Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Javni poziv za akreditaciju PRAVNIH lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Javni poziv za akreditaciju PRAVNIH lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave , na nacionalnom Portalu eUprava i u dnevnom listu Politika.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje zasebne javne pozive za pravna lica i za fizička lica.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu.

Proces akreditacije pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave a podržava Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Cilj: Akreditacija lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave se sprovodi u skladu sa principima utvrđenim u Strategiji stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 27/15) a radi jačanja administrativnih kapaciteta zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama, profesionalizacije službenika i optimizacije resursa.

Akreditacija realizatora programa

Realizatori programa su:

1) pravna i fizička lica, koja na osnovu izdate akreditacije u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17) mogu da učestvuju u postupku odabira izvođača programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: programi),

2) državni organi, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave, službe koje ti organi osnivaju i nezavisna tela i organizacije osnovane zakonom kada realizuju programe,

3) ustanove i organizacije akreditovane u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17) i ustanove i organizacije akreditovane u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), Zakonom o naučnoistraživačkoj delat��osti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 50/06 – ispr., 18/10 i 112/15) i Zakonom o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“, br. 55/13).

Preduzetnik, registrovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, može izabrati da se akredituje ili u skladu sa kriterijumima i uslovima predviđenim za akreditaciju pravnih lica ili u skladu sa kriterijumima i uslovima za akreditaciju fizičkih lica. Nakon dobijene akreditacije, preduzetnik ne može promeniti izbor načina akreditacije.

Izuzetno, ne moraju se akreditovati međunarodne razvojne agencije i međunarodne organizacije kada na osnovu sporazuma sa Republikom Srbijom realizuju programe stručnog usavršavanja i za to angažuju realizatore akreditovane u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručno usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17).

Kriterijumi i uslovi za akreditaciju pravnih lica

Kriterijumi za akreditaciju pravnih lica jesu da poseduju:

1)  administrativne i stručne kapacitete za organizaciju i sprovođenje programa;
2)  relevantno organizaciono iskustvo u realizaciji stručnog usavršavanja, obuka ili obrazovanja odraslih;
3)  materijalno-tehničku opremljenost.

Uslovi za akreditaciju pravnih lica jesu:

1)  da ima bar jednog zaposlenog sa punim radnim vremenom koji je angažovan na administrativnim i organizacionim poslovima u vezi sa sprovođenjem obuka ili sličnih aktivnosti;
2)  da je u prethodne tri godine angažovalo najmanje pet trenera ili predavača koji zadovoljavaju uslove za akreditaciju fizičkih lica iz člana 5. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručno usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17);
3)  da je u prethodne tri godine organizovalo i realizovalo najmanje deset obuka ili sličnih aktivnosti (uključujući i predavanja, seminare, radionice i obuke na daljinu);
4)  da raspolaže prostorom za obuku, u vlasništvu, zakupu ili po osnovu ugovora o korišćenju;
5)  da raspolaže opremom i sredstvima za obuku (nameštaj, računari, projektori, table za prezentaciju i dr.)

Napomena

Svi dokumenti prilažu se u elektronskom obliku kao skenirani originalni dokumenti.  Nerazumljive ili nepotpune prijave se neće razmatrati.

Adresa na koju se podnose prijave

Prijave se podnose u elektronskom obliku putem internet stranice ministarstva, Portala eUprave ili elektronskom poštom na adresu akreditacija@mduls.gov.rs

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom pozivu

Vanja Bukvić, adresa: akreditacija@mduls.gov.rs

Rok za podnošenje prijava

Javni poziv za akreditaciju je otvoren tokom 2017. godine. 

Dokazi koji se prilažu

- Potpisan portfolio organizacije
- Izjava pravnog lica da poseduje odnosno koristi prostor za obuke
- Izjava pravnog lica o radnom angažovanju zaposlenog
- Potvrda pravnog lica o angažovanju fizičkih lica u svojstvu trenera/predavača
- Potvrda o organizaciji i realizaciji obuka i sličnih aktivnosti
- Izjava o posedovanju opreme i sredstava za sprovođenje obuka

Utvrđivanje ispunjenosti kriterijuma i uslova za akreditaciju i izdavanje akreditacije

Ispunjenost kriterijuma i uslova za akreditaciju utvrđuje se na osnovu podnetih prijava nakon objavljivanja javnih poziva.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministarstvo) obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: Savet) o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10. u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu.

Nakon rasprave o svim prijavama, Savet dostavlja ministru obrazloženi predlog da akredituje ili ne akredituje svakog pojedinačnog podnosioca prijave.

Na osnovu predloga Saveta, ministar donosi pojedični akt o akreditaciji za svakog realizatora, najkasnije mesec dana nakon usvajanja predloga Saveta.

Ako ministar ne usvoji predlog Saveta, o tome obaveštava Savet.

Akt o akreditaciji i akt o odbijanju akreditacije izdaju se u obliku rešenja.

Akt o akreditaciji i odbijanju akreditacije dostavljaju se običnom i elektronskom poštom. Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

http://www.mduls.gov.rs/

Birčaninova 6

011/3620-146

-