Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; - nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; - primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine; - sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; - zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; - prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; - utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; - zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; - zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; - upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; - upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; - stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; - odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom. Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; - registar zagađujućih materija i dr.); - sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; - upravljanje Nacionalnom laboratorijom; - prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; - vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; - saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Utvrđen predlog Liste vrednovanja i rangiranja projekata civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini


Naziv usluge

Utvrđen predlog Liste  vrednovanja i rangiranja projekata civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo zaštite životne sredine

Opis

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 62/2017), na osnovu člana 13. stav 6. Ministarstvo zaštite životne sredine preuzelo je od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine prava, obaveze i predmete za vršenje nadležnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Shodno navedenom, dalju konkursnu proceduru po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, koji je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo 24. maja 2017. godine, nastavlja da sprovodi novoformirano Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 11. septembra 2017. godine objavljuje  predlog Liste vrednovanja i rangiranja projekata.

Po navedenom konkursu pristiglo je 238 predloga projekata. Budući da ukupna sredstva koja su tražile organizacije civilnog društva (142.468.133,16 dinara) višestruko premašuju iznos opredeljen ovom konkursom (20.000.000,00 dinara), kroz dalji postupak će se delom traženih sredstva podržati što veći broj određenih projektnih aktivnosti organizacija civilnog društva.

Rok za podnošenje prigovora je pet dana od dana objavljivanja predloga Liste vrednovanja i rangiranja projekata. Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili  neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR  po Konkursu za projekte NVO 2017– životna sredina” .

Uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju učesnici konkursa mogu izvršiti u roku od tri dana, počev od narednog dana od dana objavljivanja predloga Liste, u  prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, III sprat, kacelarija 325, od 7:30 do 15:30 časova. Komentari

Ministarstvo zaštite životne sredine

http://www.ekologija.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

011/3110-271

011/3110-298

eAnkete