Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА ЗА 2017. ГОДИНУ

Орган задужен за спровођење

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Јавни позив за Конкурс

ТЕМА: Јачање заштите права потрошача

Основ за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2017. годину су: Закон о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 62/14 и 6/16 – др. закон) и Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 99/16).

Подносиоци предлога програма: право учешћа на конкурсу, као подносилац пријаве предлога програма (у даљем тексту: подносилац пријаве), има удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза Министарства трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство), чије је седиште у региону за који конкурише и које нема дуг по основу јавних прихода, на дан подношења пријаве предлога програма.

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење за заштиту потрошача, подносилац пријаве предлога програма, има седиште у региону на који се програм односи. Како би се осигурало да програми за који су планирана подстицајна средства покривају читаву територију Републике Србије, од максимално расположивих средстава финансираjу се изабрани програми, и то:

1Регион Војводине;
2. Регион Шумадије и Западне Србије;
3. Регион Источне и Јужне Србије; и
4. Регион Београда.

Број предложених програма од стране једног удружења за заштиту потрошача је ограничен на један програм, а максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма је 3.000.000,00 динара.

Финансијска средства су обезбеђена у Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину и Финансијском плану Министарства за 2017. годину - за област заштите потрошача, на разделу 30, глава 30.0, функција 410 и на економској класификацији 481-Дотације невладиним организацијама, Програма 1506 Развој трговине и заштите потрошача у оквиру Програмске активности 0007 Подршка програмима удружења потрошача и износе укупно 15.000.000,00 (словима: петнаестмилиона) динара.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs) и националног Портала еУправа.

Рок за подношење пријава предлога програма је  2. aвгуст 2017. године до 15,30 часова.

Остала правила и услови конкурса налазе се у конкурсној документацији, а за све додатне информације можете се обратити Министарству, Сектору за заштиту потрошача, e-mail адреса: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50