Ministarstv�� omladine i sporta

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i nacionalne strategije za mlade i na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji, stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.


Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo omladine i sporta

Datum objavljivanja

 02.08.2017.

Tekst konkursa

 Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima-prečišćen tekst („Službeni glasnik RSˮ, br. 41/07 i 109/09), a u skladu sa Zaključkom Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-546/2017-1, od 1. februara 2017. godine, ministar omladine i sporta oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA 

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočno krilo.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1)    Radno mesto za analizu i proveru izveštaja u oblasti sporta, u zvanju savetnik, u Odeljenju za razvoj i unapređenje sistema sporta, u Sektoru za sport, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 18. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 3 izvršioca.

Opis poslova: prati i proverava blagovremenost dostavljanja izveštaja o sprovedenim  redovnim programima, međunarodnim takmičenjima i programima sportskih kampova, odnosno konkursa; proverava i analizira sadržinu dostavljenih izveštaja i priloženu dokumentaciju; obavlja poslove finansijske kontrole utroška budžetskih sredstava od strane organizacija u oblasti sporta i izrađuje dopise za eventualne dopune izveštaja – dostavljanje nedostajuće dokumentacije i pojašnjenja, odnosno akta kojima se nalaže povraćaj odobrenih sredstava u propisanim slučajevima; predlaže i druge propisane mere u oblasti ostvarivanja opšteg interesa u oblasti sporta, u skladu sa zaključenim ugovorima; sačinjava izveštaje o povraćaju sredstava na nedeljnom i mesečnom nivou; proverava namensko trošenje sredstava u skladu sa planom dostavljenim Ministarstvu po budžetskim linijama; priprema analize i izveštaje o ostvarenim rezultatima putem finansiranja po osnovu redovnih programa, međunarodnih takmičenja i programa sportskih kampova, odnosno konkursa; izrađuje analize i izveštaje o obavljenim pregledima, odnosno proverama, rezultatima provera i uticaju na ostvarenje očekivanih rezultata; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, ekonomske nauke ili organizacione nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radn��g iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o sportu, Zakona o budžetskom sistemu, Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

2)    Radno mesto za planiranje i programiranje IPA projekata i saradnju sa međunarodnim fondovima, u zvanju savetnik, u Grupi za IPA projekte i međunarodne fondove, u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 27. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: planira i priprema projekte koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova EU u oblasti omladine i sporta; priprema prateća programska dokumenta u odgovarajućem formatu; obavlja poslove informisanja javnosti u oblasti omladine i sporta o potencijalnim izvorima za finansiranje projekata i koristima od učešća u EU programima; obezbeđuje učešće u odgovarajućim sektorskim grupama za pripremu projekata; sprovodi pravila i principe neophodne za uspostavljanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima EU; planira i inicira kod međunarodnih fondova uključivanje Ministarstva u međunarodne projekte i programe, u skladu sa prioritetima Ministarstva; prati sprovođenje međunarodnih projekata u oblasti omladine i sporta i priprema izveštaje o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU; izrađuje planove, programe i izveštaje o radu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru, znanje engleskog i nemačkog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o mladima, Zakona o sportu, Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje engleskog i nemačkog jezika – uvidom u sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

 

3)    Radno mesto za realizaciju IPA projekata, u zvanju savetnik, u Grupi za IPA projekte i međunarodne fondove, u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 28. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: utvrđuje metodologije i unutrašnje procedure kojima se obezbeđuje efikasanost sprovođenja međunarodnih projekata i njihova kontrola i ocena; stara se o sprovođenju mera neophodnih za uspostavljanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU; stara se o pripremi i ažuriranju plana javnih nabavki i plaćanja za odobrene projekte; priprema i izveštava o pripremi relevantne tehničke dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki i dokumentacije za sprovođenje projekata i po potrebi učestvuje u radu Komisije za ocenu i odabir ponuda; proverava ispunjenost preduslova za sprovođenje projekata i ugovora; preduzima mere i aktivnosti neophodne za pravilno i pravovremeno sprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovarača, uključujući administrativnu kontrolu, kontrolu na licu mesta i potvrđivanje ispravnosti računa za plaćanje vezanih za sprovođenje projekta; izrađuje planove, programe i izveštaje o radu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, političke nauke, organizacione nauke ili ekonomske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o mladima, Zakona o sportu, Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

 

4)    Radno mesto rukovodioca Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u zvanju savetnik, u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 30. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: organizuje, rukovodi i planira rad Grupe i pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Grupi; obavlja pos��ove u vezi sa harmonizacijom domaćih propisa sa pravom EU, analizira usklađenost propisa u oblasti omladinskog sektora i sporta sa standardima evropskog zakonodavstva i priprema mišljenja o usaglašenosti domaćih propisa sa pravom EU u oblasti omladinske politike i sporta; koordinira sa aspekta primene propisa pripremu predloga platformi za međunarodne pregovore, izrađuje predloge za uspostavljanje bilateralne odnosno multilateralne saradnje mladih, omladinskih i sportskih organizacija i udruženja sa drugim državama i međunarodnim organizacijama u oblasti omladine odnosno sporta i izrađuje predloge protokola o saradnji; prati i analizira međunarodna dokumenta iz oblasti omladinske politike i sporta i sačinjava informacije; daje mišljenja o propisima i aktima koje pripremaju drugi organi i organizacije iz nadležnosti Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije; sarađuje sa telima i strukturama za mlade i za sport na svetskom i evropskom nivou naročito u delu primene propisa; obavlja koordinaciju saradnje omladinskih i sportskih organizacija sa međunarodnim omladinskim i sportskim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima i sarađuje sa unutrašnjim jedinicama Ministarstva po svim pitanjima iz delokruga nadležnosti Grupe; obavlja i druge poslove koje odredi pomoćnik ministra.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o mladima, Zakona o sportu, Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; veština komunikacije – usmeno.

 

5)    Radno mesto za harmonizaciju propisa sa EU, u zvanju savetnik, u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 31. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: učestvuje u obavljanju poslova harmonizacije domaćih propisa u oblasti omladinske politike i sporta sa pravnim tekovinama EU; sarađuje sa telima i strukturama za mlade i za sport na svetskom i evropskom nivou u vezi sa harmonizacijom propisa; učestvuje u pripremi i izrađuje mišljenja o usaglašenosti domaćih propisa sa pravom EU u oblasti omladinske politike i sporta; analizira usklađenost propisa u oblasti omladinskog sektora i sporta sa standardima evropskog zakonodavstva; sarađuje sa Sektorom za omladinu i Sektorom za sport po svim pitanjima iz domena harmonizacije propisa iz oblasti omladine i sporta; prati i analizira međunarodna dokumenta iz oblasti omladinske politike i sporta; prati sprovođenje međunarodnih konvencija iz oblasti politike za mlade i iz sporta; obavlja i druge poslove koje odredi rukovodilac Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o mladima, Zakona o sportu, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

 

6)    Radno mesto za bilateralnu i multilateralnu saradnju, u zvanju savetnik, u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 32. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: priprema programe međunarodne stručne saradnje u oblasti sporta i omladine; priprema predloge za uspostavljanje bilateralne odnosno multilateralne saradnje mladih, omladinskih i sportskih organizacija i udruženja sa drugim državama i međunarodnim organizacijama u oblasti omladine odnosno sporta; priprema stručne osnove za izradu protokola, ugovora, sporazuma, konvencija i drugih opštih akata koji se odnose na međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju; učestvuje u predlaganju zaposlenih u Ministarstvu i koordinira njihov rad u različitim programskim i drugim ekspertskim telima, odnosno komitetima iz oblasti omladine i sporta; obavlja poslove ocene prioriteta, izrađuje i usklađuje priloge za strateška dokumenta; obavlja i druge poslove koje odredi rukovodilac Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističk��m studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o mladima, Zakona o sportu, Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

 

