Министарство државне управе и локалне самоуправе

Јавни позив за акредитацију ПРАВНИХ лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Јавни позив за акредитацију ПРАВНИХ лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе

На основу члана 121. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за акредитацију правних лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Овај позив објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе , на националном Порталу еУправа и у дневном листу Политика.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује засебне јавне позиве за правна лица и за физичка лица.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује јавне позиве за сваку календарску годину.

Процес акредитације правних лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе а подржава Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Циљ: Акредитација лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе се спроводи у складу са принципима утврђеним у Стратегији стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 27/15) а ради јачања административних капацитета запослених у градским и општинским управама, професионализације службеника и оптимизације ресурса.

Акредитација реализатора програма

Реализатори програма су:

1) правна и физичка лица, која на основу издате акредитације у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17) могу да учествују у поступку одабира извођача програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: програми),

2) државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, службе које ти органи оснивају и независна тела и организације основане законом када реализују програме,

3) установе и организације акредитоване у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17) и установе и организације акредитоване у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Законом о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06 – испр., 18/10 и 112/15) и Законом о образовању одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/13).

Предузетник, регистрован у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава, може изабрати да се акредитује или у складу са критеријумима и условима предвиђеним за акредитацију правних лица или у складу са критеријумима и условима за акредитацију физичких лица. Након добијене акредитације, предузетник не може променити избор начина акредитације.

Изузетно, не морају се акредитовати међународне развојне агенције и међународне организације када на основу споразума са Републиком Србијом реализују програме стручног усавршавања и за то ангажују реализаторе акредитоване у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручно усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17).

Критеријуми и услови за акредитацију правних лица

Критеријуми за акредитацију правних лица јесу да поседују:

1)  административне и стручне капацитете за организациjу и спровођење програма;
2)  релевантно организационо искуство у реализациjи стручног усавршавања, обука или образовања одраслих;
3)  материјално-техничку опремљеност.

Услови за акредитацију правних лица јесу:

1)  да има бар једног запосленог са пуним радним временом коjи jе ангажован на административним и организационим пословима у вези са спровођењем обука или сличних активности;
2)  да је у претходне три године ангажовалo наjмање пет тренера или предавача коjи задовољаваjу услове за акредитациjу физичких лица из члана 5. Правилника о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручно усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17);
3)  да jе у претходне три године организовалo и реализовалo наjмање десет обука или сличних активности (укључуjући и предавања, семинаре, радионице и обуке на даљину);
4)  да располаже простором за обуку, у власништву, закупу или по основу уговора о коришћењу;
5)  да располаже опремом и средствима за обуку (намештај, рачунари, пројектори, табле за презентацију и др.)

Напомена

Сви документи прилажу се у електронском облику као скенирани оригинални документи.  Неразумљиве или непотпуне пријаве се неће разматрати.

Адреса на коју се подносе пријаве

Пријаве се подносе у електронском облику путем интернет странице министарства, Портала еУправе или електронском поштом на адресу akreditacija@mduls.gov.rs

Лице задужено за давање обавештења о јавном позиву

Вања Буквић, адреса: akreditacija@mduls.gov.rs

Рок за подношење пријава

Jавни позив за акредитацију је отворен током 2017. године. 

Докази који се прилажу

- Потписан портфолио организације
- Изјава правног лица да поседује односно користи простор за обуке
- Изјава правног лица о радном ангажовању запосленог
- Потврда правног лица о ангажовању физичких лица у својству тренера/предавача
- Потврда о организацији и реализацији обука и сличних активности
- Изјава о поседовању опреме и средстава за спровођење обука

Утврђивање испуњености критеријума и услова за акредитацију и издавање акредитације

Испуњеност критеријума и услова за акредитацију утврђује се на основу поднетих пријава након објављивања јавних позива.

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: министарство) обавештава Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет) о пристиглим пријавама на јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања до 10. у месецу за пријаве поднете у претходном месецу.

Након расправе о свим пријавама, Савет доставља министру образложени предлог да акредитује или не акредитује сваког појединачног подносиоца пријаве.

На основу предлога Савета, министар доноси поједични акт о акредитацији за сваког реализатора, најкасније месец дана након усвајања предлога Савета.

Ако министар не усвоjи предлог Савета, о томе обавештава Савет.

Акт о акредитациjи и акт о одбијању акредитације издаjу се у облику решења.

Акт о акредитациjи и одбијању акредитације достављају се обичном и електронском поштом. Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-