Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; - nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; - primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine; - sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; - zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; - prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; - utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; - zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; - zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; - upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; - upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; - stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; - odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom. Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; - registar zagađujućih materija i dr.); - sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; - upravljanje Nacionalnom laboratorijom; - prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; - vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; - saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.


Pravni osnov

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-172/2017 od 26.01.2017. godine,  oglašava

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Organ zadužen za sprovođenje

Organ u kome se radna mesta popunjavaju: 
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nemanjina br. 22-26, Beograd,
Uprava za zaštitu bilja, Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd,
Republička direkcija za vode, Bulevar umetnosti br. 2a, Novi Beograd

Radna mesta koja se popunjavaju

1. Radno mesto za izradu propisa iz oblasti poljoprivrede, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za normativne poslove i i harmonizaciju propisa iz oblasti poljoprivrede, Sektor za pravne i normativne poslove, 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Ministarstva; učestvuje u praćenju primene i analizira propise iz delokruga Ministarstva radi predlaganja aktivnosti u cilju njihove realizacije; daje ocenu usklađenosti propisa sa propisima EU i učestvuje u izradi harmonigrama, uporednog pregleda podudaranja odredbi svakog člana propisa sa primarnim i sekundarnim izvorima prava EU; priprema osnovne elemente za definisanje projekata iz različitih oblasti i izrađuje ugovore o izabranim projektima; priprema odgovore na pismene predstavke pravnih lica i građana iz delokruga Ministarstva i poslanička pitanja; daje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave; izrađuje nacrte ugovora i rešenja koji proističu iz uredbi i drugih podzakonskih akata; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

           Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

            Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast poljoprivrede i poznavanje procedura i postupka izrade i donošenja normativnih akata- usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije -  usmeno.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina br. 22-24

2. Radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, Odsek fitosanitarne inspekcije Kragujevac, sa mestom rada u Kragujevcu, Odeljenje fitosanitarne inspekcije u Upravi za zaštitu bilja, 1 izvršilac
Opis poslova: Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO organizama u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisimakoji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: - poznavanje Zakona o zdravlju bilja, Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Zakona o genetički modifikovanim organizmima, Zakona o semenu, Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, Zakona o bezbednosti hrane i Zakona o opštem upravnom postupku – usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije -  usmeno. 

Mesto rada: Kragujevac, ul. Save Kovačevića br. 7


3. Radno mesto vodni inspektor, u zvanju savetnik, Odsek vodne inspekcije Kraljevo, sa mestom rada u Šapcu, Odeljenje vodne inspekcije u  Republičkoj direkciji za vode, 1 izvršilac. 
           Opis poslova: Vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenje drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostvaljenom vodnom režimu; vrši kontrolu vodnih dozvola, vodnih saglasnosti, potvrda, dokumentacije za odbranu od poplava, vodnih knjiga, poslovnih knjiga, katastra voda, katastra zagađivača voda, katastra bujičnih tokova i katastra vodoprivrednih objekata, i ostalih dokumenata; vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodnim saglasnostima, vodnim dozvolama i potvrdama; kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost tih objekata i postrojenja, kao i funkcionisanje, ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda; kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima, jezerima i podzemnim vodama; kontroliše postojanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

              Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti građevinsko inženjerstvo– hidrotehnički smer ili iz naučne oblasti biotehničke nauke – bujičarski smer ili vodoprivredni smer ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o vodama, Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku - usmeno; poznavanje propisa koji uređuju oblast državne uprave - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Šabac, Gospodar Jevremova br. 6.

4. Radno mesto vodni inspektor, u zvanju savetnik, Odsek vodne inspekcije Kraljevo, sa mestom rada u Čačku, Odeljenje vodne inspekcije u  Republičkoj direkciji za vode, 1 izvršilac.

             Opis poslova: Vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenje drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostvaljenom vodnom režimu; vrši kontrolu vodnih dozvola, vodnih saglasnosti, potvrda, dokumentacije za odbranu od poplava, vodnih knjiga, poslovnih knjiga, katastra voda, katastra zagađivača voda, katastra bujičnih tokova i katastra vodoprivrednih objekata, i ostalih dokumenata; vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodnim saglasnostima, vodnim dozvolama i potvrdama; kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost tih objekata i postrojenja, kao i funkcionisanje, ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda; kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima, jezerima i podzemnim vodama; kontroliše postojanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
                Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti građevinsko inženjerstvo– hidrotehnički smer ili iz naučne oblasti biotehničke nauke – bujičarski smer ili vodoprivredni smer ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o vodama, Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku - usmeno; poznavanje propisa koji uređuju oblast državne uprave - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Čačak, Župana Stracimira br. 2.

5. Radno mesto vodni inspektor, u zvanju savetnik, Odsek vodne inspekcije Smederevo, sa mestom rada u Zaječaru, Odeljenje vodne inspekcije u  Republičkoj direkciji za vode, 1 izvršilac.

             Opis poslova: Vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenje drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostvaljenom vodnom režimu; vrši kontrolu vodnih dozvola, vodnih saglasnosti, potvrda, dokumentacije za odbranu od poplava, vodnih knjiga, poslovnih knjiga, katastra voda, katastra zagađivača voda, katastra bujičnih tokova i katastra vodoprivrednih objekata, i ostalih dokumenata; vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodnim saglasnostima, vodnim dozvolama i potvrdama; kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost tih objekata i postrojenja, kao i funkcionisanje, ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda; kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima, jezerima i podzemnim vodama; kontroliše postojanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti građevinsko inženjerstvo– hidrotehnički smer ili iz naučne oblasti biotehničke nauke – bujičarski smer ili vodoprivredni smer ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o vodama, Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku - usmeno; poznavanje propisa koji uređuju oblast državne uprave - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Zaječar, Trg oslobođenja br. 1.

6. Radno mesto za poslove nabavki i za obradu finansijske dokumentacije za isplatu tekućih izdataka, u zvanju mlađi savetnik – pripravnik*, Grupa za ekonomsko - finansijske poslove u  Republičkoj direkciji za vode, 1 izvršilac. Radni odnos se zasniva na određeno vreme i traje godinu dana.

Opis poslova: Prikuplja podatke potrebne za izradu plana nabavki Direkcije i Budžetskog fonda za vode Republike Srbije za tekuću godinu, učestvuje u pripremi izveštaaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu i tromesečnih izveštaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i nabavkama na koje se zakon ne primenjuje; učestvuje u pripremi predloga odluke o pokretanju postupka javne nabavke, odnosno nabavke na koju se zakon ne primenjuje i predloga rešenja o obrazovanju komisije za javne nabavke; priprema elemente i učestvuje u priprema oglasa o javnim nabavkama, predloga odluke o dodeli ugovora, o zaključenju okvirnog sporazuma, o obustavi postupka javne nabavke, o priznavanju kvalifikacije; učestvuje u radu komisije za javne nabavke, pripremi konkursne dokumentacije, izmenama i/ili dopunama konkursne dokumentacije; obrađuje dokumentaciju i priprema za plaćanje naloge za isplatu po ekonomskim klasifikacijama koje se odnose na tekuće rashode u Direkciji; priprema i izdaje potvrde o visini ostvarenih primanja na godišnjem nivou; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

             Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.
 
U izbornom postupku proveravaju se: 
Znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti – posredno, putem standardizovanih testova; veštine komunikacije – usmeno.

Mesto rada: Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1.
 

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs:

Poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd,  sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresi Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Lice za davanje obaveštenja o konkursu:

Svetlana Trpković, telefon 011 3621-958.

Opšti uslovi za zaposlenje na svim radnim mestima:

Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs za radna mesta pod rednim brojem 1.-5.: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;  uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).  

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs za radno mesto pod rednim brojem 6 (za prijem pripravnika): prijava sa biografijom; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; uverenje o podacima o osiguranju (stažu osiguranja), koje izdaje Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja (kandidati koji u navedenom uverenju imaju evidentiran staž osiguranja potrebno je da dostave i dokaze odnosno potvrde, rešenja i druge akte iz kojih se vidi sa kojim stepenom stručne spreme i u kojem periodu su stekli radni staž).

Napomena:

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Svi  dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj u sudu,  opštini ili kod javnog beležnika. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine www.mpzzs.gov.rs, u delu Konkursi. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u prostorijama „Palate Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo,  i u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd,  Uprave za zaštitu bilja, Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd i Republičke direkcije za vode, Bulevar umetnosti br. 2a, Novi Beograd,  počev od 03.04.2017. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni elektronskom poštom ili telefonskim putem,  na kontakte koje su naveli u prijavi.

Napomene:

Za radna mesta pod rednim brojem 1.–5. radni odnos se zasniva na neodređeno vreme, a za radno mesto pod rednim brojem 6. radni odnos se zasniva na određeno vreme i traje jednu godinu.

Za radna mesta pod rednim brojem 1-5.: 

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.  Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. 


Za radno mesto pod rednim brojem 6.: 
 
Pripravnik* - Zakonom o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05 – ispr., 83/05 – ispr., 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 i 99/14) propisano je da je pripravnik lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad; da se izuzetno radni odnos u statusu pripravnika može zasnovati i sa licem koje je kod drugog poslodavca bilo u radnom odnosu kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu obrazovanja koji je uslov za rad na tim poslovima; da se vreme provedeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca ne uračunava u pripravnički staž; da pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine traje jednu godinu; da pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa, kao i da pripravnik polaže državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze. 

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na oglasnoj tabli i  web stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine  www.mpzzs.gov.rs, Uprave za zaštitu bilja i Republičke web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, gde se može pogledati opis poslova radnog mesta,  na portalu e-uprave, i na web stranici  i u periodičnom izdanju  oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Originalni obrasciMinistarstvo zaštite životne sredine

http://www.ekologija.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

011/3110-271

011/3110-298