Republički fond za zdravstveno osiguranje

Zahtev za izdavanje zdravstvene kartice i zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom - Ispostava - NOVI BEOGRAD
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za izdavanje zdravstvene kartice - zamena zdravstvene knjižice

Organ zadužen za sprovođenje

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Opis

Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005, 109/2005-ispr. i 57/2011, 110/12-odluka US, 119/12, 99/14, 123/14 , 126/14-odluka US i 10/16-drugi zakon) definisano je da osigurana lica pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju na osnovu overene zdravstvene knjižice, odnosno kartice zdravstvenog osiguranja.

Rok za zamenu zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama je 31.12.2016. godine. Osigurana lica koja još uvek nisu podnela zahtev za zamenu, to mogu učiniti i nakon isteka navedenog roka.

Osigurana lica kojima su pre 01.01.2017. godine overene „stare“ zdravstvene knjižice, zdravstvenu zaštitu ostvaruju na osnovu tih knjižica, i to do isteka overe, odnosno do uručenja zdravstvene kartice. Nakon isteka overe “stare“ zdravstvene knjižice, ili u slučaju gubitka overene „stare“ zdravstvene knjižice, zdravstvena zaštita ostvaruje se na osnovu “Potvrde PZK“ koju izdaje matična filijala Republičkog fonda pod uslovom da je predat zahtev za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom.

Lica koja nemaju overenu staru zdravstvenu knjižicu, a nisu podnela zahtev za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom, zdravstvenu zaštitu ostvaruju samo u slučaju hitne medicinske pomoći. Ova lica u svakom trenutku mogu podneti zahtev za novu zdravstvenu karticu, a nakon toga dobiti i obrazac PZK na osnovu koga ostvaruje pun obim prava iz zdravstvenog osiguranja.

Za sva pitanja u vezi sa zdravstvenom karticom na raspolaganju vam je e-mail adresa  kzo@rfzo.rs

Gde i kako

Procedura za izdavanje i zamenu zdravstvene kartice elektronskim putem

-  Elektronsko podnošenje Zahteva pokrećete na dugme „eUsluga“ (na početku i na kraju ovog teksta).

-  Nakon toga, potrebno je da unesete podatak o nosiocu osiguranja (LBO koji je vidljiv na staroj zdravstvenoj knjižici) i potvrdite na dugme „preuzmite podatke“ nakon čega će u obrascu biti vidljivi vaši podaci.

- Ukoliko želite da vam se zdravstvena kartica dostavi na kućnu adresu potrebno je da to označite na obrascu. Troškove poštarine snosi naručilac.

-  Pre nego što potvrdite na dugme „Podnesite zahtev“ potrebno je da čekirate „Saglasan/saglasna sam sa uslovima korišćenja“

- Ukoliko ste Vi nosilac osiguranja za članove vašeg domaćinstva, potrebno je da navedete broj osiguranih lica , upišete njihov LBO i takođe potvrdite na dugme „Preuzmi podatke“. Zahtev se može podneti samo za članove porodice koji su osigurani preko vas.

- Na Portalu eUprava član porodice može se sa svojim podacima i sa svojim mejlom registrovati na Portalu i kreirati nalog preko koga može podneti zahtev za izradu nove KZO za sebe, upisujući svoje podatke samo u polje "Nosilac osiguranja" ( nije potrebno štiklirati broj kroz polje "Broj osiguranih lica (članova porodice).

- Za osigurana lica koja žele zdravstvenu karticu na jeziku nacionalne manjine, potrebno je da čekirate tu opciju na samom obrascu, odaberete jezik i upišete podatke na jeziku nacionalnih manjina.

- Kada podnesete zahtev, otvoriće vam se nova stranica, na kojoj ćete videti parametre za uplatu troškova (400,00 dinara, odnosno 469,00 dinara, ukoliko želite da vam se dostavi na kućnu adresu ) za izdavanje zdravstvene kartice.
NAPOMENA: potrebno je da uplatu izvršite tačno sa parametrima (broj računa i poziv na broj) koje ste dobili na ovaj način.
 

Procedura za zamenu zdravstvene kartice na šalterima ispostava i filijala

Izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamena postojećih zdravstvenih knjižica, obavlja se u nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (Adrese filijala i ispostava)

Osiguranik, na osnovu lične karte, u matičnoj filijali/ispostavi dobija obrazac KZO-P1, potpisuje ga (čime potvrđuje ispravnost i tačnost podataka), nakon čega matična filijala/ispostava šalje zahtev za izradu nove KZO.

Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova KZO. Ukoliko osiguranik ne poseduje zdravstvenu knjižicu, odnosno novu KZO, a ima pravo na overenu ispravu zdravstvenog osiguranja, izdaje mu se Potvrda koja važi sve do uručivanja nove KZO, a najdalje mesec dana od dana podnošenja zahteva za KZO. Ukoliko se radi o pojedinačnom zahtevu za izdavanje nove KZO, osiguranik ne podnosi poseban zahtev.

Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice dužna su da uplate sredstva u visini od 400,00 dinara, odnosno 469,00 dinara, ukoliko želite da vam se dostavi na kućnu adresu (podatke o uplati možete dobiti u nadležnoj ispostavi i filijali). Navedeni iznos utvrđen je Odlukom o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice ("Sl.glasnik RS" br.131/14 i 94/16).

UPUTSTVA

Pre podnošennja zahteva pogledajte Uputstva:

Koraci za popunjavanje obrasca zahteva za ZA JEDNU OSOBU

Koraci za popunjavanje obrasca zahteva za ZA VIŠEOSOBA

Najčešće postavljana pitanja i odgovori >> https://www.euprava.gov.rs/pomoc/KZOIzvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Republički fond za zdravstveno osiguranje

http://www.rfzo.rs/

Jovana Marinovića 2

+381112053830

+381112645042

eAnkete