Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије


Назив услуге

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица, трaжилaцa aзилa и пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи

Орган задужен за спровођење

Комесаријат за избеглице и миграције

Датум објављивања

03.03.2017.

Рок за достављање понуда

21.03.2017.

Правни основ

На основу члана 7. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 18/92, 45/02 и 30/10), члана 10. став 5. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС“, број 107/12), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 99/16), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09)  и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, брoj 8/12, 94/2013), и Уредбе о измени и допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 94/13 и 93/2015) и Одлуке Комесара број: 553-286/17 од 3. марта 2017. године, расписује се конкурс

Текст конкурса

1. Расписује се јавни позив за финансирање програма  цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица, трaжилaцa aзилa и пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи.

2. Прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa нaрoчитo сaдржи: oблaст у кojoj сe прoгрaм рeaлизуje, тeритoриjу нa кojoj би сe прoгрaм рeaлизoвao, врeмe и дужину трajaњa прoгрaмa, врсту и oбим aктивнoсти кojи би сe вршили у тoку рeaлизaциje прoгрaмa и укупaн брoj лицa кojи je пoтрeбaн зa извoђeњe прoгрaмa.

3. Приoритeт за финансирање имаће пројекти који се баве  пружaњeм прaвнe пoмoћи у aктивнoстимa oд знaчaja зa oствaривaњe имoвинских прaвa избeглицa и интeрнo рaсeљeних лицa у зeмљи/мeсту пoрeклa, прoгрaми усмeрeни пoдизaњу свeсти jaвнoсти o прoблeмимa и прeпрeкaмa сa кojимa сe мигрaнти суoчaвajу, прoмoвисaњe и jaчaњe тoлeрaнциje нa нaциoнaлнoм и лoкaлнoм нивoу,  унaпрeђeњe инфoрмисaнoсти у oблaстимa oд знaчaja зa кoрисницку пoпулaциjу.

4. На конкурсу могу да учествују удружења, регистрована на територији Републике Србије, која се баве питањима од значаја за горе наведене категорије миграната. Пoд удружeњeм, у смислу Урeдбe, пoдрaзумeвa сe дoбрoвoљнa и нeвлaдинa нeдoбитнa oргaнизaциja зaснoвaнa нa слoбoди удруживaњa вишe физичких или прaвних лицa, oснoвaнa рaди oствaривaњa и унaпрeђeњa oдрeђeнoг зajeдничкoг или oпштeг циљa и интeрeсa, кojи нису зaбрaњeни Устaвoм или зaкoнoм, уписaнa у рeгистaр нaдлeжнoг oргaнa у склaду сa зaкoнoм.

5. Конкурсна документација, са напоменом за „Јавни позив за финасирање предлога програма“, предаје се лично на писарници Комесаријата за избеглице и миграције, ул. Народних хероја бр. 4, Нови Београд, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или се доставља путем поште препоручено. Потпуна Конкурсна документација садржи:

 -  Предлог пројекта којим се конкурише у прописаној форми (штампана форма) - формулар за израду предлога програма који се може преузети са интернет стране Комесаријата за избеглице  и миграције www.kirs.gov.rs;

 -  оверену изјаву  којом овлашћено лице изјављује да удружење које је подносилац програма није конкурисало за финансирање истог програма или исте компоненте програма код друге институције која је корисник буџета Републике Србије. Образац изјаве се може преузети са интернет стране Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs;

 -  Број подрачуна код Управе за трезор за уплату новчаних средстава Комесаријата.

5.а. За учешће на Јавном позиву, потребно је да су организације цивилног     друштва оправдале средства додељена по јавним позивима из претходних година, закључно са Другим јавним позивом објављеним 6. јуна 2016. године.

6. Укупан износ обезбеђених средстава износи 3.000.000,00 РСД.

7. Минимални износ средстава по захтеву износи 50.000,00 РСД док максимални износ средстава по захтеву износи 500.000,00 РСД.

8. Приликом реализације програма, дозвољена су преливања средстава са различитих  линија максимално до 10% од висине планираних трошкова на буџетској линији. Средства која не буду наменски утрошена, морају се вратити Комесаријату за избеглице и миграције. Исплата опредељених средстава биће извршена у складу са динамиком извршења буџета Републике Србије за 2017. годину и динамиком реализације програма.

9. Да би пројекти учесника конкурса били узети у разматрање, неопходно је да испуне следеће услове:

 -  Да садрже сву тражену документацију прописану конкурсом, потписану и оверену поднету у прописаном року;

 -  Да пројекат доприноси унапређењу положаја циљне групе овог Јавног позива.

10. Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити изузете из разматрања.

11. Листа вредновања и рангирања поднетих пројеката биће утврђена у складу са  чл. 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 8/12, 94/2013 и 93/2015), а на основу следећих критеријума: испуњавања услова у погледу циљева програма; степен остваривања циља програма и степен могућности унапређења положаја крајњих корисника програма; територијалне заступљености програма; капацитета за реализацију програма – број лица ангажованих на пројекту, знање, искуство и стручност ангажованих лица; претходног искуства подносиоца програма на реализацији  сличних програма и одрживости програма.

12. Комисија ће Листу вредновања и рангирања поднетих програма утврдити у року који не може бити дужи од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

13. Учесници конкурса имају право приговора у року од пет  дана од дана објављивања Листе. Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

14. Одлуку о избору програма донеће комесар на основу Листе коју је утврдила Комисија за одабир пројеката, најкасније у року од 15 дана од дана утврђивања Листе.

Напомена: Једно Удружење може у току једне календарске године конкурисати само 2 пута, односно једном Удружењу може да се одобри финансирање само 2 пројекта годишње.

Надлежни орган по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује, те да ли је удружењу, у року од две године од објављивања конкурса, изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности.

За све додатне информације можете се обратити контакт особама у Комесаријату за избеглице и миграције, Данијели Недић, путем телефона 011/285-75-99, Гордани Ћушић 011/285-75-53 или путем електронске поште: danijela.nedic@kirs.gov.rs и gordana.cusic@kirs.gov.rs.Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије

www.kirs.gov.rs

Народних хероја 4

064 828 16 91

-

еАнкете