7)    Radno mesto za kadrovske poslove, u zvanju savetnik, u Odeljenju za ljudske resurse, pravne i opšte poslove, u Sekretarijatu Ministarstva omladine i sporta, pod rednim brojem 36. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: priprema i izrađuje opšte i pojedinačne akte iz oblasti upravljanja kadrovima; priprema planove za sprovođenje aktivnosti u oblasti upravljanja kadrovima i priprema analize i informacije u oblasti upravljanja kadrovima; pruža stručnu pomoć zaposlenima iz oblasti radnih odnosa; priprema nacrte rešenja o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i ugovora o radu za nameštenike, kao i druga akta iz oblasti radnih i vanradnih odnosa, te predloge rešenja o oceni; priprema i izrađuje odgovore na tužbe i priprema izjašnjenja i druge podneske za nadležne organe u oblasti radnih odnosa; obavlja poslove analitičara radnih mesta i identifikuje potrebe za kadrovima u postupku izrade nacrta Kadrovskog plana Ministarstva; obavlja stručne i administrativne poslove za konkursnu komisiju Ministarstva; identifikuje potrebe za posebnim stručnim usavršavanjem zaposlenih i priprema program posebnog stručnog usavršavanja; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili organizacione nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnim službenicima, Zakona o državnoj upravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o radu i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.


8)    Radno mesto za podršku kadrovskim poslovima, u zvanju mlađi savetnik, u Odeljenju za ljudske resurse, pravne i opšte poslove, u Sekretarijatu Ministarstva omladine i sporta, pod rednim brojem 37. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: učestvuje u pripremi i izradi opštih i pojedinačnih akata iz oblasti upravljanja kadrovima; priprema planove za sprovođenje aktivnosti u oblasti upravljanja kadrovima; učestvuje u poslovima analitičara radnih mesta i identifikaciji potreba za kadrovima u postupku izrade nacrta Kadrovskog plana Ministarstva; učestvuje u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za konkursnu komisiju Ministarstva; vodi personalnu i druge evidencije zaposlenih i stara se o unošenju podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju i druge baze; prikuplja i obrađuje informacije i stručne priloge za izradu platformi za razgovore i službena putovanja ministra i drugih državnih službenika; izrađuje analize i izveštaje iz oblasti kadrovskih poslova; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, organizacione nauke ili iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnim službenicima, Zakona o državnoj upravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o radu i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

 

9)    Radno mesto za javne nabavke u Ministarstvu, u zvanju savetnik, u Odeljenju za ljudske resurse, pravne i opšte poslove, u Sekretarijatu Ministarstva omladine i sporta, pod rednim brojem 38. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: priprema predlog Plana javnih nabavki za Ministarstvo u saradnji sa Odeljenjem za finansijsko – materijalne poslove; pokreće i sprovodi postupke javnih nabavki i izrađuje dokumentaciju u vezi sa javnim nabavkama za potrebe Ministarstva, osim za javne nabavke u oblasti upravljanja infrastrukturnim projektima u sportu i međunarodne saradnje i evropskih integracija; stara se o pravilnom sprovođenju ugovora zaključenih posle sprovedenih javnih nabavki za potrebe Ministarstva iz delokruga Sekretarijata; pruža stručnu pomoć u sprovođenju postupaka javnih nabavki za potrebe sektora; vodi evidenciju o dodeljenim ugovorima o javnim nabavkama, priprema zbirne izveštaje o dodeljenim ugovorima i stara se o rokovima za zaključenje tih ugovora; sačinjava kvartalne i godišnje izveštaje o izvršenju plana javnih nabavki i dostavlja ih nadležnim organima i telima; izrađuje predloge podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki; obavlja studijsko – analitičke poslove iz oblasti javnih nabavki i priprema informacije iz ove oblasti; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, ekonomske nauke ili iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o obligacionim odnosima i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

 

