Republički geodetski zavod

Na osnovu odredbe člana 35. Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 16/11) Republički geodetski zavod je nadležan da obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na državni premer i katastar i upis prava na nepokretnostima i njihovu obnovu i održavanje, izradu osnovne državne karte, održavanje registra prostornih jedinica, utvrđivanje kućnih brojeva, označavanje zgrada brojevima i označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova, bonitiranje zemljišta, utvrđivanje katastarskog prihoda, uređenje zemljišta putem komasacije, povezivanje geodetskih mreža i razmenu geodetskih i kartografskih podataka sa susednim državama, izradu i razvoj geodetskog informacionog sistema, vođenje arhiva tehničke dokumentacije državnog premera, planova i karata, kao i druge poslove određene zakonom. Republički geodetski zavod obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzroka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi i izrađivanje jonosferske prognoze; proučavanje prostiranja elektromagnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametara zemlje i izrađivanje odgovarajućih karata; proučavanje permanentnog magnetskog polja zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izrađivanje i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja zemlje i geomagnetskih pojava koje prethode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskih polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje na osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama; detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama i izrađivanje odgovarajućih tematskih karata; vršenje kalibracije instrumenata i uređaja, kao i druge poslove određene zakonom.


Naziv usluge

Centralna evidencija hipoteka (CEH)

Organ zadužen za sprovođenje

Republički geodetski zavod

Nadzorni organ

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma

Opis

Centralna evidencija hipoteka (CEH) je centralna jedinstvena elektronska javna baza podataka u koju se unose hipoteke upisane u nadležne registre, radi pretraživanja i prikupljanja informacija o hipotekama.

Hipoteka je stvarno prava na nepokretnostima koja se upisuje u katastar nepokretnosti ili zemljišnu knjigu u zavisnosti od uspostavljene evidencije na teritoriji katastarske opštine na kojoj se nalazi nepokretnost.
Republički geodetski zavod je nadležan za upis hipoteke na nepokretnosti preko nadležne Službe za katastar nepokretnosti u katastar nepokretnosti.
Ako za katastarsku opštinu nije osnovan katastar nepokretnosti i ako postoji zemljišna knjiga, zemljišno-knjižni sud je nadležan za upis hipoteke na nepokretnosti u zemljišnu knjigu.
Zahtev za upis hipoteke se podnosi nadležnoj službi za katastar nepokretnosti, odnosno zemljišnom sudu.

Hipoteka se ne upisuje u CEH. CEH predstavlja centralni registar svih upisanih hipoteka u nadležne registre.

CEH se formira preuzimanjem postojećih podataka o hipotekama iz katastra nepokretnosti i unosom raspoloživih podataka dostavljenih iz zemljišnih i intabulacionih knjiga.

Centralna evidencija hipoteka je servis kome se pristupa preko Interneta.

Korisnici

Centralna evidencija hipoteka je javna evidencija. Sva lica putem Interneta mogu da pretražuju CEH i imaju uvid u osnovne podatke o nepokretnostima na kojima je upisana hipoteka.

Osnovni podaci za koje se može izvršiti uvid u CEH-u:

O nepokretnostima:

- Parcela
          Politička opština
          Katastarska opština
          Broj i podbroj parcele
          Broj dela parcele
          Površina dela parcele 

- Objekat
          Adresa (ulica i kućni broj) 
          Površina objekta
          Način korišćenja objekta

- Poseban deo objekta (stan, poslovni pros��or, garaža i drugi)
          Broj posebnog dela u okviru objekta
          Površina posebnog dela objekta
          Način korišćenja posebnog dela objekta

O hipotekama:
          Adresa (opština, katastarska opština, ulica)
          Status (katastar nepokretnosti ili zemljišna knjiga)
          Datum upisa
          Datum prestanka
          Trajanje hipoteke
          Tekst napomene vezano za trajanje hipoteke

Pored osnovnih podataka o nepokretnostima i hipotekama za neregistrovane korisnike, dostupne su dodatne informacije za registrovane korisnike. Registrovani korisnici mogu da dobiju uvid u detalje informacije o nosiocima prava na nepokretnosti i dodatne informacije o hipotekama.

Podaci o nosiocima prava:
          Indikacije nosioca prava
          Matični broj
          Vrsta i obim prava
          Oblik svojine

Podaci o hipotekama:
          Tekst sadržaja hipoteke
          Pravni osnov
          Izvor podataka
          Ažurnost podataka

Registrovani korisnik mora da bude pravno lice koje sklapa ugovor sa Republičkim geodetskim zavodom.
Interesne grupe koje koriste Centralnu evidenciju hipoteka su organi državne uprave, javna preduzeća, banke, agencije za nekretnine, advokatske kancelarije, privatne geodetske organizacije, projektni biroi i dr.

Registrovani korisnici

Uvid u detaljnije podatke o nepokretnostima, pravnim odnosima i dodatnim informacijama o hipotekama mogu ostvariti pravna lica sklapanjem ugovora sa Republičkim geodetskim zavodom.

Tekst i forma ugovora može se preuzeti na adresi Ugovor - pristup podacima katastra nepokretnosti.

Republički geodetski zavod se obavezuje da korisniku omogući pristup podacima katastra nepokretnosti putem Interneta u roku od tri dana od dana potpisivanja ugovora.

U skladu sa ugovorom korisnik se obavezuje da za pristup podacima katastra nepokretnosti korišćenjem Internet aplikacije Republičkog geodetskog zavoda plati naknadu po broju upita u skladu sa Tarifnim brojem 10. Uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda.

Naknadu za pristup podacima katastra nepokretnosti korisnik plaća mesečno na žiro račun Republičkog geodetskog zavoda br. 840-0000742323843-92 u roku od osam dana od ispostavljanja računa.

Pristup i korišćenje

Za korišćenje veb aplikacije za pregled podataka CEH-a potreban je pristup Internetu i instaliran veb pregledač (Internet Explorer ili Mozilla Firefox).

Pretraživanje CEH-a moguće je na osnovu:
   -   Opštine, katastarske opštine i broja parcele
   -   Adrese nepokretnosti (katastarska opština, ulica i kućni broj)

Pristup osnovnim podacima o nepokretnostima i hipotekama imaju svi korisnici bez registrovanja.

Pristup detaljnijim podacima o nepokretnostima i hipotekama imaju registrovani korisnici.

Pravna lica koja su sklopila ugovor sa Republičkim geodetskim zavodom su registrovani korisnici i imaju korisničke naloge. Pristup detaljnijim informacijama o nepokretnostima i hipotekama omogućen je prijavljivanjem preko korisničkog naloga koji se sastoji od korisničkog imena i šifre.

Detaljno uputstvo za korišćenje veb aplikacije za pristup CEH-u

Korisne informacije

Centralnu evidenciju hipoteka u skladu sa zakonom vodi Republički geodetski zavod

Centralna evidencija hipoteka nalazi se na adresi http://www.rgz.gov.rs/ceh/

Registar opština i katastarskih opština omogućava pregled osnovnih podataka o katastarskim opštinama i statusa vlasničke evidencije i može se pretraživati na adresi http://www.rgz.gov.rs/reg-opstina/Republički geodetski zavod

http://www.rgz.gov.rs

Bulevar vojvode Mišića 39

+381 11 / 265-05-38

+381 11 / 265-22-22

eAnkete