Ministarstvo omladine i sporta

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i nacionalne strategije za mlade i na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji, stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora


Naziv usluge

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo omladine i sporta

Datum objavljivanja

30.04.2018.

Opis

Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javne konkurse za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, i to:

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou;

2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;

3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”;

4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike;

5. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije.

Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;

Pravo učešća na konkursima 2, 3, 4 i 5 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Gde i kako

Rokovi za dostavljanje predloga programa i projekata su 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 15. maja 2018. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 15. maja 2018. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 15. maja 2018. godine).

Ministarstvo će tokom trajanja konkursa organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima rojekata 8. maja 2018. godine u periodu od 12.30 do 15 časova. Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs. Nakon prijave, ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.

Pravni osnov

Član 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14);

Član 22. stav 4. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11);

Član 3. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 30/18)

Korisni linkovi

www.mos.gov.rsKomentari

Ministarstvo omladine i sporta

www.mos.gov.rs/

Bulevar Mihajla Pupina 2

+381113117099

+381113112261

eAnkete