Прво основно јавно тужилаштво у Београду


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места 

Орган задужен за спровођење

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Правни основ

Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, на основу члана 34. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РСброј 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда) и на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број  79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014), члана 17. став 3, члана 18.став 1, члана 19, 20, 21 и 22. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), Правилника о попуњавању извршилачких радних места у јавним тужилаштвима ( Сл. Гласник РС, бр.43 )  и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5822/2017 од 27. јуна 2017. године

Радна места која се попуњавају

1. Радно место тужилачки помоћник – тужилачки сарадник у звању саветник – 1 извршилац на неодређено време.

Опис послова радног места : Помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду у предметима мање сложености, прати судску праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове мање сложености предвиђене законом и другим прописима.

Услови за рад на радном месту : Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и положен правосудни испит.       

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку :познавање Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда)), Кривичног законика ("Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Законика о кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 ) – непосредно кроз разговор са кандидатима;вештина комуникације - непосредно кроз разговор са кандидатима.

2.Радно место Шеф доставне и техничке службе, у звању референт – 1 извршилачко радно место на неодређено време

Опис послова радног места : Руководи и одговоран је за правилан, ефикасан и ажуран рад доставне службе (експедитори поште, курири и достављачи, возачи), води одговарајуће књиге, евидентира утрошак поштанских марака, води све врсте евиденција за доставну службу, обавља и друге послове по налогу секретара тужилаштва.

Услови за рад на радном месту : Средња стручна спрема природног или техничког смера у трајању од четири године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку : Вештине комуникације  - непосредно кроз разговор са кандидатима; Знање из области канцеларијског пословања, познавање Правилника о управи у јавним тужилаштвима (руковање предметима, начин вођења евиденције, организација рада у јавном тужилаштву), права и дужности државних службеника, одговорност државних службеника - непосредно кроз разговор са кандидатима; Познавање рада на рачунару – Писаним тестом.

3.Радно место техничар за ИТ подршку у звању референт – 1 извршилац на неодређено време

Опис послова радног места : Инсталира и одржава систем и комуникациони софтвер, рачунарске мреже, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему, администрира ЛАН Тужилаштву, пружа основно упознавање корисника са начином рада помоћу рачунара и прикључење на интернет, прати вирусне програме на интернету и примењује антивирусне заштите, води евиденцију информатичке, телекомуникационе опреме и осталих основних средстава у Тужилаштву, води рачуна о њиховој исправности, евидентира потребе за поправкама као и потребе за набавком истих,  израђује пратећу документацију, помаже у спровођењу статистичких послова и обавља и друге послове по налогу секретара тужилаштва.

Услови за рад на радном месту : Средња стручна спрема природног или техничког смера у трајању од четири године, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит и познавање енглеског језика, средњи ниво.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку :Вештине комуникације  - непосредно кроз разговор са кандидатима;Знање из области канцеларијског пословања, познавање Правилника о управи у јавним тужилаштвима (руковање предметима, начин вођења евиденције, организација рада у јавном тужилаштву), права и дужности државних службеника, одговорност државних службеника - непосредно кроз разговор са кандидатима;Познавање рада на рачунару – Писани тестом;Познавање енглеског језика – писаним тестом.

Место рада за сва радна места

Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, Београд

Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места

Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, 11172 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу

Секретар тужилаштва Владимир Севић, телефон 011/635-4441.

Општи услови за рад на радним местима

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава

рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс

- Потписана пријава на конкурс са назнаком радног места на које кандидат конкурише;
Лична и радна биографија;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);
- уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
-  потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу);
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или oверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
само за радно место под редним бројем 1 - оверена фотокопија уверења о положеном     правосудном испиту;
за радно место под редним бројем 2 и 3 - оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Трајање радног односа

За сва наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Изборни поступак

Кандидати за радно место тужилачког помоћника чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, конкурсна комисија ће накнадно обавестити, писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама, телефоном или имејлом о времену и месту обављања разговора, ради провере стручне оспособљености, знања и вештина.

Кандидате за радно место техничар за ИТ подршку и радно место шефа доставне и техничке службе, чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, конкурсна комисија ће накнадно обавестити, писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама, телефоном или имејлом о времену и месту писмене провере познавања рада на рачунару, односно енглеског језика.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу познавања рада на рачунару, односно енглеског језика, конкурсна комисија ће на начин описан у претходном ставу обавестити о времену и месту разговора, ради провере других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.

Напомена

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и на порталу е – управе и на интернет презентацији и огласној табли Првог основног јавног тужилаштва у Београду.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Прво основно јавно тужилаштво у Београду

-

Булевар Зорана Ђинђића 104

00000

-

еАнкете