Grad Sremska Mitrovica

Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta


Naziv usluge

Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU
GRADA SREMSKA MITROVICA
Trg Svetog Dimitrija 13,  22000 Sremska Mitrovica

Opis

Svrha postupka je ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege  deteta. Postupak se pokreće po prijemu zahteva podnosioca i od strane uprave upućuje nadležnoj lekarskoj komisiji (prema sedištu poslodavca) radi davanja mišljenja o vrsti i stepenu ometenosti deteta. Po dobijanju mišljenja, stranka ili poslodavac dostavljaju upravi potrebnu dokumentaciju. Po okončanju administrativnog postupka, donosi se rešenje o priznavanju prava  na naknadu zarade za vreme odsustva radi posebne nege deteta koje se dostavlja poslodavcu i podnosiocu zahteva putem pošte.
Rok za rešavanje predmeta je 30 dana.
Ukoliko podnosilac zahteva nije zadovoljan sa ishodom rešenja, može podneti žalbu u roku od 15 dana
od dana prijema rešenja
.

Gde i kako

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta možete preuzeti:
- iz paragrafa „Originalni obrasci“ konkretne usluge  (do iste eUsluge možete doći i preko Portala eUprave - izborom Gradska uprava Sremska Mitrovica  i preko sajta Grada Sremska Mitrovica – izborom eUsluge ili eUprava.
- na šalterima  Uslužnog centra Grada Sremska Mitrovica Trg Svetog Dimitrija 13, gde se vrši i  predaja zahteva i potrebne dokumentacije.

Potrebna dokumentacija:
1.     Izveštaj lekara specijaliste o zdravstvenom stanju deteta
2.     Fotokopija zdravstvene knjižice majke (važeća overa)
3.     Nalaz i mišljenje lekarske komisije
4.     Doznaka lekara – izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad
5.     Rešenje poslodavca o pravu na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
6.     Potvrda o dužini radnog odnosa
7.   Lica koja samostalno obavljaju delatnost prilažu rešenje Agencije za privredne registre (da je privredni subjekt privremeno zatvoren ili da je postavljen poslovođa koji nastavlja sa radom). 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 022/610-566 lokal 110 

Pravni osnov

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 18/16);
Zakon o radu (Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13);
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS" br. 16/02, 115/05 i 107/09);
Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ("Službeni glasnik RS" br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 i 73/10 i 27/11-US).
Pravilnik o uslovima, posupku i načinu ostvarivanja prava na odsusvo sa rada radi posebne nege deteta ("Službeni glasnik RS" br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 i 73/10 i 27/11-US).Komentari

Grad Sremska Mitrovica

www.sremskamitrovica.rs

Svetog Dimitrija 13

022/610-566

022/610-562

eAnkete