Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari (po vrsti i vrednosti) u državnoj svojini i obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: pribavljanje, otuđenje, davanje na korišćenje, odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini; sprovođenje mera zaštite državne imovine putem inspekcijskog nadzora; vođenje upravnog postupka radi utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje državne imovine; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje stambenih zgrada, odnosno stanova i poslovnih prostorija; čuvanje i evidenciju poklona u državnoj svojini; uknjižbu državne svojine na nepokretnostima; staranje o naplati zakupnine, kao i druge poslove određene zakonom.

Prijava na registar nepokretnosti u javnoj svojini
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

OBAVEŠTENjE

 Obaveštavamo sve korisnike web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini da ista neće biti u funkciji od četvrtka 19.10.2017.godine u 15.30 časova do utoraka 24.10.2017.godine u 07.30 časova, zbog redovnog održavanja.

Uputstvo

Pristup ovoj usluzi omogućen je samo zaposlenim u institucijama koji su korisnici javnih nepokretnosti i koji poseduju kvalifikovani sertifikat.

Ukoliko ste zaposleni u takvoj instituciji, a nemate pristup ovoj usluzi potrebno je da na  office@deu.gov.rs dostavite sledeće podatke:

 - Naziv institucije
 - Adresu institucije
 - PIB
 - Matični broj

 - Ime i prezime osobe kojoj je potrebno odobriti pristup aplikaciji (koja poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat)
 - JMBG
 - adresa elektronske pošte (e-mail)

i dobićete sva neophodna uputstva i instrukcije za registraciju.

 

VIŠE INFORMACIJA POGLEDAJTE NA INTERNET STRANICI

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

http://www.rdi.gov.rs/

Kralja Milana 16

+ 381 11 3346706

+ 381 11 3287087

eAnkete