10) Radno mesto knjigovođe, u zvanju referent, u Odeljenju za finansijsko – materijalne, analitičke i informatičke poslove, u Sekretarijatu Ministarstva omladine i sporta, pod rednim brojem 45. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: vrši prijem i kontrolu formalne ispravnosti knjigovodstvenih isprava, obrađuje dokumentaciju, kontira i priprema za knjiženje; evidentira sve poslovne promene u poslovnim knjigama i pomoćne evidencije u skladu sa propisima; vodi propisane analitičke knjigovodstvene evidencije čije podatke usklađuje sa podacima iz glavne knjige Trezora; priprema knjigovodstvene podatke i izrađuje periodične i godišnje knjigovodstvene izveštaje i bilanse; kontroliše i obavlja analizu ispravnosti unetih podataka; sarađuje sa drugim organima u vezi sa knjigovodstvenim evidentiranjem osnovnih sredstava; odgovoran je za čuvanje poslovne knjige i evidencija; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odeljenja.

Uslovi: završena srednja ekonomska škola i najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti,znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

 

11) Radno mesto rukovodioca Grupe za strateško planiranje, evaluaciju i organizaciju, u zvanju viši savetnik, u Grupi za strateško planiranje, evaluaciju i organizaciju, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 53. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: rukovodi i planira rad Grupe, organizuje, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Odseku; obavlja poslove strateškog planiranja prioriteta Ministarstva i organizacionih oblika u resoru Ministarstva, odnosno planiranje svih resursa, prioriteta, implementacija, evaluacija, reformi i organizacija u cilju sprovođenja reforme državne uprave i sagledavanja potreba za promenama funkcija organa u skladu sa strateškim dokumentima, kao i sa nužnim promenama koje proizilaze iz procesa pridruživanja EU; doprinosi upravljanju promenama kao sastavnog dela procesa sprovođenja reforme javne uprave u okviru Ministarstva povezano sa funkcijama resora Ministarstva; obezbeđuje podršku za redovne dubinske funkcionalne analize rada, poslova i radnih zadataka; obavlja dugoročno održive poslove u vezi optimizacije javne uprave i resora sporta i omladine; sarađuje sa svim organizacionim jedinicama Ministarstva i prati planiranje i ostvarivanje ciljeva, posebno u delu izrade predloga Plana rada Ministarstva i strukture Programskog budžeta; vrši analize i predlaže preporuke i praktična rešenja, odnosno reformske mere za svaku funkciju Ministarstva uključujući i funkcije resora za koje je nadležno Ministarstvo; sarađuje sa drugim organima zaduženim za sprovođenje strategije reforme javne uprave i kreiranje javnih politika; obavlja druge poslove koje odredi mnistar.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili političke nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, Zakona o državnoj upravi, Zakona o državnim službenicima, Zakona o sportu, Zakona o mladima i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; veština komunikacije – usmeno.

 

12) Radno mesto za organizaciju i evaluaciju, u zvanju mlađi savetnik, u Grupi za strateško planiranje, evaluaciju i organizaciju, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 55. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: obavlja administrativne i analitičke poslove u vezi sa postupkom dugoročno održivih poslova u vezi optimizacije javne uprave i posebno resora sporta i omladine; učestvuje u poslovima obezbeđivanja podrške za redovne dubinske funkcionalne analize rada, poslova i radnih zadataka; učestvuje u strateškom planiranju prioriteta, implementacije, evaluacije, reforme i organizacije u cilju sprovođenja reforme državne uprave i sagledavanja potreba za promenama funkcija organa u skladu sa strateškim dokumentima, kao i sa nužnim promenama koje proizilaze iz procesa pridruživanja EU; sarađuje sa drugim jedinicama zaduženim u sistemu javne uprave za upravljanje promenama, posebno organizaciju i evaluaciju; objedinjava i unosi u bazu podataka rezultate izrađenih analiza sa predlogom preporuka, praktičnih rešenja i reformskih mera nastalih u radu Grupe, a koje se odnose na delokrug Ministarstva i organizacionih oblika za koje je nadležno Ministarstvo; sarađuje sa svim drugim organizacionim jedinicama Ministarstva u cilju sprovođenja organizacije i evaluacije; obavlja i druge poslove koje odredi rukovodilac Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističkih nauka ili prirodno – matematičkih nauka ili tehničko – tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o državnim službenicima, Zakona o sportu, Zakona o mladima i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

