Grad Sremska Mitrovica

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak


Naziv usluge

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU
GRADA SREMSKA MITROVICA
Trg Svetog Dimitrija 13,  22000 Sremska Mitrovica

Opis

Pravo na roditeljski dodatak imaju majke – porodilje za novorođenu bebu i to za I, II, III, IV dete u porodici, ukoliko imaju državljanstvo Republike Srbije i mesto prebivališta na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.
Pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije sposobna da vrši svoje roditeljsko pravo, ili ukoliko je strana državljanka.
Postupak se pokreće po prijemu zahteva (majka ili otac deteta), ocenjuju se podneti dokazi, pribavljaju se po službenoj dužnosti u skladu sa čl.103., st.3  Zakona o opštem upravnom postupku. Po kompletiranju dokumentacije, podaci o majci, ocu i deci se ubacuju u jedinstveni sistem za celu teritoriju RS – roditeljski dodatak za I, II, III, IV dete.
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi se najkasnije do navršenih šest /6/ meseci života deteta.
Rok za rešavanje predmeta je 30 dana.
Rešenje (sistemsko) se dostavlja podnosiocu zahteva putem pošte.
Žalba se može uložiti u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Gde i kako

Obrazac zahteva, kao i izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka možete preuzeti:
- iz paragrafa „Originalni obrasci“ konkretne usluge (do iste eUsluge možete doći i preko Portala eUprave-izborom Gradska uprava Sremska Mitrovica i preko sajta Grada Sremska Mitrovica–izborom eUsluge ili eUprava.
- na šalterima  Uslužnog centra Grada Sremska Mitrovica Trg Svetog Dimitrija 13, gde se vrši i predaja zahteva i potrebne dokumentacije.

Potrebna dokumentacija:
1.     Izvodi iz matične knjige rođenih za svu svoju decu
2.     Uverenje o prebivalištu  za dete ili decu
3.     Uverenje o državljanstvu za majku
4.     Fotokopije (očitane lične karte za oba roditelja)
5.     Fotokopija zdravstvene knjižice majke (važeća overa)
6.     Uverenje Centra za socijalni rad da se majka neposredno brine i stara o detetu za koje je podnela zahtev i deci iz prethodnog reda rođenja; da deca iz prethodnog reda rođenja nisu data na usvajanje, niti u starateljsku porodicu.
7.    Izjava podnosioca zahteva u smislu čl.103. st.3 Zakona o opštem upravnom postupku vezano za pribavljanje podataka po službenoj dužnosti

NAPOMENA: Članom 103. Stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.Glasnik RS" broj 18/2016) predviđeno je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, Zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.
(Potrebno je obavezno popuniti i potpisati Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka).

Uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak u slučaju kada je majka deteta strani državljanin potrebno je da otac deteta priloži, pored propisanih dokaza za sebe i dokaze koji se odnose na ispunjenost uslova na strani majke.
U tom smislu potrebno je priložiti:
1.   Dokaz da je majka strani državljanin (uverenje o državljanstvu)
2.  Dokaz da majka ima status stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije (fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odn. fotokopija pasoša)
3.   Dokaz o zdravstvenom osiguranju majke
4.   Dokaz o postojanju bračne odnosno vanbračne zajednice majke sa ocem deteta
5.   Uverenje organa starateljstva da se majka neposredno brine i stara o detetu za koje je podnela zahtev i uverenje nadležne službe uobičajenog boravišta iz zemlje čiji je majka državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja
6.   Dokaz da u zemlji uobičajenog boravišta, čiji je državljanin, majka nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak.

Navedeni dokazi moraju biti izdati u skladu sa pravilima za priznavanje stranih javnih isprava - prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom ("APOSTILLE")

 Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 022/610-566 lokal 110 ili u Gradskom uslužnom centru.

Pravni osnov

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 18/16);
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS" br. 16/02, 115/05 i 107/09);
Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ("Službeni glasnik RS" br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 i 73/10);
Odluka Ustavnog suda Republike Srbije broj: IUz-40/2012 od 11.jula 2014.godine. Komentari

Grad Sremska Mitrovica

www.sremskamitrovica.rs

Svetog Dimitrija 13

022/610-566

022/610-562

eAnkete