Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave


Naziv usluge

Javni poziv za akreditaciju PRAVNIH lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave , na nacionalnom Portalu eUprava i u dnevnom listu Politika.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje zasebne javne pozive za pravna lica i za fizička lica.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu.

Proces akreditacije pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave a podržava Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Cilj: Akreditacija lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave se sprovodi u skladu sa principima utvrđenim u Strategiji stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 27/15) a radi jačanja administrativnih kapaciteta zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama, profesionalizacije službenika i optimizacije resursa.

Akreditacija realizatora programa

Realizatori programa su:

1) pravna i fizička lica, koja na osnovu izdate akreditacije u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17) mogu da učestvuju u postupku odabira izvođača programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: programi),

2) državni organi, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave, službe koje ti organi osnivaju i nezavisna tela i organizacije osnovane zakonom kada realizuju programe,

3) ustanove i organizacije akreditovane u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17) i ustanove i organizacije akreditovane u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 50/06 – ispr., 18/10 i 112/15) i Zakonom o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“, br. 55/13).

Preduzetnik, registrovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, može izabrati da se akredituje ili u skladu sa kriterijumima i uslovima predviđenim za akreditaciju pravnih lica ili u skladu sa kriterijumima i uslovima za akreditaciju fizičkih lica. Nakon dobijene akreditacije, preduzetnik ne može promeniti izbor načina akreditacije.

Izuzetno, ne moraju se akreditovati međunarodne razvojne agencije i međunarodne organizacije kada na osnovu sporazuma sa Republikom Srbijom realizuju programe stručnog usavršavanja i za to angažuju realizatore akreditovane u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručno usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17).

Kriterijumi i uslovi za akreditaciju pravnih lica

Kriterijumi za akreditaciju pravnih lica jesu da poseduju:

1)  administrativne i stručne kapacitete za organizaciju i sprovođenje programa;
2)  relevantno organizaciono iskustvo u realizaciji stručnog usavršavanja, obuka ili obrazovanja odraslih;
3)  materijalno-tehničku opremljenost.

Uslovi za akreditaciju pravnih lica jesu:

1)  da ima bar jednog zaposlenog sa punim radnim vremenom koji je angažovan na administrativnim i organizacionim poslovima u vezi sa sprovođenjem obuka ili sličnih aktivnosti;
2)  da je u prethodne tri godine angažovalo najmanje pet trenera ili predavača koji zadovoljavaju uslove za akreditaciju fizičkih lica iz člana 5. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručno usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17);
3)  da je u prethodne tri godine organizovalo i realizovalo najmanje deset obuka ili sličnih aktivnosti (uključujući i predavanja, seminare, radionice i obuke na daljinu);
4)  da raspolaže prostorom za obuku, u vlasništvu, zakupu ili po osnovu ugovora o korišćenju;
5)  da raspolaže opremom i sredstvima za obuku (nameštaj, računari, projektori, table za prezentaciju i dr.)

Napomena

Svi dokumenti prilažu se u elektronskom obliku kao skenirani originalni dokumenti.  Nerazumljive ili nepotpune prijave se neće razmatrati.

Adresa na koju se podnose prijave

Prijave se podnose u elektronskom obliku putem internet stranice ministarstva, Portala eUprave ili elektronskom poštom na adresu akreditacija@mduls.gov.rs

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom pozivu

Vanja Bukvić, adresa: akreditacija@mduls.gov.rs

Rok za podnošenje prijava

Javni poziv za akreditaciju je otvoren tokom 2017. godine. 

Dokazi koji se prilažu

- Potpisan portfolio organizacije
- Izjava pravnog lica da poseduje odnosno koristi prostor za obuke
- Izjava pravnog lica o radnom angažovanju zaposlenog
- Potvrda pravnog lica o angažovanju fizičkih lica u svojstvu trenera/predavača
- Potvrda o organizaciji i realizaciji obuka i sličnih aktivnosti
- Izjava o posedovanju opreme i sredstava za sprovođenje obuka

Utvrđivanje ispunjenosti kriterijuma i uslova za akreditaciju i izdavanje akreditacije

Ispunjenost kriterijuma i uslova za akreditaciju utvrđuje se na osnovu podnetih prijava nakon objavljivanja javnih poziva.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministarstvo) obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: Savet) o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10. u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu.

Nakon rasprave o svim prijavama, Savet dostavlja ministru obrazloženi predlog da akredituje ili ne akredituje svakog pojedinačnog podnosioca prijave.

Na osnovu predloga Saveta, ministar donosi pojedični akt o akreditaciji za svakog realizatora, najkasnije mesec dana nakon usvajanja predloga Saveta.

Ako ministar ne usvoji predlog Saveta, o tome obaveštava Savet.

Akt o akreditaciji i akt o odbijanju akreditacije izdaju se u obliku rešenja.

Akt o akreditaciji i odbijanju akreditacije dostavljaju se običnom i elektronskom poštom. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

http://www.mduls.gov.rs/

Birčaninova 6

011/3620-146

-

eAnkete