Министарство државне управе и локалне самоуправе

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина


Назив услуге

Конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина

Опис

Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС и 55/14), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, брoj 99/16) члана 3. Уредбе о поступку расподеле средстава из буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 22/16) и Одлуке министра државне управе и локалне самоуправе o расписивању конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина број: 90-00-0087/2017-27 од 8. септембра 2017. године, расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Конкурс се расписује за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина.

Специфичан циљ конкурса је одрживост медија на језицима националних мањина.

Средства опредељена за овај конкурс износе 1.800.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина; организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија.

I. Критеријуми за оцену пројеката

Избор програма и пројеката који ће се финансирати средствимa Фонда врши се применом следећих критеријума:

1.    колико описани програм и пројекат одговара остваривању циљева програма и пројеката постављених у конкурсном поступку;

2.    дужина трајања;

3.    могућност даљег развијања и одрживост програма и пројеката;

4.    мера до које се досеже до циљних група којој су програм  и пројекат намењени;

5.    мера у којој капацитет организације одговара остваривању  циљева и

6.    оправданост буџета програма и пројеката

II. Допунски критеријуми

1.      унапређење медијских садржаја у области културног и језичког идентитета националних мањина;

2.      јачање стручних и техничких капацитета редакција и медија и

3.      унапређење медијског и новинарског професионализма

III. Ближа мерила

1.      територијална покривеност емитовања и/или диструбуције медијских садржаја;

2.      покривеност више друштвених група;

3.      развој дијалога, бољег упознавања између различитих заједница;

4.      интегративна интеркултуралност

IV. Потребна документација

Пријава се доставља на прописаном попуњеном обрасцу у 6 примерака, уз коју се обавезно доставља следећа документација:

1.    Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина;(преузети са сајта);

2.    Изјава/сагласност медија да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију;

3.    Koмпактни диск (ЦД) са обавезном пратећом документацијом.

Поред горе наведене документације подносилац пријаве може доставити и друга документа које сматра потребним и одговарајућим за предложени пројекат (на пример: писма препоруке, сагласности,  писма подршке ако постоје и др).

V. Рок за подношење Пријава

Пријаве се подносе у року од 30 дана од дана расписивања конкурса. Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до  20. октобра 2017. године.

VI. Начин пријављивања

Пријаве са прописаном документацијом послати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: За КОНКУРС (НЕ ОТВАРАТИ) или предати лично (у затвореној коверти) на наведену адресу, у писарници Министарства. На полеђини коверте обавезно написати пуно име подносиоца пријаве. Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу неће бити разматране.

Конкурсна документација се не враћа.

Неблаговремене и неправилно попуњене пријаве; пријаве са непотпуном документацијом; пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу и пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или пријаве које није могуће вредновати према задатим критеријумима; пријаве подносилаца који немају права учешћа на конкурсу; пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које садрже пројекте и програме који нису у складу са наменом средстава утврђених овим конкурсом, неће бити разматране.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти/ писарници најкасније до 20. октобра 2017. године, без обзира на датум приспећа.

VII.Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката

Конкурсна комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и исту објављује на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију,  као и право приговора - у року од три дана од дана објављивања Листе.

Одлуку о приговору  Комисија доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлуку о расподели средстава из Фонда доноси министар, на основу Листе вредновања и рангирања пријављних програма и пројеката, у року од 30 дана од дана утврђивања Листе. 

Текст конкурса и пратећа документација могу се преузети на интеренет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 13 часова на телефон:  011/26-45-357.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 20.9.2017. ДО 20.10.2017. ГОДИНЕ

Оригинални обрасциКоментари

Министарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-