Општина Врњачка Бања

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса - културно уметничког аматеризма и очувања фолклорног наслеђа у 2016. год. - Врњачка Бања


Назив услуге

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног  интереса које реализују удружења у области културно уметничког аматеризма и очувања фолклорног наслеђа у 2016.години

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
СЛУЖБА  ЗА  ПРИВРЕДУ,  ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ  РАЗВОЈ  И  ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опис

Спровођење  Конкурса  за  доделу  средстава  за  финансирање  и  суфинансирање Програма  и  Пројеката  од  јавног  интереса које  реализују  удружења  у  области  културно уметничког аматеризма и очувања фолклорног наслеђа.

Где и како

Пријава на Конкурс подноси се писарници Општинске управе општине Врњачка Бања, канцеларија  бр.1, (информације  на  број 036/201-222, 036/601-223),  или  на  мејл dz@vrnjackabanja.gov.rs .

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ

 - пријаву на конкурс (образац бр.1)

 - програм са којим се конкурише у прописаној форми који обавезно садржи: кориснике програма/пројекта,  значај,  место  и  време  реализације  програма/пројекта  и  детаљан финансијски план;

 - уверење (потврда,  извод,  решење)  да  је  удружење  уписано  у  регистар  надлежног органа;

 - оверену  фотокопију  извода  из  статута  удружења  у  коме  је  утврђено  да  се  циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;

 - одлуку надлежног органа о усвајању програма или пројекта за 2016. годину са којим се конкурише;

 - фотокопију  финансијског  извештаја  за  предходну  годину  који  је  предат  надлежним органима и извештај о стању рачуна који је издат после датума објављивања конкурса; (обавезно достављају сва удружења која су регистрована у 2015. години и раније)

 - уверење  Агенције  за  привредне  регистре  или  друге  овлашћене  институције  да удружењу у року од две године пре објављивања конкурса није изречена правоснажна судска  или  управна  мера  забране  обављања  делатности; (обавезно  достављају  сва удружења која су регистрована у 2014. години и раније)

 - потписане  и  оверене  протоколе  о  сарадњи  са  свим  евентуалним  партнерима  на програму;

 - доказ  о  суфинансирању  од  партнерске  или  донаторске  организације  ако  се  пројекат тако реализује;

 - евентуалне препоруке експерата из области на коју се односи програм. 

Правни основ

Закон о удружењима („Сл.гласник Републике Србије“, број 51/09 ) Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете