Министарство државне управе и локалне самоуправе


Назив услуге

Јавни позив за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе

На основу члана 121. Став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Овај позив објављује се на интернет презентацији Министарства државне управe и локалне самоуправе , на Порталу еУправa и у дневном листу Политика.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује засебне јавне позиве за правна лица и за физичка лица.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује јавне позиве за сваку календарску годину.

Процес акредитације физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе а подржава Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Циљ: Акредитација лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе се спроводи у складу са принципима утврђеним у Стратегији стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 27/15) а ради јачања административних капацитета запослених у градским и општинским управама, професионализације службеника и оптимизације ресурса.

Акредитација реализатора програма

Реализатори програма су:

1)  правна и физичка лица, која на основу издате акредитације у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17) могу да учествују у поступку одабира извођача програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: програми),

2)  државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, службе које ти органи оснивају и независна тела и организације основане законом када реализују програме,

3)  установе и организације акредитоване у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17) и установе и организације акредитоване у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Законом о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06 – испр., 18/10 и 112/15) и Законом о образовању одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/13).

Предузетник, регистрован у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава, може изабрати да се акредитује или у складу са критеријумима и условима предвиђеним за акредитацију правних лица или у складу са критеријумима и условима за акредитацију физичких лица. Након добијене акредитације, предузетник не може променити избор начина акредитације.

Изузетно, не морају се акредитовати међународне развојне агенције и међународне организације када на основу споразума са Републиком Србијом реализују програме стручног усавршавања и за то ангажују реализаторе акредитоване у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17).

Критеријуми и услови за акредитацију физичких лица

Критеријуми за акредитацију физичких лица јесу да поседују:

1)  формално образовање;
2)  професионално искуство и доказану стручност у одређеноj области или областима;
3)  неопходна методолошка знања и вештине;
4)  одговарајуће искуство у стручном усавршавању или образовању одраслих.

Услови за акредитацију физичких лица јесу:

1)  да има најмање завршено средње образовање;
2)  да има наjмање пет година професионалног искуства у области за коjу жели да се акредитуjе;
3)  да поседује релeвантан доказ о методолошким знањима и вештинама(потврда о завршеној обуци за тренера, сертификат о компетенциjама за образовање одраслих, препоруке организатора обука, видео записе о реaлизованим обукама и слично);
4)  да је реализовало наjмање три обуке (укључуjући предавања, семинаре, презентациjе, радионице и обуке на даљину) у периоду од претходне три годинe.

Физичка лица која се налазе на листи реализатора програма у складу са прописима о стручном усавршавању државних службеника не морају доказивати испуњеност услова из члана 5. став.3 Правилника о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17).

Напомена

Сви документи прилажу се у електронском облику као скенирани оригинални документи. Видео записи достављају се електронском поштом на адресу: akreditacija@mduls.gov.rs са позивом на број апликације (“EGN" број апликације са Портала еУправа), именом и презименом подносиоца пријаве као и датумом подношења исте.
Неразумљиве или непотпуне пријаве се неће разматрати.

Адреса на коју се подносе пријаве

Пријаве се подносе у електронском облику путем интернет странице министарства, Портала еУправе или електронском поштом на адресу akreditacija@mduls.gov.rs

Лице задужено за давање обавештења о јавном позиву

Вања Буквић, адреса електронске поште: akreditacija@mduls.gov.rs

Рок за подношење пријава

Jавни позив за акредитацију је отворен током 2017. године. 

Докази који се прилажу

- Потписана биографија

- Скенирани оригинал дипломе

- Доказ о методолошким знањима и вештинама (потврда о завршеној обуци за тренере, сертификат о компетенцијама за образовање одраслих, препоруке организатора обука, видео записе о реализованим обукама и слично)

- Доказ да jе у претходне три године организовао/ла и реализовао/ла наjмање три обуке (укључуjући предавања, семинаре, радионице, презентације и обуке на даљину) у складу са захтевом из формулара за пријаву.

Утврђивање испуњености критеријума и услова за акредитацију и издавање акредитације

Испуњеност критеријума и услова за акредитацију утврђује се на основу поднетих пријава након објављивања јавних позива.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе о пристиглим пријавама на јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања до 10. у месецу за пријаве поднете у претходном месецу.

Након расправе о свим пријавама, Савет доставља министру образложени предлог да акредитује или не акредитује сваког појединачног подносиоца пријаве.

На основу предлога Савета, министар доноси поједични акт о акредитацији за сваког реализатора, најкасније месец дана након усвајања предлога Савета.

Ако министар не усвоjи предлог Савета, о томе обавештава Савет.

Акт о акредитациjи и акт о одбијању акредитације издаjу се у облику решења.

Акт о акредитациjи и одбијању акредитације достављају се обичном и електронском поштом.

Оригинални обрасциМинистарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-

еАнкете