Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; protivgradna odbrana; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Izdavanje ličnih karata


Naziv usluge

Lična karta

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Opis

Lična karta je javna isprava kojom građani Republike Srbije dokazuju identitet.
U skladu sa zakonom, lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane.
Ako je to određeno međunarodnim ugovorom, lična karta može da služi i kao putna isprava.

Za izdavanje nove lične karte potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

1. prethodno izdatu ličnu kartu (ukoliko je izgubljena, pasoš ili vozačku dozvolu) - na uvid
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
4. izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je pri venčanju promenjeno prezime);
5. opciono jednu fotografiju veličine 5 h 5 cm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini)
6. dokaz o uplaćenim naknadama za obrazac lične karte i troškove izrade lične karte:


• naknada za obrazac lične karte
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: obrazac lične karte
primalac: NBS
iznos: 928,80
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 100041150 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac lične karte

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac lične karte

 

• naknada za izradu lične karte
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: troškovi tehničke izrade
primalac: MUP R Srbije
iznos: 226,00
žiro račun: Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun
poziv na broj: bez poziva na broj i modela

Određivanje poziva na broj po opštinama

 

NAPOMENA:

- Građani se sami prilikom predavanja zahteva izjašnjavaju da li žele ličnu kartu sa čipom ili bez čipa.
- Građani koji izaberu ličnu karte na obrascu u koji je ugrađen kontaktni mikrokontroler (čip) nisu u obavezi da prilikom promene adrese stana podnose zahtev za izdavanje nove lične karte i ponovo plaćaju taksu za istu, dok građani koji poseduju ličnu kartu bez čipa, prilikom svake promene adrese stana podnose i zahtev za izdavanje nove lične karte.
- Zbog povećanja PDV-a sa 18% na 20% promenjena je cena obrasca lične karte, tako da iznosi 928,80 dinara. 

Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Gde i kako

Policijske uprave ili policijske stanice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Pravna podloga

Zakon o ličnoj karti, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 62/2006Komentari

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

http://www.mup.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

+ 381113062000

-