Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; protivgradna odbrana; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Izdavanje ličnih karata


Naziv usluge

Lična karta

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Opis

Lična karta je javna isprava kojom građani Republike Srbije dokazuju identitet.
U skladu sa zakonom, lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane.
Ako je to određeno međunarodnim ugovorom, lična karta može da služi i kao putna isprava.

Za izdavanje nove lične karte potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta, pri čemu je uz isti neophodno staviti na uvid sledeća dokumenta:

1. prethodno izdatu ličnu kartu ili (ukoliko je izgubljena) drugu važeću ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva ( npr. pasoš ili vozačku dozvolu);
2. original izvoda iz matične knjige rođenih izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (''Sl. glasnik R Srbije'', br. 20/09);
3. orginal uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
4. original izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka), izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (''Sl. glasnik R Srbije'', br. 20/09);
5. po želji, nije obavezno, fotografiju veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci i koja ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta;
6. dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte i troškove tehničke izrade lične karte.

• naknada za obrazac lične karte
uplatilac:ime, prezime i adresa
svrha:obrazac lične karte
primalac:NBS
iznos:928,80
žiro račun:980-333-07
poziv na broj:100041150 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac lične karte

 

naknada za izradu lične karte
uplatilac:ime, prezime i adresa
svrha:troškovi tehničke izrade
primalac:MUP R Srbije
iznos:226,00
žiro račun:Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun
poziv na broj:bez poziva na broj i modela

Određivanje poziva na broj po opštinama

 

NAPOMENA:

Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosilac zahteva za izdavanje biometrijske lične karte stavlja na uvid samo prilikom prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenim dokumentima podnosioca zahteva. 

- Građani se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte izjašnjavaju da li žele ličnu kartu sa čipom ili bez čipa.
- Građani koji izaberu ličnu kartu na obrascu u koji je ugrađen mikrokontroler (čip), nisu u obavezi da prilikom promene adrese prebivališta podnose zahtev za izdavanje nove lične karte i ponovo plaćaju naknade za izdavanje iste, dok građani koji poseduju ličnu kartu bez čipa, prilikom svake promene adrese prebivališta podnose i zahtev za izdavanje nove lične karte.
- Zbog povećanja PDV-a sa 18% na 20% promenjena je cena obrasca lične karte, tako da iznosi 928,80 dinara. 

Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Članom 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti (“Sl. glasnik R Srbije“ br. 36/11) propisano je da lična karta izdata pre dana početka primene Zakona o ličnoj karti (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 62/06), važi do roka navedenog u ličnoj karti, a najduže do 31.12.2016. godine – do kog roka važe i lične karte izdate nakon početka primene navedenog Zakona o ličnoj karti, čiji je rok važenja 27. juli 2011. godine.

Lična karta izdata na starom obrascu, u koju je upisan rok važenja 27. juli 2011. godine, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti važi do 31.12.2016. godine. 

Izdavanje biometrijske lične karte maloletnom licu

    - Maloletno lice starije od deset godina života (dete) ima pravo, ali ne i obavezu da poseduje ličnu kartu;

  - Za maloletno lice, zahtev za izdavanje lične karte podnosi jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja; 

  - Maloletnom licu starijem od 16 godina izdaće se lična karta i bez saglasnosti drugog roditelja, ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo;

  - Detetu će se izdati lična karta i bez saglasnosti drugog roditelja ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo, uz potvrdu nadležnog organa starateljstva da je izdavanje lične karte u interesu deteta; 

  - Uz zahtev za izdavanje prve lične karte maloletnom licu, roditelji su dužni da prilažu sva dokumenta, kao i u slučaju podnošenja zahteva za izdavanje lične karte punoletom licu, osim lične karte, budući da je maloletno lice istu ne poseduje.

  Gde i kako

  Policijske uprave ili policijske stanice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

  Pravna podloga

  Zakon o ličnoj karti, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 62/2006, 36/2011  Komentari

  Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

  http://www.mup.gov.rs

  Bulevar Mihajla Pupina 2

  + 381113062000

  -

  eAnkete