog mesta : Rukovodi i odgovoran je za pravilan, efikasan i ažuran rad dostavne službe (ekspeditori pošte, kuriri i dostavljači, vozači), vodi odgovarajuće knjige, evidentira utrošak poštanskih maraka, vodi sve vrste evidencija za dostavnu službu, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara tužilaštva.

Uslovi za rad na radnom mestu : Srednja stručna sprema prirodnog ili tehničkog smera u trajanju od četiri godine, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku : Veštine komunikacije  - neposredno kroz razgovor sa kandidatima; Znanje iz oblasti kancelarijskog poslovanja, poznavanje Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima (rukovanje predmetima, način vođenja evidencije, organizacija rada u javnom tužilaštvu), prava i dužnosti državnih službenika, odgovornost državnih službenika - neposredno kroz razgovor sa kandidatima; Poznavanje rada na računaru – Pisanim testom.

3.Radno mesto tehničar za IT podršku u zvanju referent – 1 izvršilac na neodređeno vreme

Opis poslova radnog mesta : Instalira i održava sistem i komunikacioni softver, računarske mreže, štampače i drugu perifernu opremu, instalira i održava aktivnu i pasivnu komunikacionu opremu, administrira LAN Tužilaštvu, pruža osnovno upoznavanje korisnika sa načinom rada pomoću računara i priključenje na internet, prati virusne programe na internetu i primenjuje antivirusne zaštite, vodi evidenciju informatičke, telekomunikacione opreme i ostalih osnovnih sredstava u Tužilaštvu, vodi računa o njihovoj ispravnosti, evidentira potrebe za popravkama kao i potrebe za nabavkom istih,  izrađuje prateću dokumentaciju, pomaže u sprovođenju statističkih poslova i obavlja i druge poslove po nalogu sekretara tužilaštva.

Uslovi za rad na radnom mestu : Srednja stručna sprema prirodnog ili tehničkog smera u trajanju od četiri godine, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit i poznavanje engleskog jezika, srednji nivo.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku :Veštine komunikacije  - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;Znanje iz oblasti kancelarijskog poslovanja, poznavanje Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima (rukovanje predmetima, način vođenja evidencije, organizacija rada u javnom tužilaštvu), prava i dužnosti državnih službenika, odgovornost državnih službenika - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;Poznavanje rada na računaru – Pisani testom;Poznavanje engleskog jezika – pisanim testom.

Mesto rada za sva radna mesta

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića br. 104, Beograd

Adresa na koju se podnose prijave za sva radna mesta

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića br. 104, 11172 Beograd, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu

Sekretar tužilaštva Vladimir Sević, telefon 011/635-4441.

Opšti uslovi za rad na radnim mestima

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava

rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu za konkurs

- Potpisana prijava na konkurs sa naznakom radnog mesta na koje kandidat konkuriše;
Lična i radna biografija;
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
- uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci);
- uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od 6 meseci);
-  potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu);
overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
samo za radno mesto pod rednim brojem 1 - overena fotokopija uverenja o položenom     pravosudnom ispitu;
za radno mesto pod rednim brojem 2 i 3 - overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Trajanje radnog odnosa

Za sva navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Izborni postupak

Kandidati za radno mesto tužilačkog pomoćnika čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, konkursna komisija će naknadno obavestiti, pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama, telefonom ili imejlom o vremenu i mestu obavljanja razgovora, radi provere stručne osposobljenosti, znanja i veština.

Kandidate za radno mesto tehničar za IT podršku i radno mesto šefa dostavne i tehničke službe, čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, konkursna komisija će naknadno obavestiti, pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama, telefonom ili imejlom o vremenu i mestu pismene provere poznavanja rada na računaru, odnosno engleskog jezika.

Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru poznavanja rada na računaru, odnosno engleskog jezika, konkursna komisija će na način opisan u prethodnom stavu obavestiti o vremenu i mestu razgovora, radi provere drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština, navedenih u tekstu oglasa o javnom konkursu.

Napomena

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i na portalu e – uprave i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

-

Bulevar Zorana Đinđića 104

00000

-

eAnkete