Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u stručnoj službi poverenika za zaštitu ravnopravnosti


Pravni osnov

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  član 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), član 17. stav 3. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i člana 4. stav 3. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 61/15), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava  

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u stručnoj službi poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Organ u kome se popunjavaju radna mesta

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

Radna mesta koja se popunjavaju

1. Rukovodilac Grupe za informatičke poslove, Sektor za opšte poslove, u zvanju samostalnog savetnika – 1 izvršilac.

Opis poslova: Organizuje i rukovodi radom Grupe, planira, koordinira i organizuje rad u Grupi i obavlja najsloženije poslove iz delokruga rada Grupe; upravlja informacionim sistemom i zaštitom podataka u Stručnoj službi; razvija tehnološke standarde za operativne sisteme za aplikacije, mrežne konfiguracije, desktop konfiguracije; priprema planove informatizacije upravnih poslova u organu, održavanja i unapređenja postojeće opreme; projektuje i analizira radne procese u organu i predlaže rešenja za njihovu automatizaciju; razvija i održava bazu podataka i aplikativni softver neophodan za rad Poverenika i Stručne službe; razvija sistem za nesmetan i kvalitetan protok informacija između unutrašnjih jedinica; razvija i održava standarde najvišeg nivoa kontrole kvaliteta svih elektronskih podataka i obezbeđuje njihovu zaštitu; izrađuje statističke izveštaje o aktima koje donosi Poverenik i druge izveštaje po nalogu pomoćnika Poverenika; ostvaruje saradnju sa spoljnim konsultantima pri radu na dizajniranju i održavanju Veb-sajta Poverenika i isporučiocima hardvera i softv��ra radi zadovoljavanja postavljenih tehnoloških standarda; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Poverenika.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti organizacione nauke (informatički smer), matematičke nauke, računarske nauke, ili iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, napredno znanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisa o organizaciji i radu državnih organa, poznavanje mrežne administracije i administracije baze podataka - usmeno; znanje engleskog  jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; veština  komunikacije – usmeno.

2. Radno mesto za  podršku poslovima zastupanja, u zvanju savetnika, Odsek za poslove zastupanja, Sektor za zaštitu ravnopravnosti – 1 izvršilac

Opis poslova: Izrađuje nacrte tužbi i prekršajnih prijava Poverenika zbog povrede prava iz Zakona; priprema  i analizira predmete u kojima se pokreće sudski postupak; učestvuje u obavljanju poslova pripreme za zastupanje i zastupanja pred sudom Poverenika zbog povrede prava iz Zakona; učestvuje u obavljanju poslova prikupljanja, sistematizovanja i analize podataka o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti iz delokruga rada Odseka; učestvuje u pripremi i izradi godišnjeg i posebnog izveštaja Poverenika; obavlja i druge poslove  po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni odnosno državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisi kojima se uređuju prekršajni, parnični i krivični postupak, propisa o organizaciji i radu državnih organa –  usmeno - razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno - razgovorom.

3. Radno mesto za stručnu podršku analitičkim poslovima i poslovima izrade izveštaja, u zvanju savetnika, Grupa za istraživanje, analitiku i izveštavanje, Sektor za unapređenje ravnopravnosti – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja informacije i podatke koje se odnose na oblast diskriminacije; učestvuje u praćenju izdavačke delatnosti u zemlji i inostranstvu kojom se promoviše značaj ostvarivanja ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava; učestvuje u prikupljanju izveštaja i analiza drugih domaćih i stranih institucija, istraživačkih organizacija i organizacija koje se bave zaštitom ravnopravnosti i ljudskih prava, i izrađuje analize; pomaže u analizi izveštaja nastalih u radu ostalih organizacionih jedinica Stručne službe i pruža stručnu pomoć u pripremi pojedinačnih izveštaja organizacionih jedinica;  učestvuje u pripremi i izradi godišnjeg i posebnog izveštaja Poverenika; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društveno-humanističkih na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika i znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisa o organizaciji i radu državnih organa, poznavanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda –  usmeno - razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština  komunikacije – usmeno- razgovorom.

Mesto rada

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

Adresa na koju se podnose prijave za javni konkurs

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Nemanjina br. 22-26 (zajednička pisarnica republičkih organa), sa naznakom „Za  javni konkurs”.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu

Davorka Jovičić, broj telefona: 011/243 64 64, u vremenu od 10.00-14.00 časova.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Opšti uslovi za zaposlenje

Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs

Prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kontakt adresom i brojem telefona; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; originali ili overene fotokopije dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o znanju engleskog jezika (za radno mesto pod rednim brojem 1) odnosno engleskog ili drugog svetskog jezika (sertifikat, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odrebom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Primer izjave je moguće preuzeti se na zvaničnoj internet strani Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/. Popunjenu izjavu je neophodno dosta��iti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Strane visokoškolske isprave moraju biti priznate u skladu sa važećim  Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 - dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - dr. propis, 68/15, 87/16 ).

Trajanje radnog odnosa

Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Provera osposobljenosti

Mesto, dan i vreme kada će se izvršiti provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, potpune i razumljive, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 7. februara 2018. godine, u Beogradu, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Bulevar kralja Aleksandra 84.

O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telegramom na adrese ili brojeve telefona koje navedu u svojim prijavama.  


Napomene

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj konkurs se oglašava na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: www.ravnopravnost.gov.rs; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs; na portalu e-uprave; na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi pojmovi upotrebljeni u ovom konkursu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Originalni obrasciKomentari

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

-

Beogradska 70

00000000

-