Grad Sremska Mitrovica

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak


Naziv usluge

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU
GRADA SREMSKA MITROVICA
Trg Svetog Dimitrija 13,  22000 Sremska Mitrovica

Opis

Pravo na roditeljski dodatak imaju majke – porodilje za novorođenu bebu i to za I, II, III, IV dete u porodici, ukoliko imaju državljanstvo Republike Srbije i mesto prebivališta na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.
Postupak se pokreće po prijemu zahteva (majka ili otac deteta), ocenjuju se podneti dokazi, pribavljaju se po službenoj dužnosti u skladu sa čl.103., st.3  Zakona o opštem upravnom postupku. Po kompletiranju dokumentacije, podaci o majci, ocu i deci se ubacuju u jedinstveni sistem za celu teritoriju RS – roditeljski dodatak za I, II, III, IV dete.
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi se najkasnije do navršenih šest /6/ meseci života deteta.
Rok za rešavanje predmeta je 30 dana.
Rešenje (sistemsko) se dostavlja podnosiocu zahteva putem pošte.
Žalba se može uložiti u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Gde i kako

Obrazac zahteva, kao i izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka možete preuzeti:
- iz paragrafa „Originalni obrasci“ konkretne usluge (do iste eUsluge možete doći i preko Portala eUprave-izborom Gradska uprava Sremska Mitrovica i preko sajta Grada Sremska Mitrovica–izborom eUsluge ili eUprava.
- na šalterima  Uslužnog centra Grada Sremska Mitrovica Trg Svetog Dimitrija 13, gde se vrši i predaja zahteva i potrebne dokumentacije.

Potrebna dokumentacija:
1.     Izvodi iz matične knjige rođenih za svu svoju decu
2.     Uverenje o prebivalištu  za dete ili decu
3.     Uverenje o državljanstvu za majku
4.     Fotokopije (očitane lične karte za oba roditelja)
5.     Fotokopija zdravstvene knjižice majke (važeća overa)
6.     Uverenje Centra za socijalni rad da se majka neposredno brine i stara o detetu za koje je podnela zahtev i deci iz prethodnog reda rođenja; da deca iz prethodnog reda rođenja nisu data na usvajanje, niti u starateljsku porodicu.
7.    Izjava podnosioca zahteva u smislu čl.103. st.3 Zakona o opštem upravnom postupku vezano za pribavljanje podataka po službenoj dužnosti

NAPOMENA: Članom 103. Stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.Glasnik RS" broj 18/2016) predviđeno je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, Zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.
(Potrebno je obavezno popuniti i potpisati Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka)

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 022/610-566 lokal 110 ili u Gradskom uslužnom centru.

Pravni osnov

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 18/16);
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS" br. 16/02, 115/05 i 107/09);
Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ("Službeni glasnik RS" br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 i 73/10).Komentari

Grad Sremska Mitrovica

www.sremskamitrovica.rs

Svetog Dimitrija 13

022/610-566

022/610-562

eAnkete