Општина Врњачка Бања


Назив услуге

Стицање статуса енергетски угроженог купца корисника дечијег додатка

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опис

Доношење решења о стицању статуса енергетски угроженог купца корисника дечјег додатка (Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца корисника дечјег додатка).

Где и како

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца корисника дечјег додатка подноси се СЛУЖБИ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, канцеларија бр.3. (информације на број 036/201-222, 036/601-223), или на мејл dz@vrnjackabanja.gov.rs , који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Правни основ

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник СРЈ, број 33/97 и 31/2001)
Закон о локалној самоуправи (’’Сл. гласник РС” број 129/07)
Уредбе о енергетски угроженом купцу (“Сл. гласник РС”,број 113-2015)Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете