Општина Врњачка Бања

Издавање на увид предмета из архиве
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање на увид предмета из архиве

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Опис

Општинска управа пружа услугу издавања на увид предмета из архиве, на основу прописаног реверса, уз писмену сагласност шефа Службе и након доказног правног интереса.

Где и како

Захтев можете поднети електронски путем овог портала (и платити таксу такође)

ИЛИ

Захтев за издавање преписа из архиве можете преузети испод овог текста у одељку "Оригинални обрасци" и лично предати одељењу за Општу управу, канцеларија бр.1. (информације на број 036/601-253, или на мејл nac.oup@vrnjackabanja.gov.rs.). Уз овако поднет захтев неопходно је доставити доказ о уплати таксе. 

    Подаци за уплату:
    Сврха плаћања: Административна такса
    Прималац: Општинска управа Општине Врњачка Бања
    Број рачуна: 840-742251843-73
    Позив на број: 44-115
    Модел плаћања: 97
    ИЗНОС таксе: 330,00 

Правни основ

Одлука о општинским административним таксама („Сл. лист општине Врњачка Бања 21/14)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете