Opština Raška

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Organ zadužen za sprovođenje

 ODSEK ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

Nadzorni organ

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Opis

U načelu, sve vrste informacija, koje su sadržane u nekom dokumentu, kojim raspolažu organi opštine Raška, koje su nastale u radu ili u vezi sa radom organa opštine Raška mogu se dobiti na osnovu zahteva za pristup informacijama.

Pristup informacijama može biti uskraćen ili ograničen u vezi sa sledećim vrstama informacija i iz sledećih razloga:

Ako je tražena informacija već dostupna na Internetu, postupiće se na osnovu člana 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja tako što će  se podnosiocu zahteva, umesto omogućavanja uvida ili kopije dokumenta, dostaviti tačna internet adresu na kojoj se informacija može pročitati ili dokument preuzeti.

Zahtevi mogu biti delimično ili potpuno odbijeni na osnovu člana 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Podnosiocu zahteva, u načelu, neće biti omogućen pristup u lične podatke, a biće omogućen u delove dokumenta koji preostaju kada se iz njega izdvoje informacije koje se štite po ovom osnovu, na način predviđen čl. 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Podaci o drugim podnetim zahtevima za pristup informacijama (uskratiti ćese podatak o imenu i prezimenu žalioca, adresi i drugim kontaktima, kao i ličnepodatke drugih lica koja se pominju u žalbi).

Podaci o zaposlenim licima (uskratiti će se pristup njihovim ličnimpodacima npr. matični broj, datum rođenja, kućna adresa i broj telefona,nacionalnost, podaci o zdravstvenom stanju, socijalnom statusu i sl).

Podaci o isplatama (uskratiti će se pojedine lične podatke lica koja dobijajuisplate iz budžeta - broj računa u banci, matični broj, adresa stanovanja).

Kada se zahtevom traže informacije iz nekog predmeta koji je u postupku predorganom, proceniće se da li je nužno uskratiti pristup informaciji privremeno,za vreme trajanja postupka, ako bi to moglo ugroziti dalje vođenje postupka.

S obzirom na to da nije u potpunosti moguće unapred predvideti svaku situaciju u kojoj bi bilo opravdano uskratiti pristup nekoj informaciji,napominjemo da je moguće da se i u okviru drugih kategorija informacija, osim onih koje su izričito navedene u ovom poglavlju, nađu neki podaci u koje bi bio uskraćen pristup na osnovu zaštite privatnosti lica na koja se ti podaci odnose.

Takođe, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predvideo je mogućnost da se pravo na pristup informacijama uskrati ukoliko postoji pretežniji interes koji se može suprotstaviti interesu tražioca (javnosti) da zna.

Prema odredbama člana 9. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja tražiocu se neće se omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako bi se time:

  -  ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica ;
  -  ugrozilo, omelo ili otežalo  sprečavanje  ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka odnosno sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne, vođenje kojeg drugog pravno uređenog postupka, fer postupanje i pravično suđenje;
  -  ozbiljno ugrozila odbrana zemlje, nacionalna ili javna bezbednost, međunarodni odnosi;
  -  bitno umanjila sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;
  -  učinila dostupnim informacija ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna i druga tajna, odnosno informacija koja je dostupna samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne  ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.

Gde i kako

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom organa opštine Raška i koje se nalaze na nekom dokumentu koji je u posedu organa opštine Raška, može se podneti na neki od sledećih načina:

- u pisanoj formi na poštansku adresu: „Opštinska uprava opštine Raška“,36350  Raška, ul.Predraga Vilimonovića br.1,
- elektronskom poštom, na adresu: dimitrije.nankovski@raska.gov.rs
- usmeno, na zapisnik na šalteru br.1 u Prijemnoj kancelariji,od 07,00 do 15,00 časova;

U vezi sa podnošenjem zahteva i ostvarivanjem prava na pristup informacijama, ističe se da:

Svako (npr. domaće i strano, fizičko i pravno lice) može da podnese zahtev za pristup informacijama;

Zahtev mora da sadrži ime ili naziv podnosioca zahteva, adresu podnosioca zahteva i što precizniji opis informacije koja se traži;

U zahtevu se ne mora navesti razlog traženja informacije;

Pravo na pristup informacijama se može ostvariti tako što će se tražiti nešto od sledećeg: uvid u dokument koji sadrži informaciju, kopija dokumenta na kojem se informacija nalazi, obaveštenje o tome da li organ poseduje informaciju, obaveštenje o tome da li je informacija inače dostupna;

Pravna podloga

 Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10).

Korisni linkoviIzvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Opština Raška

http://www.raska.gov.rs

Ibarska 2

036736244

036736204

eAnkete