Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - ��snove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; - nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; - primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine; - sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; - zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; - prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; - utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; - zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; - zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; - upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; - upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; - stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; - odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom. Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; - registar zagađujućih materija i dr.); - sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; - upravljanje Nacionalnom laboratorijom; - prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; - vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; - saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.


Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Organ u kome se radna mesta popunjavaju

 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd

Radno mesto koja se popunjava

 

Za drugostepene upravne postupke i upravne sporove u oblasti zaštite životne sredine, zvanje samostalni savetnik, Grupa za upravne i upravno-nadzorne poslove iz oblasti zaštite životne sredine, Sektor za pravne i normativne poslove –  1 izvršilac.

Opis

 

Priprema drugostepene odluke povodom izjavljene žalbe u složenim predmetima; ispituje zakonitost prvostepenog akta Ministarstva, imalaca javnih ovlašćenja, opštinskih, gradskih, pokrajinskih i republičkih inspektora za zaštitu životne sredine u pogledu pravilne primene zakona iz oblasti zaštite životne sredine i pravila upravnog postupka; ispituje zakonitost konačnih, izvršnih ili pravnosnažnih akata i priprema drugostepene odluke po osnovu prava nadzora; priprema odgovore na tužbe protiv drugostepenih odluka Ministarstva, odnosno Administrativne komisije Vlade u upravnim sporovima i u vezi sa tim pribavlja spise predmeta od prvostepenog organa i te spise kompletira uz odgovor na tužbu; priprema  odluke u skladu sa stavom Upravnog suda u postupcima odlučivanja po tužbama u upravnim sporovima; analizira podatke neophodne za izradu periodičnih i godišnjih izveštaja o radu Odseka i učestvuje u njihovoj izradi; učestvuje u izradi analiza, izveštaja i informacija u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite životne sredine; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku - usmeno; poznavanje Zakona o zaštiti životne sredine – usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije usmeno.

Gde i kako

Mesto rada: Novi Beograd, Omladinskih brigada br.1

Adresa na koju se podnosi prijava za konkurs: poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd,  sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresi Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd.

Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Radmila Simović i Mirjana Krsmanović,  tel. broj 011-3132-571.

Opšti uslovi za zaposlenje

Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu na konkurs

Dokazi koji se prilažu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo), izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu. 

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine www.mpzzs.gov.rs, u delu Konkursi.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15) je, između ostalog, propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava; da osnovni sud odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta 2017. godine; da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika. 

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se  u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, počev od 08.05.2017. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telegramom, telefonom ili na mejl adresu koju su naveli u prijavi.

Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Napomena

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na oglasnoj tabli i  web stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine  www.mpzzs.gov.rs, web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, gde se može pogledati opis poslova radnog mesta kao i na web stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.Ministarstvo zaštite životne sredine

http://www.ekologija.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

011/3110-271

011/3110-298

eAnkete