 

13) Radno mesto za inspekcijske poslove u sportu, u zvanju savetnik, u Odseku za inspekcijske poslove u sportu, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 61. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: priprema i vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i propisa iz oblasti sporta neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih lica i oranizacija u oblasti sporta; po potrebi nalaže mere u vršenju kontrole; proverava ispunjenost uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti; proverava ispunjenost uslova za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja; izrađuje periodične izveštaje o obavljenom nadzoru; obavlja druge poslove koje odredi šef Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili iz naučne oblasti Fizičko vaspitanje i sport na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o sportu, Zakona o inspekcijskom nadzoru i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

 

14) Radno mesto za podršku inspekcijskim poslovima u sportu, u zvanju mlađi savetnik, u Odseku za inspekcijske poslove u sportu, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 62. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: prikuplja podatke i pruža podršku u praćenju i utvrđivanju stanja u oblasti inspekcijskih poslova u sportu; učestvuje u pripremi inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem zakona i propisa iz oblasti sporta; priprema dokumentaciju i pruža pomoć u nalaganju mera u vršenju kontrole; pruža administrativnu i operativnu pomoć u proveri ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti; pruža pomoć i učestvuje u pripremi za proveru ispunjenosti uslova za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja; izrađuje periodične izveštaje o obavljenom nadzoru; obavlja druge poslove koje odredi šef Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o sportu, Zakona o inspekcijskom nadzoru i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

 

15) Radno mesto internog revizora, u zvanju samostalni savetnik, Samostalni izvršilac izvan svih unutraših jedinica, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 63. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, ocenu sistema interne kontrole u pogledu adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti i daje savete kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; priprema i podnosi na odobrenje ministru Nacrt povelje interne revizije, strateškog i godišnjeg plana interne revizije; obavlja poslove procene novih sistema za finansijsko upravljanje i kontrolnih sistema; vodi evidenciju o finansijskoj dokumentaciji i vrši reviziju načina rada; prati sprovođenje preporuka navedenih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija; sarađuje sa Državnom revizizorskom institucijom; vrši ostale zadatke da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije; priprema izveštaje o izvršenoj reviziji; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i najmanje tri godine rada na poslovima revizije, finansijske kontrole ili računovodstveno – finansijskim poslovima, položen državni stručni ispit, položen ispit ili ispunjeni uslovi za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; ispunjeni uslovi za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru – uvidom u uverenje ili drugi dokaz o položenom ispitu ili ispunjenim uslovima za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru; poznavanje rada na računaru – uvidom u odgovarajući sertifikat, uverenje ili slični dokument ili praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada za sva radna mesta: Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočno krilo.

IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočno krilo, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Aleksandra Luković, tel: 011/311-7099 i Dragana Šušljik, tel: 011/311-7553;

 

Zajedničko za sva radna mesta:

VI Uslovi za rad na svim radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Posloviˮ.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; kopirana ili očitana lična karta; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko poseduje); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se vidi na kom radnom mestu, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/ uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena od strane javnog beležnika.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RSˮ, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Ministarstva omladine i sporta, u delu „Vestiˮ,  http://www.mos.gov.rs/vesti.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, dopuštene i razumljive, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 10. avgusta 2017. godine, sa početkom u 9 časova, u Beogradu, u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, adresa Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočno krilo i Ministarstva omladine i sporta, adresa Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočno krilo.

O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na kontakt brojeve koje navedu u svojim prijavama. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake naredne faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakt brojeve koje navedu u svojim prijavama ili usmeno nakon svake završene faze postupka.

 

NAPOMENE

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima kojim je utvrđeno da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od strane javnog beležnika, kao i nepotpune, nerazumljive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Ministarstva omladine i sporta: www.mos.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na nacionalnom Portalu eUprava, na oglasnoj tabli Ministarstva omladine i sporta i na web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Posloviˮ.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Originalni obrasciMinistarstvo omladine i sporta

www.mos.gov.rs/

Bulevar Mihajla Pupina 2

+381113117099

+381113112261