Poreska uprava

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede obavlja sledeće poslove: vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar poreskih obveznika; vodi registre u oblasti menjačkog poslovanja; vodi registre u oblasti igara na sreću; vrši poresku kontrolu i utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom; vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom propisane mere; pokreće i vodi prvostepeni poreski prekršajni postupak i izriče kazne za poreske prekršaje; odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane organizacionih jedinica Poreske uprave; odlučuje o žalbama izjavljenim protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donese jedinica lokalne samouprave u poreskom postupku za izvorne javne prihode; stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; razvija i održava jedinstveni poreski informacioni sistem; vodi poresko računovodstvo; planira i sprovodi obuku zaposlenih; vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa od strane njenih organizacionih jedinica; vrši unutrašnju kontrolu rada i ponašanja poreskih službenika i nameštenika u vezi sa radom; obavlja internu reviziju svih organizacionih delova Poreske uprave u skladu sa zakonom; pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa za poreze koje utvrđuje, kontroliše i naplaćuje, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi; obezbeđuje javnost u radu; izdaje i oduzima ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova; organizuje obuku i izdaje certifikate za obavljanje menjačkih poslova; vrši kontrolu menjačkog poslovanja u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim je uređeno devizno poslovanje; obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću, u skladu sa propisima; obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.


Naziv usluge

Potvrda o izmirenim poreskim obavezama

Organ zadužen za sprovođenje

Poreska uprava - Filijala Stari grad

Nadzorni organ

Poreska uprava - Regionalni centar Beograd

Opis

Potvrda o izmirenim poreskim obavezama koju izdaje filijala u svrhu:
- Overe zdravstvene knjižice za osnivača - vlasnika preduzeća
- Ostvarivanja prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom
- Ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite - pravo na materijalno obezbeđenje
- Učešća na tenderu
- Podnošenja zahteva za kredit kod banke
- Dobijanja vize
- Razno

Gde i kako

Poreska uprava - Filijala Stari grad
Despota Stefana 118-120  
11000 Beograd

Broj telefona:  011 - 2057 906

Na pisarnici Filijale Stari grad ili elektronskim putem preko portala eUprava.

Radno vreme:  8-15 časovaSave Maškovića 3-5

0700-700-007

-