Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija; utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori, kao i druge poslove određene zakonom.


Naziv usluge

KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA ZA 2017. GODINU

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Javni poziv za Konkurs

TEMA: Jačanje zaštite prava potrošača

Osnov za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2017. godinu su: Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni), Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i 93/15), Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 62/14 i 6/16 – dr. zakon) i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 99/16).

Podnosioci predloga programa: pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa (u daljem tekstu: podnosilac prijave), ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda, na dan podnošenja prijave predloga programa.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na koji se program odnosi. Kako bi se osiguralo da programi za koji su planirana podsticajna sredstva pokrivaju čitavu teritoriju Republike Srbije, od maksimalno raspoloživih sredstava finansiraju se izabrani programi, i to:

1Region Vojvodine;
2. Region Šumadije i Zapadne Srbije;
3. Region Istočne i Južne Srbije; i
4. Region Beograda.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program, a maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 3.000.000,00 dinara.

Finansijska sredstva su obezbeđena u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu i Finansijskom planu Ministarstva za 2017. godinu - za oblast zaštite potrošača, na razdelu 30, glava 30.0, funkcija 410 i na ekonomskoj klasifikaciji 481-Dotacije nevladinim organizacijama, Programa 1506 Razvoj trgovine i zaštite potrošača u okviru Programske aktivnosti 0007 Podrška programima udruženja potrošača i iznose ukupno 15.000.000,00 (slovima: petnaestmiliona) dinara.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs) i nacionalnog Portala eUprava.

Rok za podnošenje prijava predloga programa je  2. avgust 2017. godine do 15,30 časova.

Ostala pravila i uslovi konkursa nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu, Sektoru za zaštitu potrošača, e-mail adresa: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

http://www.mtt.gov.rs

Nemanjina 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50