Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije


Naziv usluge

Javni poziv za finansiranje programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji

Organ zadužen za sprovođenje

Komesarijat za izbeglice i migracije

Datum objavljivanja

03.03.2017.

Rok za dostavljanje ponuda

21.03.2017.

Pravni osnov

Na osnovu člana 7. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 45/02 i 30/10), člana 10. stav 5. Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS“, broj 107/12), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 99/16), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09)  i Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12, 94/2013), i Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 94/13 i 93/2015) i Odluke Komesara broj: 553-286/17 od 3. marta 2017. godine, raspisuje se konkurs

Tekst konkursa

1. Raspisuje se javni poziv za finansiranje programa  civilnog društva od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

2. Program iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: oblast u kojoj se program realizuje, teritoriju na kojoj bi se program realizovao, vreme i dužinu trajanja programa, vrstu i obim aktivnosti koji bi se vršili u toku realizacije programa i ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa.

3. Prioritet za finansiranje imaće projekti koji se bave  pružanjem pravne pomoći u aktivnostima od značaja za ostvarivanje imovinskih prava izbeglica i interno raseljenih lica u zemlji/mestu porekla, programi usmereni podizanju svesti javnosti o problemima i preprekama sa kojima se migranti suočavaju, promovisanje i jačanje tolerancije na nacionalnom i lokalnom nivou,  unapređenje informisanosti u oblastima od značaja za korisnicku populaciju.

4. Na konkursu mogu da učestvuju udruženja, registrovana na teritoriji Republike Srbije, koja se bave pitanjima od značaja za gore navedene kategorije migranata. Pod udruženjem, u smislu Uredbe, podrazumeva se dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom, upisana u registar nadležnog organa u skladu sa zakonom.

5. Konkursna dokumentacija, sa napomenom za „Javni poziv za finasiranje predloga programa“, predaje se lično na pisarnici Komesarijata za izbeglice i migracije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova ili se dostavlja putem pošte preporučeno. Potpuna Konkursna dokumentacija sadrži:

 -  Predlog projekta kojim se konkuriše u propisanoj formi (štampana forma) - formular za izradu predloga programa koji se može preuzeti sa internet strane Komesarijata za izbeglice  i migracije www.kirs.gov.rs;

 -  overenu izjavu  kojom ovlašćeno lice izjavljuje da udruženje koje je podnosilac programa nije konkurisalo za finansiranje istog programa ili iste komponente programa kod druge institucije koja je korisnik budžeta Republike Srbije. Obrazac izjave se može preuzeti sa internet strane Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs;

 -  Broj podračuna kod Uprave za trezor za uplatu novčanih sredstava Komesarijata.

5.a. Za učešće na Javnom pozivu, potrebno je da su organizacije civilnog     društva opravdale sredstva dodeljena po javnim pozivima iz prethodnih godina, zaključno sa Drugim javnim pozivom objavljenim 6. juna 2016. godine.

6. Ukupan iznos obezbeđenih sredstava iznosi 3.000.000,00 RSD.

7. Minimalni iznos sredstava po zahtevu iznosi 50.000,00 RSD dok maksimalni iznos sredstava po zahtevu iznosi 500.000,00 RSD.

8. Prilikom realizacije programa, dozvoljena su prelivanja sredstava sa različitih  linija maksimalno do 10% od visine planiranih troškova na budžetskoj liniji. Sredstva koja ne budu namenski utrošena, moraju se vratiti Komesarijatu za izbeglice i migracije. Isplata opredeljenih sredstava biće izvršena u skladu sa dinamikom izvršenja budžeta Republike Srbije za 2017. godinu i dinamikom realizacije programa.

9. Da bi projekti učesnika konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:

 -  Da sadrže svu traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu podnetu u propisanom roku;

 -  Da projekat doprinosi unapređenju položaja ciljne grupe ovog Javnog poziva.

10. Neblagovremene i nepotpune prijave će biti izuzete iz razmatranja.

11. Lista vrednovanja i rangiranja podnetih projekata biće utvrđena u skladu sa  čl. 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 8/12, 94/2013 i 93/2015), a na osnovu sledećih kriterijuma: ispunjavanja uslova u pogledu ciljeva programa; stepen ostvarivanja cilja programa i stepen mogućnosti unapređenja pol��žaja krajnjih korisnika programa; teritorijalne zastupljenosti programa; kapaciteta za realizaciju programa – broj lica angažovanih na projektu, znanje, iskustvo i stručnost angažovanih lica; prethodnog iskustva podnosioca programa na realizaciji  sličnih programa i održivosti programa.

12. Komisija će Listu vrednovanja i rangiranja podnetih programa utvrditi u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

13. Učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od pet  dana od dana objavljivanja Liste. Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

14. Odluku o izboru programa doneće komesar na osnovu Liste koju je utvrdila Komisija za odabir projekata, najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja Liste.

Napomena: Jedno Udruženje može u toku jedne kalendarske godine konkurisati samo 2 puta, odnosno jednom Udruženju može da se odobri finansiranje samo 2 projekta godišnje.

Nadležni organ po službenoj dužnosti utvrđuje da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, te da li je udruženju, u roku od dve godine od objavljivanja konkursa, izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobama u Komesarijatu za izbeglice i migracije, Danijeli Nedić, putem telefona 011/285-75-99, Gordani Ćušić 011/285-75-53 ili putem elektronske pošte: danijela.nedic@kirs.gov.rs i gordana.cusic@kirs.gov.rs.Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

www.kirs.gov.rs

Narodnih heroja 4

064 828 16 91

-

eAnkete