Grad Novi Pazar

Informacija o Objedinjenoj proceduri - Novi Pazar


Naziv usluge

Informacija o Objedinjenoj proceduri - Novi Pazar

Organ zadužen za sprovođenje

Grad Novi Pazar
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Odeljenje za urbanizam i  izgradnju 

Opis

Objedinjena procedura predstavlja skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova i obuhvata: izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, izmenu akata koja se pribavljaju u ovoj proceduri, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, kao i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole.

Objedinjena procedura, kao nov postupak omogućava efikasnije izdavanje dozvola i pribavljanje saglasnosti neophodnih u postupku izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije objekata, propisana je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ broj 132/2014), a počela je da se primenjuje od 1. marta 2015. godine.

Od 01. januara 2016. stupio je na snagu Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 113/2015 od 30.12.2015. godine) kojim je bliže propisan postupak sprovođenja Objedinjene procedure.

Gde i kako

Svi zahtevi i svi postupci u okviru Objedinjene procedure ubuduće će se obavljati isključivo elektronskim putem kroz Centralni informacioni sistem (CIS) koji predstavlja sistem za elektronsko postupanje u okviru objedinjene procedure i moguće mu je pristupiti preko veb stranice http://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Takođe, dostava podnesaka, akata i dokumentacije u objedinjenoj proceduri između podnosioca zahteva i nadležnog organa, kao i između nadležnog organa i imalaca javnih ovlašćenja obavljaće se elektronskim putem kroz CIS.

Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred nadležnim organom popunjavanjem odgovarajućeg zahteva, odnosno prijave kroz CIS, koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Obzirom na navedeno, dostava novih podnesaka, akata i dokumentacije za sve postupke u okviru Objedinjene procedure više neće biti moguće preko šaltera Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata, već isključivo na način na koji je predviđeno Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem.

Izuzetno, ako je tehnička dokumentacija izrađena pre stupanja na snagu ovog pravilnika, a podnosilac zahteva nije u mogućnosti da tu tehničku dokumentaciju dostavi i u dwg ili pdf formatu, podnosilac zahteva, odnosno prijave, može do 1. januara 2018. godine da tu dokumentaciju dostavi u papirnoj formi.

Kompletno uputstvo za sprovođenje postupka objedinjene procedure može se videti na sajtu http://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ a sve informacije od značaja za postupak sprovođenja objedinjene procedure kao i odgovore na najčešće postavljena pitanja u vezi sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, propisi i drugi dokumenti relevantni za oblast građevinarstva mogu se dobiti na adresi www.gradjevinskedozvole.rs

Pravni osnov

- Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 i 145/2014)
- Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 113/2015)

Grafički prikaz Objedinjene procedure

Grafički prikaz Objedinjene procedureKomentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete